FI

sivuuttaa [sivuutan|sivuuttanut] {verbi}

volume_up
Voimme hyvinkin pitää sitä poliittiselta kannalta vääränä, mutta emme voi myöskään noin vain sivuuttaa turvallisuuskysymystä.
We might well regard it as being wrong politically speaking, but the issue of security is not one that we can just brush aside.
Innovatiivisen verotuksen aikaansaamiseksi vaaditaan rohkeutta, ja ette saisi sivuuttaa edeltäjienne tekemää älykästä ja rakentavaa työtä.
Coming up with innovative types of taxation requires courage and you should not brush aside all the intelligent and constructive work done by your predecessors.
Emme nimittäin voi hyväksyä sitä, että komissio noin vain sivuuttaa Decopaint-raportin päätelmät.
I should like to hear an explanation of this point from Commissioner Wallström; for it is unacceptable for the Commission to simply brush aside the conclusions of the Decopaint report.
sivuuttaa (myös: ohittaa, ohitella)
You have tried to bypass us.
Myöntämällä arvosanoja ja pätevyyksiä EU varmistaa pystyvänsä sivuuttamaan yliopistot ja kansalliset hallitukset.
By issuing grades and awarding qualifications it will ensure that the EU bypasses universities and national governments.
. - (FR) Tämä mietintö on osoitus pyrkimyksestä sivuuttaa palveludirektiivin sisältö.
. - (FR) This report shows the will to bypass the content of the Services Directive, which legitimately excluded health services from its scope.
Saatatte sivuuttaa tämän väitteen, mutta olen vakuuttunut siitä, että se on totta.
You may dismiss it, but I am convinced that is the case.
Aikooko komissio sivuuttaa tällaisen komitean ja kieltäytyä hyväksymästä enää sen antamia käsityksiä tai lausuntoja?
Is he going to dismiss them and refuse to accept their advice or opinions any more?
We must not dismiss these predictions.
Emme luonnollisesti saa sivuuttaa toissijaisuusperiaatetta tai unohtaa joustavuutta.
Obviously we cannot disregard the principles of subsidiarity and flexibility.
Toissijaisuusperiaate on kovin helppoa sivuuttaa, kun uskomme tekevämme hyvää.
It is so easy to disregard the principle of subsidiarity when we think we are doing good.
Meidän ei pitäisi sivuuttaa sitä, että demokraattisten vaalien ihanteita on näin vakavasti loukattu.
We should not disregard this severe breach from the ideals of democratic elections.
Hinnannousun vaikutuksia Euroopan talouskehitykseen ei voida sivuuttaa.
We cannot ignore the consequences of this rise on Europe' s economic development.
Joitakin edelleen käsiteltävänä olevista kysymyksistä on mahdotonta sivuuttaa.
We cannot ignore, for example, some of these issues which are still left on the table.
Emme voi sivuuttaa kaikkia periaatteita, joista olemme yhdessä sopineet.
It is unacceptable to ignore all the principles upon which we have jointly agreed.
Enää ei voida odottaa ja vältellä tätä välttämätöntä toimenpidettä, eikä nyt hyödytä sivuuttaa sitä ja ehdottaa rauhankonferenssia, kuten äskettäin tehtiin.
We can no longer wait for and avoid this necessary moment, and it is no use skipping it now and proposing a peace conference, as was recently done.

Esimerkkejä "sivuuttaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEn tiedä, mitä äänestyksen aikana tapahtuu, mutta emme voi sivuuttaa tätä asiaa.
I do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
FinnishNeuvosto sivuuttaa kysymyksen näppärästi ja väittää, ettei tarvitse noita maksuja.
The Council neatly sidesteps this issue and claims: 'We don't need the payments.'
FinnishTärkeitä asioita on kuitenkin edelleen ratkaisematta, emmekä voi sivuuttaa niitä.
Some major unresolved issues still remain, however, which we cannot sidestep.
FinnishLopuksi, emme voi sivuuttaa kollektiivista pohdintaa energiapolitiikastamme.
Finally, we cannot pass by without a collective reflection on our energy policy.
FinnishBioterrorismia voi kuitenkin esiintyä, ja se on uhka, jota ei voida vain sivuuttaa.
It is possible, however, and it is a threat that cannot just be brushed aside.
FinnishSe haittaa yrittämistä, nostaa kuluttajahintoja ja sivuuttaa terveen järjen.
It harms enterprise, it increases prices for consumers and it ignores common sense.
FinnishEmme luonnollisesti saa sivuuttaa toissijaisuusperiaatetta tai unohtaa joustavuutta.
Obviously we cannot disregard the principles of subsidiarity and flexibility.
FinnishEn kuitenkaan halua sivuuttaa sellaisten käsitteiden edistämisen merkitystä.
However, I do not wish to overlook the importance of promoting such concepts.
FinnishJoitakin edelleen käsiteltävänä olevista kysymyksistä on mahdotonta sivuuttaa.
We cannot ignore, for example, some of these issues which are still left on the table.
FinnishEmme myöskään voi sivuuttaa meidän naisten omaa vastuuta itsestämme ja lapsistamme.
Neither can we ignore the responsibility our women have to ourselves and our children.
FinnishIrlannin kansan demokraattista päätöstä ei voi sivuuttaa tai sen yli kävellä.
The democratic decision of the Irish people cannot be ignored or ridden roughshod over.
FinnishEmme voi sivuuttaa kaikkia periaatteita, joista olemme yhdessä sopineet.
It is unacceptable to ignore all the principles upon which we have jointly agreed.
Finnish   Arvoisa puhemies, historian ja maantieteen lainalaisuuksia ei ole helppo sivuuttaa.
   Mr President, the laws of history and geography are not easily set aside.
FinnishSen vuoksi neuvosto ei voikaan sivuuttaa meidän sille lähettämäämme poliittista viestiä.
The Council, therefore, cannot ignore the political message that we have given it.
FinnishTämä osoittaa, ettei asiaa voida sivuuttaa sisäisenä poliittisena kiistana.
This indicates that the affair cannot be dismissed as an internal political squabble.
FinnishHinnannousun vaikutuksia Euroopan talouskehitykseen ei voida sivuuttaa.
We cannot ignore the consequences of this rise on Europe' s economic development.
FinnishNäin voimme sivuuttaa vastustuksen, jolla perustellaan hyvin usein toimettomuutta.
This will allow objections which are very often used to justify inaction to be set aside.
FinnishToissijaisuusperiaate on kovin helppoa sivuuttaa, kun uskomme tekevämme hyvää.
It is so easy to disregard the principle of subsidiarity when we think we are doing good.
FinnishMielestäni perustuslain hylkäämistä ei voida sivuuttaa ylimielisesti.
I believe that the rejections of the Constitution cannot be arrogantly ignored.
FinnishJoka väittää päinvastaista, sivuuttaa tosiasiat, eikä tämä hämää ketään.
To claim the opposite is to ignore the reality of matters; no one is fooled by that.