FI

sen jälkeen {adverbi}

volume_up
sen jälkeen
Ongelma on seuraava: sen jälkeen menettelysäännöt ovat paljon epämääräisemmät.
The problem is as follows: after that the Rules of Procedure are much vaguer.
Komissio esittää kantansa mietintöön sen jälkeen, kun päätöslauselma on hyväksytty.
The Commission will take a position on the report after the adoption of the resolution.
Sen jälkeen meidän - neuvoston ja parlamentin - on arvioitava sitä yhdessä.
After that, we - the Council and Parliament - must conduct an assessment together.
sen jälkeen (myös: sen koommin)
Sen jälkeen tarvitaan laajempaa keskustelua, myös jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa.
A broader debate thereafter, also involving national parliaments, is important.
Sen jälkeen työntekijöiden pitäisi olla vastuussa omasta kehityksestään.
Thereafter, employees should be responsible for their own development.
Sen jälkeen voidaan tarkastella maahanmuuttopolitiikan sisältöä.
It is thereafter possible to address the content of the notion of an immigration policy.

Esimerkkejä "sen jälkeen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEmme halua nähdä, että Kroatia estää sen jälkeen muiden ehdokkaiden pyrkimykset.
We do not wish to see Croatia then blocking the aspirations of other candidates.
FinnishEhkä on myös syytä todeta, että sen jälkeen on tehty myös Ioanninan kompromissi.
Perhaps we should also mention that after that the Ioannina compromise was made.
FinnishSen jälkeen kun toimiva järjestelmä on otettu käyttöön, se on myös rahoitettava.
Once an operational system has been put in place, we will also need to finance it.
FinnishPalautimme mietinnön 16. toukokuuta, ja pystyimme sen jälkeen parantelemaan sitä.
We referred the report back on 16 May and in the meantime it has been improved.
FinnishKaksisataa heidän sukulaistaan siepattiin, eikä heistä ole kuultu sen jälkeen.
Two hundred of their relatives were kidnapped and have not been heard of since.
FinnishOlemme pohtineet, mitä sen jälkeen on tapahtunut viimeisten neljän vuoden aikana.
We have been considering what has happened since then, during the last four years.
FinnishSen jälkeen neuvostolta kesti taas suhteellisen kauan määritellä oma kantansa.
After that, the Council again took a relatively long time to make its comments.
FinnishEtenkin ennen Saksa-Englanti-ottelua ja sen jälkeen esiintyi vakavia yhteenottoja.
Serious riots broke out, especially before and after the Germany-England match.
FinnishOhjelma pannaan täytäntöön sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan.
The programme will be implemented after the Treaty of Lisbon comes into force.
FinnishSen jälkeen menetelmät esitellään varmasti tälle parlamentille ja neuvostolle.
Then this methodology will definitely be presented to this House and the Council.
FinnishSen jälkeen puna-armeija kuitenkin aloitti Viron kiusaamisen, jota kesti pitkään.
Subsequently, the Red Army settled down to the long-term bullying of Estonia.
FinnishPäätimme sen Erikan onnettomuuden jälkeen, ja te kaikki sitouduitte itse siihen.
That was what we decided post-Erika, and you yourselves all signed up to it.
FinnishIhmiset olivat useimmiten terveempiä ennen lääkärin käyntiä kuin sen jälkeen.
More often than not, they were healthier before the doctor was called than after.
FinnishTutkimme tätä ongelmaa ja teemme sen jälkeen ehdotuksia mahdollisista jatkotoimista.
We shall be analysing it and then presenting proposals for any follow-up action.
FinnishSen jälkeen voit jakaa asiakirjan tai työpöydän kokouksen osallistujien kanssa.
Next, you can share a document or your desktop with the meeting participants.
FinnishTehostakaa sen jälkeen Euroopan toimintaa, kansalaiset odottavat tätä Euroopalta.
Then, make Europe more effective, this is what the citizens expect of Europe.
FinnishSen jälkeen oikeus- ja sisäasioiden neuvosto käsittelee asetusta kesäkuussa.
The Justice and Home Affairs Council will then consider the regulation in June.
FinnishOngelma on seuraava: sen jälkeen menettelysäännöt ovat paljon epämääräisemmät.
The problem is as follows: after that the Rules of Procedure are much vaguer.
FinnishHän joutui hyökkäyksen uhriksi, mutta oli sen jälkeen voimaton hyökkääjää vastaan.
She was the victim of an assault but was then powerless against her attacker.
FinnishJoulukuussa 1997 maksettiin 15 000 ecua, sen jälkeen kun olin itse puuttunut asiaan.
ECU 15 000 was finally paid out in December 1997 after I myself had intervened.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "sen jälkeen" englanniksi

jälkeen prepositio
jälkeen adjektiivi
sen pronomini
sen takia adverbi
jättäytyä jälkeen verbi
jäädä jälkeen verbi
kuoleman jälkeen adverbi
sen koommin adverbi
English
jonka jälkeen
sen myötä adverbi
totuuden jälkeen
English
olla jonkin jälkeen verbi