"suostua" - Englanninkielinen käännös

FI

"suostua" englanniksi

FI suostua
volume_up
[suostun|suostunut] {verbi}

suostua (myös: myöntyä, taipua)
Jos Turkki lopulta päättää suostua vaatimuksiin, se tapahtuu todennäköisesti kolmenkymmenen vuoden neuvottelujen ja useiden katkosten jälkeen.
If Turkey is eventually to accede, it will probably take thirty years of negotiations interspersed with many interruptions.
Mielestäni tämä on tällä hetkellä riittävä osoitus jäsenten poliittisten kantojen yhtenevyydestä, enkä siksi voi suostua jäsen Schulzin pyyntöön.
I believe that this is, for the moment, sufficient indication of political affinity between its members and I cannot therefore accede to your request, Mr Schulz.
Lopputulos on tärkein, joten parlamentti on tehnyt huomattavia myönnytyksiä ja suostunut useisiin neuvoston toiveisiin ja vaatimuksiin.
As it is the overall result that matters to us, Parliament has moved a long way and has acceded to many of the Council’s wishes and concerns.
Voin kaiketi suostua siihen, että puheenjohtajamaa tuomitsee tällaiset toimet.
I presume I can accept that the presidency condemns such actions.
Emme voi suostua kehityksen jarruna olevien vangeiksi.
We cannot accept being prisoners of filibusters.
Emme voi suostua pelkkään "kaikille sopivaan" ratkaisuun.
We cannot simply accept a 'one-size-fits-all'.
Tästä syystä en voi suostua näihin tarkistuksiin.
For this reason, I cannot consent to these amendments.
Tällä perusteella en ymmärrä, miten kukaan voisi suostua myöntämään vastuuvapauden näille tilinpäätöksille.
On this basis I do not see how anyone could consent to the discharge of these accounts.
This is something we cannot consent to and never will.
suostua (myös: myöntää)
Nyt kun on ilmennyt, että parlamentin enemmistö ei meitä tässä asiassa tue, emme ole voineet suostua kannattamaan Atkinsin mietinnön lopullista versiota.
Since it has transpired that a majority within Parliament does not support our stance on this, we were unable to assent to the final version of the Atkins report.
Maan nykytilanteen vuoksi emme voi suostua pyyntöön.
In view of the current situation in the country, we will not comply.
Microsoft saattaa olla velvoitettu suostumaan käyttäjän tietoihin tai sisältöön liittyviin pyyntöihin osana tällaisia tutkimuksia tai oikeustoimia.
Microsoft may be obligated to comply with requests for your information or your content as part of such investigations or legal proceedings.
EU:n ja jäsenvaltioiden suhde muuttuisi olennaisesti, jos hallitustenvälinen konferenssi velvoitettaisiin suostumaan valmistelukunnan suosituksiin.
An obligation on the part of future intergovernmental conferences to comply with the Convention would fundamentally alter the relationship between the EU and the Member States.

Esimerkkejä "suostua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTarkistukset, joihin komissio voi varauksetta suostua, ovat tarkistukset 2 ja 11.
The Commission is able to agree without reservation to Amendment No 2 and No 11.
FinnishJos olisimme tienneet tästä ehdotuksesta etukäteen, olisimme voineet suostua siihen.
If we had known about this proposal beforehand, we could have gone ahead with it.
FinnishMiksi tähän pitäisi suostua, kun otetaan huomioon maan viimeaikainen talouskasvu?
Why should this be agreed in view of the recent economic expansion there?
Finnish(IT) Olen juuri vastaanottanut 11 puheenvuoropyyntöä, joihin ei siis voida suostua.
I have just received eleven requests for the floor, which therefore cannot be granted.
FinnishKolmanneksi edes lähiviikkoina ei pidä suostua hätiköityihin poliittisiin kauppoihin.
Thirdly, not even in the next few weeks must there be any premature political deals.
FinnishNyt te vaaditte laajamittaista tukivarojen uudelleenjakoa, mihin en voi suostua.
What you are demanding is a massive redistribution of aid funds, and I cannot agree to it.
FinnishOvimatoksi ei voi suostua jatkuvasti eikä vastaavaa väärinkäyttöä pidä sietää.
You cannot keep being a doormat for ever and putting up with such abuse.
FinnishKomissio voi kuitenkin suostua kumpaankin tarkistukseen osana yleistä kompromissia.
However, as part of the overall compromise, the Commission can agree to both amendments.
FinnishEmme voi suostua siihen, että kristittyjä kohdellaan toisen luokan kansalaisina.
We cannot agree to Christians being treated as second-class citizens.
FinnishMohamed Alin esittämistä pyynnöistä useat ovat siis sellaisia, joihin emme voi suostua.
We therefore cannot agree to several of the demands made by Mr Mohamed Alí.
FinnishHyvät kollegat, Whitehead esitti minulle pyynnön, johon haluaisin mielelläni suostua.
My dear colleagues, Mr Whitehead has put forward a request which I would like to grant.
FinnishOlen sitä mieltä, että tähän pyyntöön on mahdotonta suostua. Siitä ei päästä sopimukseen.
I do not believe that we can agree to that request: a deal is not possible.
FinnishSiksi olen sitä mieltä, että kiireellistä käsittelyä koskevaan pyyntöön ei pidä suostua.
That being so, I do not think that the request for urgent procedure should be agreed to.
FinnishKuinka ihmeessä voimme väittää sellaista ja silti suostua näiden tietojen salassa pitämiseen?
How can we possibly be claiming that, and yet agree to confidentiality here?
FinnishJos komissio voi suostua tähän, pakettia tukee suuri enemmistö.
If the Commission is able to agree to this, a broad majority will be the result.
FinnishVoisimme mielihyvin suostua tähän, mutta esityslista olisi jätettävä tällä kertaa ennalleen.
We would be happy to agree to that, but this time we should leave the agenda as it is.
FinnishEi pidä suostua siihen, että murennetaan jäsenvaltioiden itsenäisyyden viimeisimmät tunnusmerkit.
We must not allow the last vestiges of Member State independence to be crushed.
FinnishTällä välin en aio suostua yhteenkään ulkopuolisen nimitykseen kabineteissa.
In the meantime I shall not authorise any outside appointment made from within private offices.
FinnishOikeusasiamies Diamandouros päätti suostua komission pyytämiin perättäisiin pidennyksiin.
Mr Diamandouros decided to agree to the successive extensions requested by the Commission.
FinnishVaikka olen samaa mieltä näin laaditusta diagnoosista, en voi suostua tehtyihin ehdotuksiin.
Although I agree with the diagnosis thus arrived at, I cannot endorse the proposals made.