"silloin" - Englanninkielinen käännös

FI

"silloin" englanniksi

EN
FI

silloin {adverbi}

volume_up
silloin (myös: sitten, niin, toisaalta)
Silloin ne kuitenkin jäävät valtioille, ja miten silloin käy vajauksien?
But then the states will get hold of it and what will become of their deficits?
Silloin keskuudessamme vallitsee yhteisymmärrys ja silloin olemme valmiita siihen.
Then we would all agree with it and, what is more, agree quite willingly.
Silloin kaikki tarkistusehdotuksemme olisi hyväksytty yhteispäätösmenettelyssä.
Then all our proposed amendments would have been adopted in the codecision procedure.

Esimerkkejä "silloin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSilloin voimme sen päättyessä sanoa, että saavutitte ensisijaiset tavoitteenne.
Then we will be able to say at the end of it that you fulfilled your priorities.
FinnishSilloin myös taloudellinen kertomus voisi varmasti esittää toisenlaisia tuloksia.
Then the annual economic report will certainly also show some different results.
FinnishTämä on erityisen tärkeää silloin, kun näitä tuotteita kutsutaan ”luontaisiksi”.
This is particularly important where these products are also said to be 'natural'.
FinnishSilloin, kun jotain tapahtuu, kaikki kysyvät, miksi asiaan ei ole jo ryhdytty.
When something does happen, everybody will ask why has it not been done already.
FinnishPutkien alalla on kilpailua; sitä oli jo silloin kun monopolit olivat olemassa.
There is competition in pipelines; there already was when the monopolies existed.
FinnishKuorma-autot ovat ympäristöystävällisimpiä silloin, kun ne eivät ole maanteillä.
Lorries are at their most environmentally friendly when they are off the road.
FinnishSilloin esittäisimme vain epämääräisiä lausuntoja ilman tarkkoja suuntaviivoja.
Instead, we will have a hotchpotch of vague statements without any clear shape.
FinnishHätäapua on annettava silloin ja siellä, missä sitä tarvitaan ilman mitään ehtoja.
Emergency aid must be given when and where it is needed, without any conditions.
FinnishSilloin asian käsittely palautettiin kuitenkin parlamenttiin erittäin nopeasti.
However, at that time, the referral arrived in Parliament at very short notice.
FinnishSilloin voisi olla kyse kriisistä, koska vaarantaisimme kansalaistemme terveyden.
Then we could have a crisis, because we could endanger the health of our citizens.
FinnishSilloin nämä ongelmat katoaisivat ja veronmaksajat säästäisivät 25 miljoonaa euroa.
This type of problem will then disappear and taxpayers will save EUR 25 million.
FinnishLehtimiehet kysyivät silloin, ketkä antavat heille rahat lehtien julkaisemiseen.
The journalists then asked: who will give us the money to publish newspapers?
FinnishSilloin huomataan, että yhteisöä koskeva menetelmä on ainoa kulkukelpoinen tie.
It will then transpire that the Community method is the only viable route to take.
FinnishEuroopan keskuspankilla ei silloin ole rahoja, joilla keinottelijat pelastetaan.
The European Central Bank will not have any money then to bale out the speculators.
FinnishJäsenvaltioiden - 27 hallituksen - on silloin otettava kantaa tähän kysymykseen.
The Member States - the 27 governments - will then have to take a position on this.
FinnishNäin tapahtuu usein silloin, kun tutkinnan kohteena ovat johtavat virkamiehet.
This is remarkably often the case where senior officials are under investigation.
FinnishSilloin kuitenkin tekijänoikeus tulee väistämättä tämän työn polttopisteeseen.
It then becomes unavoidable for copyright law to become the focus of this work.
FinnishSelonteko sisälsi joitakin uudistuksia, jotka olisi voitu toteuttaa jo silloin.
That contained a number of reforms which could have been put into place even then.
FinnishJos te ilmoitatte tänään, että teette sen, silloin poistuu myös tarkistusehdotus.
If you can say today that you will do that, then our amendment can be dropped.
FinnishEuroalueen jäsenyyttä vastaan puhuivat silloin ja puhuvat edelleen monet seikat.
There were, and are, many arguments against becoming a part of the Eurozone.