"sen lisäksi" - Englanninkielinen käännös

FI

"sen lisäksi" englanniksi

FI

sen lisäksi {adverbi}

volume_up
sen lisäksi (myös: lisäksi, sitä paitsi)
Sen lisäksi puiteohjelmassa on käsitelty puutteellisesti veropolitiikkaa.
Moreover, in the framework programme the question of taxation is hardly touched on.
Nämä neuvottelut koskevat sen lisäksi teknisesti erittäin monimutkaisia yhteyksiä.
Moreover, the issues concerned are of a highly complex technical nature.
Sen lisäksi kaikki tietävät, että paras vastaus maahanmuuttoasioihin on kehitys.
Moreover, everyone is aware that the best response to the immigration issue is development.
sen lisäksi
Sen lisäksi Euroopan puuttumista näihin asiakirjoihin on mahdotonta hyväksyä.
Besides, European interference in this dossier is unacceptable.
Sen lisäksi ei niiden sisältöäkään voi mielestämme hyväksyä.
Besides, in our opinion, these amendments are unacceptable in substance.
Doha on myös kehitysohjelma sen lisäksi, että se on kauppaohjelma.
Doha, moreover, besides being a trade agenda, is also a development agenda.

Esimerkkejä "sen lisäksi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe osoittaa, miten monimutkainen asia on, ja sen lisäksi meillä on jäsenvaltiot.
That indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
FinnishSen lisäksi me kaikki tiedämme, että osa määrärahoista jää edelleen käyttämättä.
In addition, we all know that a part of the appropriations still remains unspent.
FinnishSen lisäksi kiistellään töistä, ylimääräisistä töistä ja tarpeettomista töistä.
In addition there are disputes over work, additional work and unnecessary work.
FinnishSen lisäksi metsät ovat välttämättömiä meille kaikille ja osa identiteettiämme.
On top of this, forests are essential for all of us and are part of our identity.
FinnishMitä komissio aikoo tehdä tälle asialle sen lisäksi, mitä se on aiemmin tehnyt?
What is the Commission going to do about it beyond what has been done in the past?
FinnishSen lisäksi EIT:n on annettava myönteinen panos opiskelijoiden liikkuvuuteen.
In addition, the EIT must make a positive contribution towards student mobility.
FinnishSen lisäksi, että tämä ihme on väliaikainen, sitä ei voida myöskään hyväksyä.
And not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
FinnishSen lisäksi voimme todeta, että Burman rajaseudun Karen-kyliin on taas hyökätty.
In addition, the Karen villages along the border are once again coming under attack.
FinnishLisäksi sen on määrä jäädä kansainväliseen valvontaan määrittämättömäksi ajaksi.
It will also remain subject to international control for an undefined period of time.
FinnishSen lisäksi ne koskevat myös järjestöjä, jotka jo mainitaan tässä ohjelmassa.
They also concern organisations which are already mentioned in this programme.
FinnishOlemme sen lisäksi laiminlyöneet aivan liikaa kolmansien maiden kansalaisten asemaa.
Also, we have weakened the position of citizens of nonMember States far too much.
FinnishSen lisäksi, että Euroopan unionilla on toimivalta, se on myös kasvattanut sitä.
The European Union not only has competences, but what is more, it has increased them.
FinnishSe ei tehnyt niin, koska sen lisäksi, että se ei ole ahkera, se on peloissaan.
It did not do so, though, because not only is it not diligent, it is afraid.
FinnishVähennys on valtava, ja sen lisäksi leikkaukset kohdistuvat myös rakennerahastoihin.
That is a huge decrease and comes on top of the reduction in the Structural Funds.
FinnishSen lisäksi toivon, että toissijaisuusperiaate vihdoinkin pannaan täytäntöön.
In addition, I hope that the principle of subsidiarity will at last be implemented.
FinnishTarvitsemme sen lisäksi kansainvälistä koordinointia ja sovittamista monilla alueilla.
Furthermore, we need international coordination and harmonization in many areas.
FinnishSen lisäksi tämän vuoden heinäkuussa Basrassa löydettiin 42 naisen ruumiit.
In addition, in July of this year, the bodies of 42 women were found in Basra.
FinnishSen lisäksi on otettava huomioon yrityksiä ja henkilöstöä koskevat haasteet.
Then, of course, we have the challenge of companies and the challenge of employees.
FinnishTeimme lisäksi sen myötä lopun alkuperäisestä, tehottomasta komiteamenettelystä.
Furthermore, we did away with the original, unwieldy committee procedure.
FinnishSen lisäksi, kuten jo sanoin teille, olemme järjestäneet tästä aiheesta keskustelun.
Moreover, as I have already told you, we have tabled a debate on the subject.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "sen lisäksi" englanniksi

sen pronomini
lisäksi adverbi
lisäksi prepositio
sen takia adverbi
sen jälkeen konjunktio
English
sen koommin adverbi
English
kaiken lisäksi adverbi