FI

sen {pronomini}

volume_up
sen (myös: se, sitä)
Sen vuoksi otin sen mukaani jakaakseni sen teille ja neuvostolle.
I therefore brought it with me and deliver it to you, as well as to the Council.
Sen sijaan me pyydämme komissiolta sen varmistamista, että sääntöjä noudatetaan.
What we are asking the Commission is that it ensure that the rules are respected.
Sen vuoksi on tarpeen korjata sen soveltamisalaa tekemällä rakenteellinen muutos.
Therefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
Nämä kuristivat hänet, heittivät hänet ammeeseen ja yrittivät lavastaa sen itsemurhaksi.
They strangled her, threw her into the bath and tried to pretend it was suicide.
Sen vuoksi haluan onnitella esittelijää siitä, että hän on tehnyt niin kovasti töitä.
That is why I should like to congratulate her on all her hard work.
Onnittelen häntä sen johdosta, että hän vaikutti merkittävästi lopputulokseen.
I congratulate her on having contributed so significantly to this end result.
sen (myös: hänen)
Hän antoi sen siementää, hän otti siemenet, hän istutti sitä kaikkialle 12 hehtaarin tilalleen.
He let it go to seed, he took the seeds, he planted it on his 30 acres, all around.
Näin toteaa Florenz omassa mietinnössään sen päätelmien alussa.
This is what Mr Florenz states in his report at the beginning of his conclusions.
Hän tunnusti sen itsekin kuulemistilaisuudessaan, ja hän on myös osoittanut sen.
He admitted this himself during his hearing and has also demonstrated it.
sen
Juuri hollantilaiset ensimmäisinä purjehtivat Kap Hornin ympäri ja nimesivät sen.
It was Dutch people who first sailed round Cape Horn and gave it its name.
Meillä on vain yksi maailma, ja olemme kaikki vastuussa siitä ja sen ihmisistä.
We only have one world and we are all responsible for it and its people.
Me kunnioitamme sen kulttuuria, sen menneisyyttä, sen historiaa, sen uskontoa.
We respect its culture, its background, its history, its religion.
Sen jälkeen hänen päälleen heitettiin bensiiniä ja hänet poltettiin elävältä.
After that they poured gasoline over him and burnt him alive.
Hänet on sen vuoksi tuomittu Venäjällä moneksi vuodeksi pakkotyöhön.
For that, Russia has condemned him, sentencing him to many years' forced labour.
Sen kuultuaan varapuhemies Martin päätti toimittaa parlamenttiäänestyksen.
After listening to him, Mr Martin decided to move to a vote of the House.

Esimerkkejä "sen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNiin ei tapahtunut, ja sen vuoksi asiat vaikeutuvat tulevaisuudessa entisestään.
It did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
FinnishSen vuoksi arvostan puhemies Pötteringin voimakkaita kannanottoja Intian tueksi.
Therefore I welcome President Pöttering's strong statements in support of India.
FinnishEurooppa tarvitsee viljelijöitään ja sen on tuettava maaseutualueidensa väestöä.
Europe needs its farmers and needs to support the population in its rural areas.
FinnishÄänestimme sen osalta henkilöstön lisäystä vastaan, koska olemme johdonmukaisia.
We voted against an increase in personnel there because we are being consistent.
FinnishValtio on raunioina, sen rikkaudet ryöstetty ja sen kansa on syvästi jakautunut.
The country lies in ruin, its heritage plundered, its population deeply divided.
FinnishMoldovan yhteiskunnassa on myös sen asukkaiden kansallisuuteen perustuvia eroja.
Moldovan society also varies according to the nationality held by its residents.
FinnishEmme halua nähdä, että Kroatia estää sen jälkeen muiden ehdokkaiden pyrkimykset.
We do not wish to see Croatia then blocking the aspirations of other candidates.
FinnishEhkä on myös syytä todeta, että sen jälkeen on tehty myös Ioanninan kompromissi.
Perhaps we should also mention that after that the Ioannina compromise was made.
FinnishJos meidän on hyväksyttävä tämä periaate, sen ehtona on oltava riittävät takuut.
But while we can accept that principle, we must also have sufficient guarantees.
FinnishVoitteko kuvitella 400 000 ihmisen yhteisön, sen älykkyyden ja intohimon määrän?
Can you imagine a community of 400,000 people, the intelligence and the passion?
FinnishHe tekivät kaiken sen neljässä tunnissa nähtyään tietokoneen ensimmäistä kertaa.
They did all of this in four hours after seeing the computer for the first time.
Finnish(DE) Aloitan viimeisestä kohdasta, koska tiedän sen olevan hyvin kiistanalainen.
(DE) I will begin with the last point, because I know it is very controversial.
FinnishSe osoittaa, miten monimutkainen asia on, ja sen lisäksi meillä on jäsenvaltiot.
That indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
FinnishBoeingin valitus Airbusia vastaan WTO:ssa saa sen näyttämään huonolta häviäjältä.
Boeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
FinnishEuroopan talouden dynaamisuus määräytyy pitkälti sen innovointikyvyn perusteella.
The dynamism of the European economy largely depends on its innovative capacity.
FinnishSen vuoksi ei voida olettaa, että niiltä puuttuu tietämystä yhteisön oikeudesta.
Therefore, we cannot assume that they are lacking in knowledge of European law.
FinnishMinua tärkeämmät henkilöt saavat päättää sen, miten asiat tulevaisuudessa ovat.
What will happen in the future is for other people greater than me to determine.
FinnishSen vuoksi haluaisimme nyt jatkaa näiden rahoitusapujen oikeudellista perustaa.
That is why we now want to extend the legal basis for these forms of assistance.
FinnishVankat tiedot sen sijaan saattavat antaa heille viisautta vaikeita aikoja varten.
Sound knowledge, however, may bring them a little wisdom in times of difficulty.
FinnishSen sijaan me pyydämme komissiolta sen varmistamista, että sääntöjä noudatetaan.
What we are asking the Commission is that it ensure that the rules are respected.