FI

sillä {konjunktio}

volume_up
sillä (myös: koska)
Sillä auttavat puhelimet ja turvakodit puutuvat usein, koska ne ovat niin kalliita.
Because there are often no refuges and no helplines because they are too expensive.
   Vastauksenne on käsittämätön, sillä se ei liity kysymykseen millään lailla.
That is a staggering reply, because it did not answer the question at all.
Yllätitte minut kuitenkin, sillä puheellenne on olemassa vain kaksi selitystä.
But in fact it did surprise me, because there are only two explanations for it.
sillä (myös: koska)
Sillä juuri sillä tavalla Lähi-idän tämänhetkinen umpikuja voidaan avata.
For precisely that condition will help break the present deadlock in the Middle East.
Sillä lisätään epäoikeudenmukaisuutta eikä sillä rangaista niitä, jotka kuluttavat eniten.
It will introduce factors for injustice and fail to penalise those who consume most heavily.
kokonaisvarat, sillä rahoitussektorilla on erityistä merkitystä keskuspankkitoiminnassa.
specific relevance of the financial sector for central banking decisions.

Esimerkkejä "sillä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSillä on lähettämistavasta riippumatta suurta sosiaalista ja kulttuurista arvoa.
Regardless of its mode of dissemination, it has great social and cultural value.
FinnishAfrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
Africa is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
FinnishSillä on ollut ja on jatkossakin todellista merkitystä kansalaistensa elämässä.
It has and will continue to make a real difference to the lives of its citizens.
FinnishVarmistamme, että näin tapahtuu, sillä sitä kansalaiset meiltä eniten odottavat.
We will ensure that it does so! This is one of the public’s major expectations.
FinnishSe, että vaikutuksia ei ole, ei riitä - sillä on oltava myönteisiä vaikutuksia.
It is not good enough simply to have no impact - it must have a positive impact.
FinnishPyydämme osapuolia tehostamaan ponnistelujaan, sillä haasteet ovat huomattavat.
We are asking them to intensify their efforts, because the challenges are great.
FinnishIstunto hyväksyy, hylkää, tekee niin kuin parhaaksi näkee, sillä on päätösvalta.
Parliament, in its wisdom, accepts, rejects, does what it wants, it is sovereign.
FinnishTämä on erittäin suuri erehdys, sillä pohjimmiltaan Hamas on terroristijärjestö.
This would be a profound error: Hamas is essentially a terrorist organisation.
FinnishJos sillä olisi EU:n kanssa samat arvot, Venäjästä kysyttäisiin muita seikkoja.
If it had the same values as the EU, other questions would be asked about Russia.
FinnishMinun nähdäkseni sillä ei luoda yhteisölle toimivaltaa puolustustarvikekaupassa.
As far as I can see, it does not create Community competence in the defence trade.
FinnishVain sillä tavoin voimme myös parlamentissa auttaa pian demokratiaa eteenpäin.
Only in that way can we in this Parliament help democracy develop in the future.
Finnish(FR) Äänestimme mietintöä vastaan, sillä emme voi hyväksyä sitä edes muutettuna.
. (FR) We have voted against this report which, even amended, is unacceptable.
FinnishSe ei ole oikein matkustajien kannalta, sillä he joutuvat lopulta maksumiehiksi.
Passengers do not deserve that - as it is they that will ultimately foot the bill.
FinnishSillä on ennen kaikkea kansansa ja erittäin huomattavat inhimilliset voimavarat.
In the first place, it has its people and extremely important human resources.
FinnishKoska tällainen päätös voidaan aina riitauttaa, sillä on oltava vankat perusteet.
As such a decision can always be contested, it should be based on firm grounds.
FinnishTämän vahvistaminen on hyvin helppoa, sillä olin läsnä nimenhuutoäänestyksessä.
It is very easy to confirm this, because I was present for the roll-call votes.
FinnishOnnettomuusvaara kasvaa tulevaisuudessa, sillä kenttä laajenee erittäin nopeasti.
The risk of a future accident is increasing since the field is expanding rapidly.
FinnishSillä joka näin tekee, ei ole kovin selkeää käsitystä EKP: n riippumattomuudesta.
That essentially indicates a failure to understand the independence of the ECB.
FinnishSillä täytyy kuitenkin sen saavuttamiseksi olla riittävät talousarviomäärärahat.
To be able to do that, therefore, it must have the necessary budget appropriation.
FinnishEmme saisi enää uskotella Turkille mitään, sillä se on epäreilua ja kevytmielistä.
We should not string Turkey along any longer. It is just unfair and thoughtless.