FI

seurata [seuraan|seurannut] {verbi}

volume_up
Mutta eikö olisi aika seurata Yhdysvaltojen esimerkkiä ja julistaa investointikielto?
But is it not time to follow the United States' lead and ban investment?
Tämän ansiosta parlamentti voi seurata rikkomusmenettelyjen kehitystä.
It will also enable this Parliament to follow developments in infringement proceedings.
Heidän pitäisi mielestäni seurata tuomioistuimen esittämiä näkemyksiä.
I would say to them they should follow the views that are expressed by the Court.
Neuvoston, teollisuuden ja parlamentin tehtävänä on seurata asian kehittymistä.
It is up to the Council, industry and Parliament to follow up this matter.
Unioni aikookin seurata kysymystä vahvistetusta vuoropuhelusta ihmisoikeuksien alalla.
The EU will also follow up the issue of a more vigorous dialogue on human rights.
On aika seurata vihreää kirjaa kollektiivisista oikeussuojakeinoista.
It is time to follow up the Green Paper on collective redress.
Tiedostot-kirjaston avulla voit helposti seurata tietokoneeseen tallennettuja tiedostoja.
An easy way to keep track of documents on your computer is to use the Documents library.
Parlamentin on vaikeampi seurata tapahtumien kulkua.
It is also difficult for Parliament to keep track of the programmes.
Voit seurata tulostustöitäsi Windowsissa tulostusjonon avulla.
Using Windows, you can view the print queue to keep track of your print jobs.
Tehtävänämme on nyt seurata tätä kehitystä.
It is now our task to pursue such development.
Kroatia on oikealla tiellä, ja se on päättänyt seurata tätä tietä määrätietoisesti.
Croatia is on the right road and is determined to pursue that road single-mindedly.
Autonkuljettajia pitää kenties seurata, muttei varmastikaan onnettomuuksien uhreja.
Perhaps the drivers should be pursued, but certainly not the victims of the accidents.
Tästä saattaa seurata, että ohjelma on hyödytön näillä alueilla.
It could result in this programme being ineffective in these areas.
Me Ranskassa tunnemme hyvin väärinkäytökset, joita voi seurata tiedostojen välisistä yhteyksistä.
We in France are well aware of the abuses that can result from file connection.
Siitä voi seurata vain se, että joudumme rajoittamaan maahanmuuttoa.
As a result of this we have no choice but to restrict immigration.
Komission kertomukset tarjoavat meille hyvät mahdollisuudet seurata Turkin kehittymistä.
The Commission's reports give us every opportunity to trace the pattern of developments in Turkey.
Haluaisin siksi hieman seurata kirjavaa historiaa.
So let me trace some of the chequered history.
Se on avain koko asiaan, sillä kuten jäsen Adam sanoi, haluamme seurata lampaiden siirtämistä.
That is the key to the whole thing because, as Mr Adam has said, we very much want to be able to trace sheep movements.
Näin tehtiin, jotta valtio voisi seurata mistä tekstit tulivat.
And this was done so the government could track where text was coming from.
Tiedostot-kirjaston avulla voit helposti seurata tietokoneeseen tallennettuja tiedostoja.
An easy way to keep track of documents on your computer is to use the Documents library.
Voit seurata tulostustöitäsi Windowsissa tulostusjonon avulla.
Using Windows, you can view the print queue to keep track of your print jobs.
Eivätkö ministerit tienneet, että tästä voisi seurata vain verilöyly?
Did they not know that only a bloodbath could only ever ensue as a result?
Toiseksi, yhteisessä päätöslauselmaesityksessä sekoitetaan kritiikki kyseistä lakia kohtaan ja hypoteettiset rikkomukset, joita tästä laista voi seurata.
Secondly, the joint resolution tabled confuses criticism of the proposed legislation with hypothetical offences that might ensue from such legislation.
seurata (myös: mennä)
Mutta tätäkin täytyy seurata suuri talousapu, jotta siitä olisi hyötyä.
But if even that is to be effective, it must go together with generous economic support.
Nyt saamme seurata vierestä, kun koko asia menee mönkään.
Now we have to stand by idly and watch the whole thing go wrong.
Komissio on tehnyt hyviä ehdotuksia, ja mielestäni neuvoston pitäisi seurata niitä.
The Commission has made good proposals and I believe that the Council should go along with them.
Jokaisella eläimellä on korvamerkki, ja kun annan sen lihan mukaan, voin seurata lihan tietä takaisin eläimeen.
Every animal has a numbered ear-tag, and if I pass the tag on with the meat, the meat can be retraced to the animal.
Jäsen Pack otti asian esiin puheenvuorossaan, ja minne tahansa hän onkin valmis tunkeutumaan, meidän muiden olisi mielestäni oltava niin rohkeita, että uskallamme seurata perässä.
Mrs Pack did that in her remarks and anywhere that she is prepared to blaze a trail I think the rest of us should be courageous enough to follow.

