FI

sijoittaa [sijoitan|sijoittanut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
sijoittaa (myös: antaa koti)
Nykyisin on olemassa liikaa likviditeettiä, jota halutaan sijoittaa.
There is at present a surfeit of cash looking for a home.
Lisäksi meidän ei mielestäni pitäisi ostaa ja myydä oman seuran lahjakkuuksia vaan pikemminkin, kuten Yhdysvalloissa on tapana, sijoittaa pelaajat arpomalla.
Moreover, I believe that we should not buy and trade home-grown talent, but rather, as is usual in the United States, allocate talented players to clubs by lot.
Sijoita langaton reititin keskeiseen paikkaan. Aseta reititin mahdollisimman keskeiseen paikkaan kotonasi. Näin signaali kantautuu joka paikkaan.
Place the router as close to the center of your home as possible to increase the strength of the wireless signal throughout your home.
Suuri enemmistö parlamentin jäsenistä sijoittaa teihin huomenna paljon poliittista pääomaa.
A majority of this House will be investing a great deal of political capital in you tomorrow.
On selvää, että vaaralle alttiita yrityksiä ei saa sijoittaa asuntoalueille.
It is evident that dangerous undertakings do not belong in housing estates.
Heidän on nimittäin pitänyt sijoittaa merkittäviä summia korkean teknologian sikalarakennuksiin.
In fact, they have had to make large investments in high-technology animal housing.
Yritysten kannattaa sijoittaa ympäristöystävälliseen tekniikkaan.
It pays for companies to invest in environmentally friendly technology.
rahaa portugalilaiselta pankilta tai sijoittaa rahaa italialaiseen pankkiin.
or invest money in an Italian bank. Also, in terms of capital markets, i.e.
Euroopan unionin pitäisi sijoittaa suuria määriä tutkimukseen ja kehitykseen.
The EU ought to invest a great deal in research and development.
Voit siirtää kaikki pienoisohjelmat pois sivupalkista ja sijoittaa ne työpöydälle.
You can detach all of the gadgets from Sidebar and place them on the desktop.
Voit säilyttää toiset pienoisohjelmat sivupalkissa ja sijoittaa toiset työpöydälle.
You can keep some gadgets attached to Sidebar and place some on the desktop.
Jos käytössäsi on useita näyttöjä, voit sijoittaa sivupalkin mihin tahansa niistä.
If you have two or more monitors, you can place Sidebar on any one of them.
Kompostoitavat jäännökset voitaisiin sijoittaa maahan, ja esimerkiksi lannoiterasitusta voitaisiin näin vähentää.
Compostable crops could be planted and, for example, the fertiliser burden could thus be reduced.
BMW – tehtaan omistaja, saksalainen yhtiö – sijoittaa 250 miljoonaa puntaa uuden auton valmistukseen siellä, ja kiitämme BMW:tä siitä.
BMW – the owners of that plant, a German company – is investing GBP 250 million to make a new car there and we thank BMW for that.
Monet poliittiset vastuuhenkilöt ovat tuoneet ilmi, että on järjetöntä sijoittaa tämäntyyppisiä kemiantehtaita suurten kaupunkitaajamien läheisyyteen.
Many political leaders have spoken of the absurdity of locating this type of chemical plant near to large urban centres.
Avaa asiakirja ja sijoita kohdistin paikkaan, johon haluat sijoittaa erikoismerkin.
To do so, open the document and position the cursor where you want the special character to appear.
Seuraavien ohjeiden ja LifeCam-videoesikatselun avulla osaat kohdistaa ja sijoittaa verkkokameran oikein.
Use the following guidelines and the LifeCam video preview on your screen to help you aim and position the webcam correctly.
Sammuta tietokone ja sijoita se lähelle televisiota.
Turn off your computer and position it within easy reach of your TV.
On siis syytä sijoittaa keskustelu oikeaan yhteyteensä.
It is therefore appropriate to set the debate back in its true context.
Ehkäpä kansanäänestysten ajankohta pitäisi sijoittaa ensi vuoden toukokuulle?
Perhaps a date should be set for May of next year?
Euroopan komissio on selvittänyt, miten paljon Euroopan unioni voi tosiasiassa sijoittaa Irakiin.
The European Commission has investigated how much money the European Union can effectively set aside in Iraq.
Uskomme, että tämä direktiivi on unionille askel eteenpäin siinä, että se sijoittaa jätteet entistä tehokkaammin ja pitää parempaa huolta ympäristöstä.
We believe this directive constitutes a move forward for the Union in terms of disposing of waste more effectively and taking greater care of the environment.
sijoittaa (myös: asettaa, jaksottaa)
Windows sijoittaa kuvakkeet oletusarvoisesti tasaisin välein näkymättömälle ruudukolle.
