FI

sijainti {substantiivi}

volume_up
Valitse Kuvan sijainti -kohdasta Sovita tai Keskitä.
Under Picture position, click Fit or Center.
Eleiden koko, sijainti ja suunta sekä niiden piirtämisjärjestys tulevat osaksi kuvasalasanaa.
The size, position and direction of your gestures, and the order in which you draw them, become part of the picture password.
Kyse on laitteista ja tekniikoista, joilla voidaan välittää esineen sijainti-, ominaisuus- ja tunnistetietoja.
We are talking about devices and technologies capable of transmitting an object's position, features and identity.
Kiirunan tilanteelle leimallista on myös Kiirunan sijainti arktisella alueella, mikä itsestään selvästi aiheuttaa lisäongelmia.
But the situation in Kiruna is due to the fact that Kiruna lies within the Arctic circle which obviously creates additional problems.
Turkki on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi ilmiselvästi merkittävä kauttakulkumaa.
Because of its geographical situation, Turkey is obviously an important country of transit.
Maa ei voi välttyä maantieteellisen sijaintinsa vuoksi ympäristön, Balkanin, poliittiselta vaikutukselta.
Because of its geographical situation, it cannot escape being politically influenced by surrounding countries in the Balkans.
sijainti (myös: olinpaikka)

Esimerkkejä "sijainti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSää ja sijainti Atlantin valtameressä antavat meille kiistatonta potentiaalia.
We have the undisputed potential due to weather and location in the Atlantic.
FinnishTulevan elintarvikeviranomaisen sijainti on kannaltamme toissijainen kysymys...
As for where the agency will be based, we believe this is a side issue...
FinnishNäiden valistuneiden alueiden sijainti ei, luullakseni, hämmästytä teitä.
The locations of these enlightened districts, I think, will fail to surprise you.
FinnishTallennussijainti on yleensä yrityksen päämajaa lähimpänä oleva sijainti.
The storage location is generally the one closest to your company headquarters.
FinnishTallennussijainti on sijainti, johon kirjastoon lisättävät kohteet on tapana tallentaa.
The save location is where the items you put in a library typically get saved.
FinnishKirjoita hakuruutuun tunnistimet ja valitse sitten Sijainti ja tunnistimet.
In the search box, type sensors, and then click Location and Other Sensors.
FinnishKohdassa Sijainti valitse sijaintisi luettelosta ja valitse sitten OK.
Click the Location tab, select your location from the list, and then click OK.
FinnishAvaa tämän tietokoneen sijainti, jossa kopioitava tiedosto tai kansio on.
Open the location on this computer that contains the file or folder you want to copy.
FinnishTällaisia yhteisiä ongelmia ovat syrjäinen sijainti ja liikenteeseen liittyvät haitat.
The common problems are those of remoteness and transport disadvantage.
FinnishValitse Kansio-ruudusta niiden kuvien sijainti, jotka haluat näyttää.
In the Folder box, select the location of the pictures you want to display.
FinnishTämä tarkoittaa sitä, että meidän on pyydettävä sinua vahvistamaan SkyDrive-kansiosi sijainti.
This means we need to ask you to confirm the location of your SkyDrive folder.
FinnishTallennussijainti on yleensä yrityksen päämajaa lähin sijainti.
Your storage location is generally the one closest to your company headquarters.
FinnishAvaa sijainti, jossa olevalle kohteelle haluat luoda pikakuvakkeen.
Open the location containing the item that you want to create a shortcut to.
FinnishSamassa yhteydessä vahvistettiin myös yhdeksän muun viraston sijainti.
On that occasion the seats of nine other agencies were also established.
FinnishJos katsomme karttaa, näemme, että Filippiineillä on erittäin tärkeä strateginen sijainti.
If we look at the map we see that this island republic is of supreme strategic importance.
FinnishSen maantieteellinen sijainti lähellä Euroopan ja Aasian rajaa on vaikuttanut sen historiaan.
Its history is marked by its location near Europe’s frontier with Asia.
FinnishPainikkeiden määrä ja sijainti voi vaihdella hiirimallin mukaan.
The number of buttons and how they are situated may vary depending on the mouse model.
FinnishKuten olen useasti aikaisemmin todennut Zagrebissa, maantieteellinen sijainti ei ole kohtalo.
Geography, as I have often said in the past in Zagreb, is not destiny.
FinnishAvaa sijainti, jossa on kohde, jolle pikakuvake luodaan.
Open the location that contains the item to which you want to create a shortcut.
FinnishEtsi lisättävä kansio laajentamalla sijainti ja valitse se.
Expand the location to find the folder you want to add, and then select it.