"sijoittaja" - Englanninkielinen käännös

FI

"sijoittaja" englanniksi

FI

sijoittaja {substantiivi}

volume_up
sijoittaja
Uusi sijoittaja on tehnyt kaupallisen investoinnin markkinapaikkaan.
A new investor has made a commercial investment in the marketplace.
Se on Korean suurin ulkomainen sijoittaja ja sen kolmanneksi suurin kauppakumppani.
It is the number one foreign investor in Korea and the third largest trade partner for Korea.
Euroopan unioni on nykyisin tärkein sijoittaja alueella.
The European Union is currently the biggest investor in the region.

Esimerkkejä "sijoittaja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe on Korean suurin ulkomainen sijoittaja ja sen kolmanneksi suurin kauppakumppani.
It is the number one foreign investor in Korea and the third largest trade partner for Korea.
FinnishSe oli hyvin kauan vakavarainen yritys, kunnes amerikkalainen sijoittaja osti sen.
For a very long time it was a sound enterprise, until it was taken over by an American investor.
FinnishTarvitsemme toki vastavuoroisuutta, mutta EU on joka tapauksessa suurin kansainvälinen sijoittaja.
Yes, we need reciprocity, but the EU is the biggest investor internationally anyway.
FinnishUusi sijoittaja on tehnyt kaupallisen investoinnin markkinapaikkaan.
A new investor has made a commercial investment in the marketplace.
FinnishNyt kun sijoittaja on löytänyt tiensä pörssiin, nousun apuna on usein sijoituslaitos.
Now that investors have found out about the stock markets, the way in is often through investment firms.
FinnishEuroopan unioni on nykyisin tärkein sijoittaja alueella.
The European Union is currently the biggest investor in the region.
FinnishSijoittaja käytti noin 5 000 Yhdysvaltain dollaria tähän kauppaan.
The trader laid out some USD 5 000 for this transaction.
FinnishEuroopan yhteisö on maailman suurin ulkoinen sijoittaja.
The European Community is the world's largest outward investor.
FinnishMuutoin sijoittaja ei voi tehdä asiantuntevia päätöksiä.
Only then will he or she be able to make informed decisions.
FinnishEU on lisäksi Taiwanin tärkein ulkomainen sijoittaja.
The EU is also the largest foreign investor in Taiwan.
FinnishEuroopan unioni on suuri sijoittaja Venäjällä, jonka osuus kaikista ulkomaisista sijoituksista on 80 prosenttia.
The European Union is a major investor in Russia, accounting for 80% of cumulative foreign investment.
FinnishSiten jäsenvaltio, jossa sijoittaja asuu, menettää pääomaverotuloja ja sisämarkkinoiden toiminta häiriintyy selvästi.
The Member State of residence fails to collect its tax on savings and the single market becomes distorted.
FinnishEi ole mitään takeita siitä, että sijoittaja palauttaa ympäristön tilan ennalleen sen jälkeen, kun kaivostoiminta on päättynyt.
There is no guarantee that the investor will restore the environment after the mining is finished.
FinnishEU on Taiwanin tärkein ulkomainen sijoittaja.
The EU is the biggest foreign investor in Taiwan.
FinnishNiitä tarjoaa markkinoilla toimiva uusi sijoittaja, joka ei ole millään lailla sidoksissa yhteenkään vakiintuneeseen yhtiöön.
They will be provided by a new investor in the market, not in any way connected with any of the incumbent companies.
FinnishOlisi hyvä ottaa käyttöön käsite "EU:n sijoittaja" ja olisi myös viisasta määritellä perusteellisesti käsite "ulkomainen sijoittaja".
It would be useful to introduce the term 'EU investor' and advisable to thoroughly define 'foreign investor'.
FinnishKorea on Euroopan ulkopuolella EU:n neljänneksi suurin kauppakumppani, ja vuonna 2006 EU oli Koreassa suurin ulkomainen sijoittaja.
Korea is the EU's fourth largest trade partner outside Europe, whereas in 2006 the EU was the largest foreign investor in Korea.
FinnishEuroopan unioni on johtava sijoittaja Koreassa, joka on epäilemättä myös yksi koko alueen voimakkaimmista demokratioista.
The European Union is the leading investor in Korea, which is also, undoubtedly, one of the strongest democracies in the whole of that region.
FinnishKolmas muttei vähäpätöisin syy on se, että Euroopan unioni on tämän alueen pääasiallinen sijoittaja ja kauppakumppani ennen Yhdysvaltoja.
Thirdly, last but not least, because we are the main investor and the main commercial partner in this area, ahead of the United States.
FinnishOn esimerkiksi muistettava, että Euroopan unioni on tärkein ulkomainen sijoittaja Venezuelassa ja että monet kulttuuriset ja sosiaaliset siteet yhdistävät meitä noihin maihin.
We have the instruments, the means, the good representation and also a European presence in those areas.