FI supistaa
volume_up
[supistan|supistanut] {verbi}

1. yleinen

Hyvä jäsen Harms, kukaan parlamentissa ei halua supistaa oikeutta vapaaseen pääsyyn internetiin.
Mrs Harms, no one in this House wishes to curtail the right to free Internet access.
Perustamissopimuksen nojalla parlamentti supistaa komission aloiteoikeutta.
The whole treaty, and nothing but the treaty: that is how Parliament curtails the Commission's right of initiative.
Toiseksi, sen on turvattava valtuutensa ja unionin valtuudet yleensäkin, joita tuollaisen kansainvälisen sopimuksen solmiminen saattaa supistaa.
Secondly, it has to safeguard its powers and those of the Union in general, which might be curtailed by the conclusion of such an international convention.
Siksi on käytännössä mahdotonta yrittää supistaa kaikkea tätä pelkäksi matematiikaksi.
It is therefore practically impossible to reduce all of this to mathematics.
EU on yrittänyt vuosien ajan supistaa Euroopan kalastuslaivaston kapasiteettia.
The EU has been trying for years to reduce the fleet capacity of European fishermen.
Euroopan unionin velvollisuutena on supistaa Välimeren alueen kumppaneidensa velkaa.
Finally, Europe has a duty to reduce the debt of its Mediterranean partners.
supistaa (myös: ahdistaa)
supistaa (myös: leikata)
Ennen minua puhuneen jäsen Packin tavoin väitän, ettei jäsenvaltioiden olisi koskaan pitänyt supistaa ohjelmia, ei ainakaan niin voimakkaasti kuin nyt on tehty.
As Mrs Pack said before me, I would argue that the Member States should never have cut back on these programmes - not as drastically, at any rate, as has now been the case.
Moni työvaihe on jo automatisoitu, ja satamatyön kustannukset muodostavat vain mitättömän osan tavaroiden hinnasta näinä aikoina, mutta myös näitä kustannuksia halutaan supistaa.
A lot of the work has already been mechanised, and the cost of port labour forms only a negligible part of the cost of goods these days, but they even want to cut back on this.
supistaa (myös: kuoria, leikata)

2. "kuluista ym."

supistaa (myös: poikkaista, leikata, kiilata, pätkiä)
Ja näistä myönteisistä palautteista huolimatta haluamme supistaa SOKRATES-ohjelman varoja.
And despite this positive feedback we want to cut the funding of Socrates.
Väitetään alinomaa, että palvelujen kustannuksia voidaan supistaa laatua vaarantamatta.
People constantly maintain that the cost of services can be cut without compromising on quality.
Muuten toiset astuvat meidän varpaillemme, ja meidän budjettiammehan uhataan supistaa.
Otherwise other people will be treading on our toes and our budget will be threatened with cuts.

3. Kirjallisuus

5. Kielitiede

Se päätti supistaa huomattavasti ehdotuksen soveltamisalaa ja keskittyä erityisesti etäsopimuksiin ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtäviin sopimuksiin.
It has decided to considerably narrow the scope of the proposal and to specifically target distant and off-premises contracts.

Esimerkkejä "supistaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Finnisheikä parlamenttia voida supistaa humanitaarisen viraston neuvoa-antavaksi komiteaksi.
and Parliament cannot be reduced to a humanitarian agency advisory board.
FinnishSe supistaa oikeisiin mittasuhteisiin puheet ilman sääntöjä olevan vapaan kilpailun eduista.
It sums up the speeches on the benefits of free competition that is lacking in rules.
FinnishTällöin voimme supistaa alijäämiämme. Tämän väittämän pitäisi olla "ohjauspaketin" etusivulla.
This is the theorem that should appear on the frontispiece of the 'governance' package.
FinnishMuuten toiset astuvat meidän varpaillemme, ja meidän budjettiammehan uhataan supistaa.
Otherwise other people will be treading on our toes and our budget will be threatened with cuts.
FinnishYhteistä maatalouspolitiikkaa ei pidä supistaa pelkäksi rahan jakeluksi.
The CAP should not be reduced just to the distribution of money.
FinnishUskon kuitenkin, että on äärettömän tärkeää supistaa harmaita alueita ja tehostaa yhteistyötä.
I do believe that it is vital to minimise the grey areas and emphasise fields for cooperation.
FinnishPonnistelujamme ei saa supistaa pelkästään taloudelliseksi tueksi.
Our efforts cannot and must not be reduced to mere economic aid.
FinnishOlemme samaa mieltä komission kanssa siitä, että laivastot ovat liian suuria ja niiden kokoa täytyy supistaa.
We would agree with the Commission that fleets are too large and must be reduced.
FinnishNoin 80 miljoonan ihmisen toiveita ei saisi rajoittaa ja supistaa pelkiksi rahasiirroiksi.
The aspirations of around 80 million people should not be limited and reduced to monetary transfers.
FinnishTämä supistaa hoidon tarjontaa potilaiden kotimaissa.
That will decrease the supply of care in the patients' countries of origin.
FinnishKannatamme sen vuoksi PPE-ryhmän tarkistusta 77, jossa EU:n toimivaltaa halutaan supistaa.
We are consequently in favour of the PPE-DE' s Amendment No 77 concerning definition of the EU' s powers.
FinnishNiiden määrää on kuitenkin voitu supistaa ryhmittelemällä.
There were a great many amendments which have, in the meantime, been merged into a smaller number.
FinnishEmme päättäneet sitä, mistä tuotantoa olisi pitänyt supistaa.
We did not decide where capacity reductions were to take place.
FinnishPPE-DE-ryhmä on erityisesti painottanut tarvetta supistaa rahoituksen saajien omia rahoitusosuuksia.
The PPE-DE Group specifically stressed the need to decrease the beneficiaries’ own contributions.
FinnishPerustamissopimuksen nojalla parlamentti supistaa komission aloiteoikeutta.
The whole treaty, and nothing but the treaty: that is how Parliament curtails the Commission's right of initiative.
FinnishSe haluaa pikemminkin supistaa reaalisesti 4 %.
In real terms, what the Council has in mind is a 4 % reduction.
FinnishMenestyvän yrityksen ei pitäisi missään tapauksessa supistaa henkilökuntaansa puhumattakaan työntekijöiden irtisanomisesta.
In no case should a flourishing business shed staff, let alone make employees redundant.
FinnishHallitukset ovat valitettavasti päättäneet supistaa rataverkkoa, koska sen katsotaan tuottavan tappiota.
Unfortunately, the governments have decided to shrink the railway network, because it is deemed loss-making.
FinnishLaivastokapasiteettia pitää supistaa tavalla tai toisella.
One way or another fleet capacity must be reduced.
FinnishMeidän on välttämätöntä ratifioida pöytäkirja ja supistaa päästöjä enemmän kuin sopimuksessa on suunniteltu.
It is crucial that we ratify the protocol and make greater reductions than those laid down in the agreement.