FI sitoa
volume_up
[sidon|sitonut] {verbi}

1. yleinen

Mikään demokraattinen hallitus ei voi sitoa seuraajaansa peruuttamattomaan.
No democratic government can bind its successor with the irrevocable.
Me emme voi sitoa itseämme poliittisesti seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi.
We cannot bind ourselves politically for the next ten years.
Euroopan unionin turvallisuusstrategian on tarkoitus sitoa kaikkia jäsenvaltioita.
The European Security Strategy is meant to be binding on all EU Member States.
sitoa (myös: solmia)
Meidän ei pidä sitoa itseämme liian aikaisin, paljon voi vielä tapahtua.
We must not tie ourselves down too early, a lot can happen in the meantime.
The Commission must not be able to tie our hands here completely.
Emme halua sitoa käsiänne tai pitää teitä panttivankina.
We do not want to tie your hands or hold you hostage.
sitoa (myös: rengastaa)
Tapanani ei ole ollut peittää kädelläni aurinkoa tai sitoa huivia silmille.
It is not my custom to block out the sun with my hands nor to cover my eyes with bandages. The international community is discerning and is watching us attentively.
sitoa (myös: kiinnittää)
sitoa (myös: solmia)
sitoa (myös: kääriä)

2. Merenkulku

Esimerkkejä "sitoa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEuroopan unionin turvallisuusstrategian on tarkoitus sitoa kaikkia jäsenvaltioita.
The European Security Strategy is meant to be binding on all EU Member States.
FinnishToivomme, että nuo 45 miljoonaa euroa voidaan sitoa ennen kuluvan kuun loppua.
We hope to be able to commit the EUR 45 million before the end of this month.
FinnishEuro ei ole onnistunut tavoitteessaan sitoa EU:n kansalaiset yhä tiiviimpään unioniin.
The euro has not succeeded in its aim of binding EU citizens in ever-closer union.
FinnishMaatalous- ja rahoitusuudistusta ei saisi sitoa suoraan laajentumiseen.
Agricultural and funding reform should not be tied up directly with enlargement.
FinnishEnsinnäkin katson, ettei nyt ole oikea aika sitoa Euroopan kunnianhimoisia tavoitteita.
Firstly, I believe this is not the time for Europe to rein in its ambition.
FinnishVain sillä on mahdollisuus jatkossa sitoa myös hallitustenvälistä konferenssia!
Only then will it afterwards stand a chance of also uniting the Intergovernmental Conference.
FinnishKaikki tämä täytyy myös sitoa talouspolitiikan vuoden 2001 konkreettisiin suuntaviivoihin.
We must also anchor this in specific basic aspects of economic policy for the year 2001.
FinnishSamoin erilaiset EU:n rahoitusjärjestelmät tulee sitoa vahvasti vertaisarviointimenettelyihin.
Similarly, the EU's financial systems must be closely tied to peer review processes.
FinnishSiinä aiotaan sitoa kaikki osapuolet tähän vapaan liikkuvuuden edelleen kehittämiseen.
All those concerned are to be involved in developing free movement.
FinnishMontenegron tapausta ei pidä sitoa edistykseen muissa Länsi-Balkanin naapurimaissa.
Its case should not be tied to the progress in other neighbouring states in the western Balkans.
FinnishVelvoitteiden täytyy sitoa kaikkia osapuolia tasapuolisesti.
There has to be a balance in the obligations undertaken by all the parties.
FinnishNyt on kuitenkin kysymys siitä, pitäisikö avustukset sitoa tietyille edunsaajille vai ei.
However, the question now at issue is whether or not to earmark.
FinnishLopuksi, tuleva perusoikeuskirja täytyy sitoa uuteen perustamissopimukseen.
Finally, this Charter of Fundamental Rights, to be laid down in future, should be embedded in the new Treaty.
FinnishMe emme olisi saaneet sitoa kantaamme tämän kysymyksen osalta.
We should not have committed ourselves to a specific solution.
FinnishEU:n laajentumista ja valtion kohtaloa ei saa sitoa kahdenvälisen rajakiistan ratkaisemiseen.
EU enlargement and the fate of a nation must not be tied to resolving a bilateral dispute over borders.
FinnishPinta-alaan perustuva tuki pitäisi sitoa osatuotantoon, ja tämä olisi lisättävä ehtoihin.
Area-based aid should be linked to partial production, and this should be included as one of the conditions.
FinnishPanen erityisen tyytyväisenä merkille esittelijän ehdotuksen, jonka mukaan lisäykset pitäisi sitoa inflaatiotasoon.
I particularly welcome his proposal to keep increases within the rate of inflation.
FinnishPuun kyky sitoa huomattavia määriä hiilidioksidia pitkän ajanjakson aikana on eräs toinen puun eduista.
A further advantage of wood is that it involves fixing large quantities of CO2 over long periods.
FinnishHaluaisin puhua myös valtiontuista ja siitä, kuinka valtiontuet voidaan sitoa yritysten voittoihin.
I would like to mention the issue of state aid and how we can combine state aid with company profits.
FinnishSen tarkoituksena on sitoa EU:n sotilaspolitiikka yhä tiiviimmin ennaltaehkäisevän sodankäynnin suunnitteluun.
It is meant to commit EU military policy more and more to planning for pre-emptive warfare.