FI sijoittaminen
volume_up
{substantiivi}

sijoittaminen (myös: lisäys)
volume_up
insertion {subst.}
sijoittaminen (myös: sijainti, sijoitus, työhönsijoitus)
volume_up
placement {subst.}
Termi "kaupallinen viestintä" on Ruotsin perustuslain vastainen, koska se on laajempi käsite, joka käsittää myös tuotteiden sijoittamisen.
As the term commercial communications is a broader concept which also includes product placement, it conflicts with the Swedish Constitution.

Esimerkkejä "sijoittaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSotaa pakenevien ihmisten sijoittaminen ei voi jäädä yksistään Italian vastuulle.
The reception of those fleeing from the war cannot be the burden of Italy alone.
FinnishToisin sanoen matkailun sijoittaminen EU: n yhteyteen tuo mukanaan lisäarvoa.
In other words there is a clear added value in placing tourism in an EU context.
FinnishSijoittaminen infrastruktuuriin helpottaa siis varmasti parempien palvelujen tarjoamista.
So investment in infrastructure will certainly help to deliver better services.
FinnishIrakin pakolaisten sijoittaminen uudelleen EU:hun on osoittanut, että se toimii.
The resettlement of Iraqi refugees in the EU has shown that it works.
FinnishLastemme tulevaisuuteen sijoittaminen on sijoittamista omaan tulevaisuuteemme.
Investing in our children's future is an investment in our own future.
FinnishRatkaisuna on sijoittaminen johdannaiseen, joka tuottaa, jos NASDAQ tai CAC 40 laskee.
The solution is to take out a derivative which pays off if the NASDAQ or CAC 40 falls.
FinnishEurooppa 2020 -strategiassa painopiste on työllisyyteen sijoittaminen.
In the Europe 2020 strategy, the priority is first and foremost investment in work.
FinnishMinisteri mainitsi, että konsulivirastojen sijoittaminen yhteisiin tiloihin on harkinnassa.
The minister talked about co-location being under consideration of consular officials.
FinnishAihe: Turkin aiheuttama uhka, jonka syynä on ohjusten sijoittaminen Kyprokseen
Subject: Turkish threats over installation of missiles on Cyprus
FinnishVarhainen sijoittaminen on huomattavasti tehokkaampaa kuin puuttuminen myöhemmin.
Investing early is much more effective than intervening later.
FinnishTiedämme, että joukkojen sijoittaminen on kallista ja että siinä epäonnistutaan helposti.
Troop deployment, as we know, is expensive and very prone to failure.
FinnishOikea-aikainen sijoittaminen terveyteen pienentää taloudelle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.
Timely investments in health reduce the costs to the economy as a whole.
FinnishKonsulipalvelujen sijoittaminen samoihin tiloihin on myös harkinnassa.
The co-location of consular facilities is also under consideration.
FinnishSijoittaminen heihin merkitsee myös sijoittamista Euroopan tulevaisuuteen.
Investing in them is also investing in the future of Europe.
FinnishHaluaisin myös huomauttaa, että uuden instituutin sijoittaminen ei ole vähäpätöinen asia.
I would also like to make the point that the siting of the future Institute is no trivial matter.
FinnishTästä syystä luulen, että sijoittaminen yksityisiin eläkkeisiin tai säästöt ovat puhdasta fantasiaa.
This is why I believe that investing in private pensions or saving is just pure fantasy.
FinnishMietinnön sijoittaminen aivan Strasbourgin esityslistan loppuun ei osoita lainkaan sitoutumista.
Putting the report right at the end of a Strasbourg agenda does not demonstrate any commitment.
FinnishTässä tapauksessa kyseeseen tulisi kaasuputken sijoittaminen maalle.
In this case, this would mean land routes for the pipeline.
FinnishYhteisön varojen sijoittaminen pelkästään infrastruktuuriin hyödyttäisi maata ja sen kaupankäyntiä.
Investing European money purely in infrastructure would benefit both the country and its trade.
FinnishNäin ollen joukkojen sijoittaminen sinne ei ole EU:n tehtävä.
Nor, therefore, is it the EU’s task to station troops there.