"seulonta" - Englanninkielinen käännös

FI

"seulonta" englanniksi

EN
FI

seulonta {substantiivi}

volume_up
seulonta (myös: seula, siivilä)

Esimerkkejä "seulonta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPääsyy tähän on tietenkin verivalmisteiden seulonta niiden alkuperästä riippumatta.
The key, of course, is the screening of blood products wherever they come from.
FinnishMeidän tavoitteemme on korkealaatuinen kansallinen seulonta ja rintakeskusten perustaminen.
Our aims are high-quality national screening and the establishment of breast centres.
FinnishVarhainen seulonta ja esteiden poistaminen testaukselta katsotaan kiireelliseksi tarpeeksi.
Early diagnosis and the reduction of barriers to testing are regarded as an urgent necessity.
FinnishSeulonta, diagnoosi ja hoito ovat parantuneet, mutta eivät tarpeeksi.
Screening, diagnosis and treatment have improved but not enough.
FinnishVoisitteko kertoa meille, miten mielestänne yhteisön säännöstön seulonta edistyy tällä hetkellä?
Can you tell us how acquis screening is proceeding in your view?
Finnish(DE) Seulonta on tärkeää, mutta ennaltaehkäisy on parempi vaihtoehto.
(DE) Screening is important, but prevention is better.
FinnishEturauhasen syöpää varten on olemassa seulonta ja PSA-testaus.
For prostate cancer, there is screening and the PSA test.
FinnishSeulonta on osa näitä toimia, ja kannatan siis sitä, vaikka se ei ratkaisekaan kaikkia ongelmia.
Screening is part of what is required, and I therefore support this, but it does not solve all the problems.
FinnishNäin ollen syövän ehkäisy, toisin sanoen asianmukainen seulonta, säästää henkiä, ja tämä on myös mietinnön viesti.
Prevention, therefore, proper screening, saves lives and that is also the report's message.
Finnish(FR) Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat HIV/aidsista: seulonta ja varhainen hoito.
The next item is the Council and Commission statements on HIV/AIDS: Early diagnosis and early care.
FinnishNäin tehtiin 1970- ja 1980-luvulla, mutta ei enää nykyisessä seulonta- ja sterilointiprosessissamme.
This was the case in the seventies and eighties but it is no longer with our screening and sterilisation process.
FinnishHIV/aids: seulonta ja varhainen hoito (keskustelu)
HIV/AIDS: Early Diagnosis and Early Care (debate)
FinnishNopea seulonta voidaan tehdä myös haitallisuusprofiilin perusteella, sillä tonnimäärä ei ole ratkaisevaa.
Rapid screening can also be done on the basis of a harmfulness profile, for the tonnage is not a determining factor.
FinnishRatkaisu tähän vitsaukseen on jäsenvaltioiden hallitusten varhaisessa vaiheessa järjestämä pakollinen seulonta.
The solution to this blight is early, compulsory screening, organised by the governments of the Member States.
FinnishRintasyövän paras torjuntakeino on säännöllinen seulonta ja kasvaimen tehokkaan diagnosoinnin edistäminen.
The best way of combating breast cancer is through regular screening and promoting effective diagnosis of the tumour.
FinnishHIV/aids: seulonta ja varhainen hoito (äänestys)
FinnishOlette ilmoittanut haluavanne neuvotella kuuden valtion kanssa pääkohdista, jotka ovat ylittäneet seulonta-asteen.
You have announced that you wish to negotiate with six countries on the chapters which have passed the screening stage.
FinnishNäin ollen mielestämme on liian aikaista vahvistaa, että seulonta ja laajamittainen arviointi olisivat perusteltuja kaikissa tapauksissa.
We therefore believe it is too soon to establish that all circumstances justify a screening and a broad scope.
FinnishEnsinnäkin syövän ehkäisy ja seulonta.
FinnishMinun mielestäni laajempi seulonta voisi olla ensimmäinen tehokas ja nopea toimi lukuisten kuolemantapausten välttämiseksi.
In my opinion, therefore, more extensive screening could be the first effective and rapid step towards preventing many deaths.