"siirtää eteenpäin" - Englanninkielinen käännös

FI

"siirtää eteenpäin" englanniksi

FI

siirtää eteenpäin {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "siirtää eteenpäin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiirtää kohdistinta eteenpäin sellaisen tekstin alkuun, jossa on eri muotoilu.
Move the cursor to the beginning of any text that follows it that has different formatting.
FinnishKomission aikomus suhtautua päästöoikeuksien jakoon tiukasti siirtää vain ongelman eteenpäin.
The Commission's plans to get tough over allocations will simply move the problem on.
FinnishTyökustannusten alentamisesta: miten ne voitaisiin siirtää eteenpäin?
On the issue of reducing labour costs - how would this be passed on?
FinnishPainamalla sarkainnäppäintä voit siirtää kohdistinta hyppäyksittäin eteenpäin.
Press Tab to move the cursor several spaces forward.
FinnishPainamalla välilyöntiä voit siirtää kohdistinta yhden välin eteenpäin.
Press the Spacebar to move the cursor one space forward.
FinnishSiinä todetaan ainoastaan, ettei ongelmia saa siirtää eteenpäin.
The only stipulation is that problems must not be passed on.
FinnishOlenkin utelias kuulemaan milloin Euroopan parlamentti päättää siirtää vuotta 2000 vuodella eteenpäin.
I am now curious to see whether the European Parliament decides to put the millennium back a year.
FinnishTietenkin se siirtää kustannukset myöhemmin eteenpäin.
Of course, they will pass the cost on afterwards.
FinnishToissijaisuusperiaatteen avulla voimme ylläpitää, kehittää ja siirtää eteenpäin perintöämme, kulttuuriamme ja perinteitämme.
In line with this principle we can preserve, develop and transmit our heritage, culture and traditions.
FinnishOn kuitenkin muistettava, että ehdot on täytettävä, eikä niiden täyttämistä pidä vain siirtää eteenpäin myöhempään ajankohtaan.
Yet there must be no mistaking the fact that the conditions must be met, and not merely put off to a later date.
FinnishYritimme välittää hetken historiallisen ja jännittävän luonteen ja siirtää sen eteenpäin Euroopan kansoille.
We brought a sense of trying to communicate the historical and exciting nature of the moment and to project that to Europe's publics.
FinnishNeuvoston tehtävänä on nyt harkita vaihtoehtoja ja siirtää asia eteenpäin perustamissopimuksen säännösten mukaisesti.
It is now up to the Council to consider the options and move the case forward in accordance with the provisions of the Treaty.
FinnishJa voin siirtää sitä eteenpäin, näin.
FinnishEmme voi vain siirtää asiaa eteenpäin.
FinnishOn päivänselvää, että jäljennys- ja jakelukustannukset voidaan siirtää eteenpäin, jotta tieto olisi kaikkien saatavilla.
For information to be generally accessible, it goes without saying that the marginal costs of reproduction and distribution can be passed on.
FinnishMyönteisenä asiana mainittakoon se, että oli varsin suotavaa, että valiokunta päätti siirtää eteenpäin päivämääriä, jotka komissio oli asettanut käyttöönotolle.
On a more positive note, the committee's decision to put back the Commission's implementation dates was very much welcome.
FinnishOppimisen kautta toimielimet voivat siirtää tietämystään eteenpäin Euroopan unionissa, luoda innovaatioita sekä saavuttaa kehitystä ja nykyaikaisia ratkaisuja.
Learning helps institutions to transfer knowledge from one to another across Europe, to innovate, to improve and to modernise.
FinnishTästä syystä tässä päätöslauselmassa nimenomaan vaaditaan, että valmistelukunnan avoin, moniarvoinen ja poliittinen henki pitäisi siirtää eteenpäin HVK:lle.
It is for that reason that this resolution properly demands that the spirit of the Convention - transparent, pluralistic, political - should be brought forward to the IGC.
FinnishMielestäni niiden on reagoitava muutokseen: ne ovat kaikki saaneet voittonsa, ja nyt niiden on aika siirtää hinnanlasku eteenpäin ja tarjota kuluttajille jälleen kohtuullinen hintataso.
I think that they need to respond to that: they have made all their profits and it is time to pass on and bring in decent prices to the consumer.
FinnishTämän johdosta komissio päätti marraskuussa 1995 siirtää säädöksen voimaantuloa vuodella eteenpäin ja ehdottaa neuvostolle säädöksen 3254/91 muuttamista.
For those reasons, in November 1995 the Commission decided to defer the implementation of the regulation for one year and to propose to the Council that Regulation 3254/91 should be amended.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "siirtää eteenpäin" englanniksi

eteenpäin adverbi
siirtää verbi