"siirrot" - Englanninkielinen käännös

FI

"siirrot" englanniksi

FI

siirrot {monikko}

volume_up
siirrot (myös: siirtämiset)
Kyseessä ovat tämän vuoden siirrot ja ensi vuoden budjettikysymykset.
It is a question of transfers for this year and of budget issues for next year.
Siirrot tapahtuvat liitteittä, eikä niitä voi sen vuoksi koskaan jäljittää.
The transfers take place without documentation and can therefore never be traced.
Siirrot ovat kuitenkin vuosien myötä muuttuneet erittäin vaivattomiksi.
However, over the years obviously transfers have become extremely easy.
Kysymys on ratkaisusta todelliseen ongelmaan, joka on koskettanut meitä siitä lähtien, kun tietojen siirrot aloitettiin yli vuosi sitten.
It is the solution to a real problem which has affected us since transmissions began more than a year ago.

Esimerkkejä "siirrot"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiirrot tapahtuvat liitteittä, eikä niitä voi sen vuoksi koskaan jäljittää.
The transfers take place without documentation and can therefore never be traced.
FinnishJos Norjalle tehdyt siirrot otetaan huomioon, käyttöaste on noin 80 prosenttia.
Taking into account the transfers to Norway, it ranks at around 80 %.
FinnishKyseessä ovat tämän vuoden siirrot ja ensi vuoden budjettikysymykset.
It is a question of transfers for this year and of budget issues for next year.
FinnishSiirrot ovat kuitenkin vuosien myötä muuttuneet erittäin vaivattomiksi.
However, over the years obviously transfers have become extremely easy.
FinnishTulevatko siirrot talousarvion menoluokkien välillä mahdollisiksi?
Will there be possibilities for transferring between the budget categories?
FinnishTämä on mielestämme oikea toimenpide, mutta nämä siirrot on myös voitava tehdä.
We believe that this is quite proper, except that these transfers must be possible and they must go ahead.
FinnishJoissakin kantaa ottavissa asiakirjoissa todetaan virheellisesti, että jätteiden siirrot ovat kiellettyjä.
Some position papers incorrectly state that shipments of waste are banned.
FinnishOlemme jo siirtyneet kaudelle 1999, ja nämä siirrot vaativat joka tapauksessa tutkimusta ja ohjelman.
We are already well into the 1999 period, and these transfers require study and a programme.
FinnishTätä vastaavat neljän prosentin siirrot BKTL:sta olivat poliittiseen lupaukseen perustuva oikeutettu oletus.
Matching transfers of 4% of GNI was a legitimate expectation based on political promise.
FinnishMonissa tapauksissa siirrot näyttävät rikkovan EU:n jätteiden siirrosta annetun asetuksen vientikieltoja.
In many cases these shipments seem to violate the EU Waste Shipment Regulation's export bans.
FinnishMe olemme pidättyneet äänestämästä Moorhousen mietinnöstä " Eurooppa ja Japani: Seuraavat siirrot" .
We have abstained from voting on the report on 'Europe and Japan: the next steps' by Mr Moorhouse.
FinnishJätteiden siirrot voidaan estää vain, jos jätettä ei voida hyödyntää siinä maassa, johon jäte tuodaan.
Shipments of waste can only be refused if the waste cannot be recovered in the importing country.
FinnishToiminnan siirrot eivät ole välttämättömiä vaan seurausta Euroopan unionin kaupallisesta ideologiasta.
Relocations are not inevitable, but are the consequence of the European Union’s commercial ideology.
FinnishPäätös, jolla siirrot Italian mantereelle lopetetaan, tekee pääsyn turvapaikkamenettelyihin todella vaikeaksi.
The decision to end the transfers to Italy is creating a real problem of access to asylum procedures.
FinnishUEFAn ehdotus on selvä: lopetetaan nuorten pelaajien, alle 18-vuotiaiden lasten, kansainväliset siirrot.
The UEFA proposal is clear: end international transfers of young players, of children under 18 years of age.
FinnishKomission ehdotuksen tarkoituksena on hyväksyä siirrot, jos vastaanottajavaltio on ne hyväksynyt.
The Commission's proposal is based on allowing an export to take place if the country of destination has accepted it.
FinnishSiirrot ovat tehottomia, sen olemme huomanneet.
We have seen that postponing the agreements is ineffective.
FinnishPuolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot (keskustelu)
FinnishSen takia meidän on tehtävä kaudelle 2010-2012 suunnitellut varojen siirrot mahdollisimman nopeasti.
For this reason, we will need to carry out the transfer of funds as soon as possible, planned for the period 2010-2012.
FinnishYritysten toiminnan siirrot aiheuttavat monia huolenaiheita.