By default, Windows spaces icons evenly on an invisible grid.
Kysymys kuuluu: aikooko neuvosto ryhtyä toimiin ja saada Yhdysvallat perumaan päätöksensä sijoittaa ohjuksia avaruuteen kaikkine siihen liittyvine vaaroineen?
The question is: will the Council intervene to try and make the United States reverse its decision to put missiles in space, with all the dangers that implies?
2. Armeija: "joukot asemiin"
Kannatan lämpimästi päätöstä sijoittaa 26 000 YK:n rauhanturvaajaa Sudaniin.
I very much support the decision to deploy 26 000 UN peacekeepers in Sudan.
EUFOR:in joukot pitäisi siis sijoittaa juuri näille kriisialueille.
EUFOR troops should therefore be deployed specifically in these crisis areas.
Niiden kurissa pitämiseksi presidentti Obasanjo katsoi tarpeelliseksi sijoittaa sotilaita seitsemään Nigerian osavaltioon.
To keep them in check, President Obasanjo felt it necessary to deploy soldiers in seven Nigerian states.

Esimerkkejä "sijoittaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishTähän mennessä Ranska on luvannut sijoittaa alueelleen melkein sata pakolaista.
To date, France has agreed to resettle almost 100 refugees on its territory.
FinnishTutkitaanko mahdollisuutta sijoittaa heidät kiintiöiden mukaan Euroopan eri maihin?
Is a quota system being considered to accommodate them in European countries?
FinnishVoit myös sijoittaa numerot päivämääräalueen eteen, kuten "1Tammi-Maalis Perhekuvat".
Or put numbers in front of a date range, for example "1Jan-Mar Family Photos."
FinnishOn useita syitä, joiden vuoksi lapsi voidaan sijoittaa laitokseen pois perhepiiristä.
There are many reasons why children remain in institutions away from their families.
FinnishOn selvää, että vaaralle alttiita yrityksiä ei saa sijoittaa asuntoalueille.
It is evident that dangerous undertakings do not belong in housing estates.
FinnishHe olisivat voineet sijoittaa ne arvokkaasti tämän kokoussalin paneeleihin tai seinille.
They could have placed them with dignity on the panels or walls of this very hall.
FinnishOlisi ehkä asianmukainen eurooppalainen toimi sijoittaa se uuteen EU:n jäsenvaltioon.
And perhaps it would be a good European policy to locate it in a new EU Member State.
FinnishVastaavat voimavarat pitäisi pikemminkin sijoittaa uusiutuviin energialähteisiin.
It would be better to direct such funds to renewable energy resources.
FinnishRaha olisi parempi sijoittaa hoitoon kuin teollisuuden pieniin mukaviin lisäkannustimiin.
The money would be better spent on care than on nice little extras for the industry.
FinnishTällä tavalla kerätyt tulot pitäisi sijoittaa uudelleen kyseiseen infrastruktuuriin.
Any revenue collected in this manner should be reinvested in the related infrastructures.
FinnishVikram Sarabhain tärkein haaste oli sijoittaa keskus tälle alueelle.
The major challenge for Vikram Sarabhai was to locate the site in a specific area.
FinnishSeitsemän maata sijoittaa kaatopaikoille yli puolet synnyttämästään yhdyskuntajätteestä.
Seven countries currently landfill more than half of the municipal waste they produce.
FinnishVastustamme Yhdysvaltojen suunnitelmia sijoittaa ohjuskilpi EU:n jäsenvaltion alueelle.
We are opposed to the US plans to install a missile shield on EU Member State territory.
FinnishEUFOR:in joukot pitäisi siis sijoittaa juuri näille kriisialueille.
EUFOR troops should therefore be deployed specifically in these crisis areas.
FinnishNyt meidän olisi sitten tarkoitus sijoittaa työttömiksi jääneet kalastajat matkailualalle.
The intention is that we now incorporate unemployed fishermen into the tourism sector.
FinnishWindows sijoittaa kuvakkeet pystysuoriin riveihin työpöydän vasempaan reunaan.
Windows stacks icons in columns on the left side of the desktop.
FinnishHeidän on nimittäin pitänyt sijoittaa merkittäviä summia korkean teknologian sikalarakennuksiin.
In fact, they have had to make large investments in high-technology animal housing.
FinnishNeuvostollehan tämä on oivallinen tilaisuus saada takaisin ja sijoittaa 3,2 miljardia euroa.
The Council has the enviable task of being able to claw back and budget EUR 3.2 billion.
FinnishVoit sijoittaa jaettavat tiedostot tai kansiot Julkisiin kansioihin.
You can put files or folders you want to share into the Public folders.
FinnishAvaa asiakirja ja sijoita kohdistin paikkaan, johon haluat sijoittaa oman merkin.
Open the document and click the location in the document where you want the private character to appear.