Esimerkkejä "seurata"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEuroopan unioni ei saa enää vain seurata hiljaa sivusta, kun lisää ihmisiä kuolee.
The European Union must stop standing by in silence as more and more people die.
FinnishArvoisa puhemies, uskoakseni on asianmukaista seurata jaettua äänestysluetteloa.
Mr President, I think we should follow the voting list which has been distributed.
FinnishOlen surukseni saanut seurata sopimuksen uudistuksen muuttumista niin sanotuksi .
Indeed, it is with sorrow that I look upon the Pact’s reform being turned into a .
FinnishPPE-ryhmä aikoo näin ollen enimmäkseen seurata Kindermannin mietinnön linjausta.
The majority of the PPE Group will be supporting the line of the Kindermann report.
FinnishTulokset, joiden olisi pitänyt seurata tästä, eivät olleet yhtä huumaannuttavia.
The results that should have come with them, however, were rather less intoxicating.
FinnishSen on tässä tarkoituksessa näytettävä esimerkkiä, jota muut valtiot voivat seurata.
In order to achieve this, she must set an example that other states can emulate.
FinnishEPC:n on hyvä seurata kansallisten pankkisektorien osallistumista SEPAn luomiseen.
The EPC should monitor each national banking community’s contribution to the SEPA.
FinnishEmme voi hyväksyä tällaista, emmekä voi seurata tällaista jälleen vierestä!
We cannot accept this kind of thing, we cannot witness this kind of thing again!
FinnishToivon, että Malta, Puola ja Irlanti voivat seurata Portugalin esimerkkiä.
I hope that Malta, Poland and Ireland will be able to follow Portugal's example.
FinnishPäätin seurata kehotusta suoraan vierailemalla Burmassa 15. ja 16. toukokuuta.
I decided to follow up the call directly by visiting Burma on 15 and 16 May.
FinnishKroatia on oikealla tiellä, ja se on päättänyt seurata tätä tietä määrätietoisesti.
Croatia is on the right road and is determined to pursue that road single-mindedly.
FinnishHallittu maahanmuutto antaa mahdollisuuden seurata, keitä työmarkkinoille tulee.
Controlled immigration makes it possible to see who is coming onto the labour markets.
FinnishSiinä mielessä säännöstö on tärkeä asia, jonka toteutumista komission tulisi seurata.
In this respect, codification is something the Commission should be following up.
FinnishKatson, että teidän todella pitäisi tässä asiassa seurata minua ja Fiona Hallia.
I believe that you really should follow the lead provided here by myself and Mrs Hall.
FinnishKomissio aikoo seurata tiiviisti oikeudenkäyntiä sekä siinä noudatettavia menetelmiä.
The Commission will pay close attention to the trial and the procedures followed.
FinnishVoit poistaa kansion kirjastosta, kun et enää halua seurata sitä kirjaston avulla.
When you no longer need to monitor a folder in a library, you can remove it.
FinnishOlemme vuosien mittaan saaneet seurata täältä käsin tahattomien seurauksien helmiä.
Over the years we have seen masterpieces of unintended consequences from this place.
FinnishNeuvoston, teollisuuden ja parlamentin tehtävänä on seurata asian kehittymistä.
It is up to the Council, industry and Parliament to follow up this matter.
FinnishNe ovat tärkeitä foorumeita, joilla voidaan seurata tehokkuuttamme näillä aloilla.
These are important forums for evaluating our effectiveness in this regard.
FinnishUnioni aikookin seurata kysymystä vahvistetusta vuoropuhelusta ihmisoikeuksien alalla.
The EU will also follow up the issue of a more vigorous dialogue on human rights.