FI

Set {erisnimi}

volume_up
1. Uskonto
Set (myös: Seet)
EN

set {substantiivi}

volume_up
But the new frontier of which I speak is not a set of promises - it is a set of challenges'.
Tämä uusi raja, josta puhun, ei kuitenkaan ole joukko lupauksia, vaan se on joukko haasteita."
There needs to be a framework, a culture, a set of institutions that work.
Tarvitaan sellaiset puitteet, ilmapiiri ja koko joukko instituutioita, jotka toimivat.
Another set of concerns has emerged concerning the issue of subsidiarity and proportionality.
Toinen huolenaiheitten joukko liittyy toissijaisuuden ja suhteellisuuden ongelmaan.
set (myös: TV)
A cable connecting your set-top box to the TV-IN jack on your TV tuner hardware.
kaapeli, joka liittää TV-sovittimen televisiovirittimen TV-IN-vastakkeeseen.
A cable connecting your set-top box to the TV-IN jack on your TV tuner.
kaapeli, joka liittää TV-sovittimen TV-virittimen TV-IN-vastakkeeseen.
Analog TV tuner (the set-top box converts any digital signals to analog)
Analoginen TV-viritin (sovitin muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi)
Subject to that, the Liberal Group supports the timetable set out by the Commission.
Näillä edellytyksin liberaalipuolueen ryhmä kannattaa komission asettamaa aikataulua.
Such a set of amendments may relate to different parts of the original text.
Tällainen tarkistusten ryhmä voi koskea alkuperäisen tekstin eri osia.
Jokaisessa tietokoneessa on ryhmä käyttäjätilejä.
Not a happy set of proposals, as the Lehne report explains.
Ei mikään hyvä ehdotusten sarja, kuten Lehnen mietinnössä selitetään.
Our fourth set of priorities concerns a matter which has already taken up a great deal of our time and energy.
Neljäs ensisijaisten tavoitteiden sarja koskee Euroopan tulevaisuutta.
Toinen sarja kysymyksiä koskee rahoitusta.
set (myös: body, collection)
Ladies and gentlemen, human rights represent a set of ideals.
   Hyvät kollegat, ihmisoikeudet ovat ihanteiden kokoelma.
What we must have at the end of this process is a legally binding set of rights for the citizens of Europe.
Meidän täytyy saada tämän prosessin päätteeksi oikeudellisesti sitova oikeuksien kokoelma Euroopan kansalaisia varten.
(PL) Mr President, the Eastern Partnership is a complex set of proposals which should support our eastern neighbours along the path of democratic change.
(PL) Arvoisa puhemies, itäinen kumppanuus on mutkikas kokoelma erilaisia ehdotuksia, joiden on määrä tukea itänaapureidemme demokratiakehitystä.
In this way we will have a complete set of measures to protect the rights of our citizens and our residents.
Tällä tavoin meillä olisi kattava valikoima keinoja, joilla suojella unionin kansalaisten ja asukkaiden oikeuksia.
(PL) - (microphone initially disconnected) ... is a comprehensive set of tools to help the countries of Africa in their development.
(PL) - (mikrofoni aluksi pois päältä) ... on kattava valikoima välineitä Afrikan valtioiden auttamiseksi niiden kehityksessä.
set (myös: passport)
Secondly, security is given to people by pressing a passport into their hand and giving them the legal wherewithal to set up home wherever they want.
Toiseksi, turvallisuus luodaan ihmisille siten, että heille pistetään passi käteen ja annetaan laillinen mahdollisuus rakentaa elämänsä siellä, missä he itse haluavat.
We should not be setting ever-higher standards just because one general with a French passport is still at large and is nowhere to be found.
Meidän ei pitäisi asettaa yhä korkeampia standardeja vain sen takia, että yksi kenraali, jolla on Ranskan passi, on yhä vapaalla jalalla eikä häntä löydy mistään.
set (myös: assortment)
We pointed out at the time that the first cooperation association to be set up, the most urgent cooperation association, should relate to internal security.
Korostimme silloin sitä, että ensimmäinen, kaikkein kiireellisin, perustettava yhteistyöpiiri oli sisäisen turvallisuuden piiri.
set (myös: design, figure, pattern, plot)
set (myös: outfit)
set (myös: receiver)
If you are having trouble placing the IR blaster on the set-top box correctly, try using a flashlight to locate the signal receiver on the set-top box.
Jos IR-kaapelin sijoittaminen oikein TV-sovittimeen tuottaa vaikeuksia, etsi taskulampun avulla TV-sovittimen signaalin vastaanotin.
If you're having trouble placing the IR blaster on the set-top box correctly, try using a flashlight to locate the signal receiver on the set-top box.
Jos IR-kaapelin sijoittaminen oikein digisovittimeen tuottaa vaikeuksia, etsi taskulampun avulla digisovittimen signaalin vastaanotin.

