"seuranta" - Englanninkielinen käännös

FI

"seuranta" englanniksi

FI

seuranta {substantiivi}

volume_up
seuranta (myös: seuraus)
Kilpailusta ammatillisissa palveluissa annetun kertomuksen seuranta (keskustelu)
Follow-up to the report on competition in professional services (debate)
Kilpailusta ammatillisissa palveluissa annetun kertomuksen seuranta (äänestys)
Follow-up to the report on competition in professional services (vote)
Monterreyn kehitysrahoituskokouksen (2002) seuranta (
Follow-up to the Monterrey Conference of 2002 on Financing for Development (

Esimerkkejä "seuranta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNoudattamiseen kuuluu asianmukainen valvonta, ja siihen kuuluu myös hyvä seuranta.
Compliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
FinnishHaluaisin korostaa tätä kohtaa, koska tällainen seuranta on olennaisen tärkeää.
I would like to flag this point because this kind of monitoring will be essential.
FinnishKysymys, johon meidän olisi keskityttävä, ei ole itse kuuma linja, vaan seuranta.
The issue that we should focus on is not just the hotline itself, but the follow-up.
FinnishNe olosuhteet, joissa seuranta tapahtuu, eivät kuitenkaan herätä suuria odotuksia.
But the prevailing climate is not calculated to raise expectations overmuch.
FinnishPyrimme lopuksi vahvistamaan seuranta- ja valvontatoimia koskevia määräyksiä.
Finally, we aim to strengthen provisions on monitoring and control measures.
FinnishMissä sitten on yhteinen seuranta ja missä on yhteinen talousarvion valvonta?
Where then is our joint monitoring and where is our joint budgetary control?
FinnishJos seuranta järjestetään kunnolla, parlamentti antaa komissiolle luvan ryhtyä toimiin.
If we have good monitoring, then Parliament will allow the Commission to go up.
FinnishKilpailusta ammatillisissa palveluissa annetun kertomuksen seuranta (keskustelu)
Follow-up to the report on competition in professional services (debate)
FinnishOlemme samaa mieltä siitä, että seuranta- ja tiedotuskeskuksen asemaa on vahvistettava.
We also agree that the Monitoring and Information Centre should be reinforced.
FinnishMinusta olisi parasta ottaa käyttöön tiukka seuranta ja vuosittainen raportointi.
I believe that the best way to do that is through strict monitoring and annual reporting.
FinnishTämä tarkoittaa myös rakennerahastojen seuranta- ja hallintojärjestelmien vahvistamista.
It also means reinforcing systems for monitoring and managing the structural funds.
FinnishVarmentamis-, seuranta-, raportointi ja korvausjärjestelmistä on monta ongelmaa.
There are big problems around the verification, monitoring, reporting and liability regimes.
FinnishTietojen säilyttäminen ja seuranta loukkaavat vakavasti ihmisten vapautta.
Data storage and monitoring are serious encroachments on people’s freedom.
FinnishTämän takia poikkeamien seuranta ja hävittäminen ovat tavoitteina useissa toimissa.
This is why monitoring and the elimination of deviations is the goal of numerous actions.
FinnishKilpailusta ammatillisissa palveluissa annetun kertomuksen seuranta (äänestys)
Follow-up to the report on competition in professional services (vote)
FinnishSeuranta on ollut puutteellista, ja monia ehdotuksia on "kierrätetty".
There has been insufficient follow-up, and many proposals have been recycled.
FinnishAvun tuloksellisuudesta vuonna 2005 annetun Pariisin julistuksen seuranta (keskustelu)
Follow-up of the Paris Declaration of 2005 on Aid Effectiveness (debate)
FinnishSeuranta- ja valvontaverkoston on oltava tehokas ja toimittava koko maailmassa.
The surveillance and control network must be efficient and must operate on a worldwide scale.
FinnishSeuranta on eittämättä osoittautunut hyväksi menetelmäksi, jonka avulla voimme edistyä.
Monitoring has undoubtedly proven its worth as a method that helps us to make progress.
FinnishUskon, että tällainen alhaalta ylöspäin suuntautuva seuranta on hyvin tärkeää.
I believe that this bottom-up form of monitoring is very important.