"siellä täällä" - Englanninkielinen käännös

FI

"siellä täällä" englanniksi

FI

siellä täällä {adverbi}

volume_up
Kyse ei siis ole vain muutamasta reaktorista siellä täällä vaan noin 4 000:sta, 5 000:sta, 6 000:sta tai 7 000 reaktorista.
We are not speaking about one reactor here and one reactor there. We are speaking about 4000, 5000, 6000 or 7000 reactors.
Toiseksi siellä täällä annetaan lausuntoja, joiden mukaan neuvottelut saataisiin mahdollisesti päätökseen juuri ennen Euroopan parlamentin vaaleja.
Secondly, we are hearing statements here and there about the negotiations possibly coming to an end just before the European elections.
Olen pannut hyvin merkille huolen, jota yhä esiintyy siellä täällä eri ryhmien muodosta ja eriytymisestä ja muusta sellaisesta.
I have taken due note of the concern which persists here and there about forms of differentiation - different groups and so on.
Kuitenkin on eristäytyvällä presidentillä siellä täällä omat ystävänsä.
Still, the isolationist President still has his own friends here and there.
Se, että siellä täällä on tyhjiä penkkejä, ei ole merkityksellistä.
The fact that there are spaces here and there is of no interest.
Me saamme vieläkin joskus valituksia, koska tällaista näyttää tapahtuvan siellä täällä.
Now and then we receive complaints because it still seems to happen here and there.

Esimerkkejä "siellä täällä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMinulla on sellainen tunne, että siellä täällä tapahtuu hieman epäilyttäviä asioita.
I have the impression that certain things are happening that are a little suspicious.
FinnishSen lisäksi tarkkailemme kuitenkin myös julkista mielipidettä siellä ja täällä.
We are also heeding public opinion in the country as well as in the EU.
FinnishMe saamme vieläkin joskus valituksia, koska tällaista näyttää tapahtuvan siellä täällä.
Now and then we receive complaints because it still seems to happen here and there.
FinnishKansalliset toiminta-asiakirjat edellyttävät kuulemisia siellä ja täällä.
For national policy documents, this involves consultation over there and over here.
FinnishKuitenkin on eristäytyvällä presidentillä siellä täällä omat ystävänsä.
Still, the isolationist President still has his own friends here and there.
FinnishMiinoja on siellä täällä hajallaan yli sata miljoonaa noin 70 valtiossa.
There are still more than a hundred million mines distributed throughout 70 countries.
FinnishSiellä ja täällä on pieniä erimielisyyksiä, mutta missä ei olisi?
There was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
FinnishTällä hetkellä meillä on paljon erilaisia pilottihankkeita vähän siellä sun täällä.
At present we have many different pilot projects here and there.
Finnish   Arvoisa puhemies, vähän vähemmän petoksia siellä, vähän enemmän täällä.
   Mr President, a bit less fraud here, a bit more fraud there.
FinnishNäiden säädösten laadusta voidaan siellä ja täällä tinkiä, mutta suurin ongelma ei ole siinä.
The quality of these rules is sometimes questionable, but that is not the main difficulty.
FinnishTäytetään kaikki omat velvollisuutemme täällä ja siellä, ja tulevaisuus palkitsee meidät kaikki.
Let us all accomplish our duties both here and there, and the future will reward all of us.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, miljardi siellä, miljardi täällä, ja kohta ei ole enää kyse pikkurahasta.
Madam President, a billion here, a billion there, and pretty soon we are talking real money.
FinnishSe, että siellä täällä on tyhjiä penkkejä, ei ole merkityksellistä.
The fact that there are spaces here and there is of no interest.
FinnishHe ovat sanoneet minulle seuraavaa: "sitä tapahtuu siellä, kuten myös täällä Beirutissa" .
They tell me, they write to me: ' the same thing will happen to you in France as happened in Beirut' .
FinnishTarkoitan niitä muutamia asuntovaunuja, joita on siellä täällä hajallaan joillakin Länsirannan vuorilla.
I have in mind the small number of caravans scattered across a few hills on the West Bank.
FinnishPäinvastoin kuin siellä täällä väitetään, Eurooppa tulee maalleni kalliiksi, hyvin kalliiksi.
Contrary to what is affirmed here and there, Europe costs my country a great deal, a very great deal.
FinnishEhkä voisimme siellä täällä vielä lisätä kysymyksen, miksikäs ei.
Maybe we could add the odd question here and there. Why not?
FinnishTämä tilanne tukee orjuutta siellä ja työttömyyttä täällä.
This situation guarantees slavery in China and unemployment here.
FinnishNäkökantani on se, että siellä täällä tarvitaan muutoksia, kuten kollega Lindholm ja PPE-ryhmä ehdottivat.
To my mind a few changes are needed here and there, as proposed by Mrs Lindholm and the PPE Group.
FinnishEsittelijä painottaa säännöllisesti siellä täällä ajatusta uusista haasteista ja yleisistä intresseistä.
The rapporteur from time to time stresses, with a certain regularity, the concept of "new global challenges".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "siellä täällä" englanniksi

siellä adverbi
English
täällä adverbi