Esimerkkejä "Set"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiirryn nyt toiseen aiheeseen eli SET-suunnitelmaan, josta käymme keskustelua.
I shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
FinnishClick the arrow below the Sync tab, point to the device, and then click Set Up Sync.
Click the arrow below the Sync tab, point to the device, and then click Set Up Sync.
FinnishYour PC might already be set to download updates automatically, but you should check.
Your PC might already be set to download updates automatically, but you should check.
Finnish(DA) Arvoisa puhemies, meillä on syy olla tyytyväisiä SET-suunnitelmaan.
- (DA) Madam President, we have reason to be pleased with the SET Plan.
FinnishSET-suunnitelman tarkoituksena on edistää nimenomaan puhtaiden teknologioiden kehittämistä.
The SET Plan intends to contribute specifically to the development of clean technologies.
FinnishSET-suunnitelma on paras käytössämme oleva esimerkki yhteisestä ohjelmanlaadinnasta EU:n tasolla.
The SET Plan is the best example we currently have of joint programming at EU level.
FinnishMeidän on myös varmistettava, että myönnämme varoja uusiutuvaa energiaa koskevaan SET-suunnitelmaan.
We must ensure that we allocate funds to the SET plan for renewable energy.
Finnish   Arvoisa puhemies, "wider still and wider shall thy bounds be set".
   Mr President, ‘wider still and wider shall thy bounds be set’.
FinnishSET-suunnitelma on myös tärkeä pyrkimyksillemme voittaa sosiaalinen ja taloudellinen kriisi.
The SET Plan is also critical to our attempts to put the social and economic crisis behind us.
FinnishAnnan teille periksi sen kysymyksen suhteen, mitä SET-suunnitelmalla voidaan todellisuudessa saavuttaa.
I concede to you in respect of the question of what the SET plan can actually achieve.
FinnishMeiltä puuttuu vieläkin 50 prosenttia SET-suunnitelman rahoituksesta, vaikka se on todellinen strateginen väline.
We still do not have 50% of the funding for the set plan, a real strategic tool.
FinnishSET-suunnitelmalla pyritään nopeuttamaan vähähiilisten teknologioiden kehittämistä ja markkinoille tuloa.
The SET Plan seeks to accelerate the development and roll-out of low-carbon technologies.
FinnishAiomme seurata tiiviisti kaikkein lupaavimpia teknologioita SET-suunnitelman tietojärjestelmän kautta.
We will closely monitor the most promising technologies through the SET Plan information system.
FinnishOlemme päättäneet SET-suunnitelmasta, uudesta energiateknologiasta.
We have decided on a set plan, new energy technology.
FinnishTämä on ainoa tapa, jolla SET-suunnitelma ja parlamentin jäsenet voivat säilyttää uskottavuutensa.
This is the only way in which the SET plan and the Members of this House can maintain their credibility.
FinnishMeiltä puuttuu edelleen 50 prosenttia SET-suunnitelman rahoituksesta.
FinnishEri jäsenvaltioissa sijaitsevat SE:t poikkeavat toisistaan.
SEs will differ from one Member State to another.
FinnishEuroopan strategisessa energiateknologiasuunnitelmassa (SET) määritellään keskipitkän aikavälin strategia kaikille sektoreille.
The Strategic Energy Technology plan sets out a medium term strategy for all sectors.
FinnishSET-suunnitelma ei ole kuitenkaan pelkästään tärkeä ja oikea vaihtoehto, vaan sillä turvaamme itsellemme puhtaampaa energiaa.
However, the SET Plan is not only important and right because it ensures us cleaner energy.
FinnishAfter your device is set up the first time, if you want to, you can switch between automatic and manual sync.
After your device is set up the first time, if you want to, you can switch between automatic and manual sync.