FI

selvittää [selvitän|selvittänyt] {verbi}

volume_up
1. yleinen
Haluaisin selvittää yhden väärinymmärryksen, jotta saamme purettua tämän asian.
I should like to clear up one misunderstanding to defuse this issue.
Arvoisa rouva puhemies, haluan selvittää erään väärinkäsityksen.
Madam President, I wish to clear up a misapprehension.
Toivon, että seuraajanne selvittää tämän asianmukaisesti.
I hope that you or your successor will clear this up accordingly.
Yleistä mielipidettä on entistä vaikeampi määritellä ja selvittää.
Public opinion has become more and more complex to define and comprehend.
On hyvä, että Euroopan parlamentti selvittää tänään suhtautumisensa Irakin kriisiin.
Mr President, it is a good thing that the European Parliament is defining its position on the Iraq crisis.
Niiden avulla voidaan selvittää, miten yhteisön välineillä voitaisiin parhaiten vahvistaa EU:n toimintaa joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi.
They help to define how Community instruments might best contribute to strengthening EU non-proliferation assistance.
Kuitenkin haluaisin selvittää teille, miksi direktiiviehdotusta ei harkita.
But I would like to explain why no proposal for a directive is being presented.
Aion selvittää hieman Ruotsin sosiaalidemokraattien lähestymistapaa ja myös omaani.
Allow me to explain my approach and that of the Swedish Social Democrats.
Voitteko selvittää, miksi avustajille annettu lupa peruttiin viime hetkellä?
Can you explain why the approval given to the assistants was withdrawn at the last minute?
Jos sinun täytyy selvittää oman tietokoneen nimi, noudata seuraavia ohjeita:
If you need to find out the name of your own computer, follow these steps:
Voit selvittää, mitä painikkeella voi tehdä, viemällä hiiriosoittimen painikkeen päälle.
To find out what a button does, rest your mouse pointer on it.
Voit selvittää, työskenteletkö offline-tilassa, seuraavasti.
To find out if you're working offline, do the following.
Haluan selvittää teille lyhyesti kyseisten neuvottelujen edistymistä.
Allow me to give you a brief progress report on these negotiations.
Brok selvittää mietinnössään, että transatlanttisia suhteita on vahvistettava.
In his report, Mr Brok, explains that transatlantic relations must be strengthened.
Haluaisin kuitenkin vielä kerran selvittää kantaamme mietinnön 42-44 kohdista.
However, I wish to reiterate our position on paragraphs 42-44 of the report.
Mielestäni komissio voisi selvittää näitä syitä ja asenteita laajemminkin EU: n alueella.
I believe the Commission should carry out more detailed research into the cause of the problem and prevailing attitudes throughout the EU.
Lisätutkimusta tarvitaan, jotta erilaiset ftalaattien pitkäaikaiset terveysvaikutukset voidaan selvittää perinpohjaisesti.
More research is needed so that the long-term effects on health of the different phthalates can be accounted for thoroughly.
Tutustu kyseessä olevaan ohjelmistoon ja selvitä miksi sivusto kehottaa sinua lataamaan sen.
Research the software and find out why the website is asking you to download it.
Tärkeintä on selvittää hirvittävästi laajentuneen etnisen konfliktin syy.
The point here is to resolve the cause of ethnic conflict, which has escalated terribly.
Meillä on oltava aikaa selvittää, kuinka ratkaisemme tämän asian.
We must have time to discover how we are to resolve this matter.
Halusimme ennen kaikkea selvittää työjärjestyspuheenvuoron artiklaperustan.
What we wanted to do in the first place was to resolve a point of order.
Tämä ei ole oikea tapa selvittää ongelmia, erityisesti jätteitä koskevaa ongelmaa.
That is not the way to solve the problem, particularly with regard to waste.
Se on juuri se ongelma, jota me parhaillaan yritämme oikeudellisella tasolla selvittää.
And this is the problem that, at a legal level, we are currently trying to solve.
Ongelmaa voitaisiin alkaa selvittää toimitussopimusten kautta.
The problem could initially be solved with supply contracts.
Saamme epäilemättä sellaisen yhteisön lainsäädännön, tuomioistuimen lainsäädännön, jonka ansiosta voimme edelleen selvittää kysymystä.
There will doubtless be Community legislation and Court of Justice decisions to help us disentangle this matter.
Tämä monimutkainen mielipiteiden verkko voidaan selvittää vain kaikkien osapuolten suuren kompromissihalukkuuden avulla.
This complicated weave of opinions can be disentangled only with great readiness to compromise by all participants.
selvittää (myös: selittää)
selvittää (myös: selittää)
Hans Rosling esittää uutta dataa, joka selvittää monimutkaisia riskitekijöitä yhteen maailman kuolettavimmista (ja eniten väärinymmärretystä) sairauksista, joka on HIV.
Hans Rosling unveils new data visuals that untangle the complex risk factors of one of the world's deadliest (and most misunderstood) diseases: HIV.
Kyseessä on vaarallisia aineita kuljettava kelluva kaatopaikka ja siihen liittyvä häikäilemättömien liikemiesten hämäräperäinen etuverkosto, joka meidän pitäisi selvittää ja tuomita.
We are dealing with a floating dump, with dangerous goods, with an opaque network of the interests of soulless businessmen that we should untangle and condemn.
2. "rikos ym."
Sen avulla tullipalveluissa voidaan selvittää reaaliajassa, pääsevätkö tavarat laittomasti tullitarkastusten ohi.
It helps the customs services detect in real time whether goods are illegally escaping customs supervision - and thus represents tremendous progress.
(CS) Arvoisa puhemies, terroristiverkostojen rahoituslähteiden selvittäminen on erittäin tehokas terrorismin torjunnan väline.
(CS) Mr President, detecting the financial flows of terrorist networks is a highly effective instrument in the fight against terrorism.
3. Biologia
selvittää
4. Arkikielinen
Hän yrittää selvittää, miten pelastaa loukkaantuneita amerikkalaisia taistelukentillä.
Tried to figure out how to save Americans after battlefield injuries.
Tämän avulla voi selvittää, mikä lisäosa aiheuttaa ongelman.
This will allow you to figure out which add-on is causing the problem.
Voit selvittää Microsoft-sivuston How to Tell -verkkosivulla, onko Windows-kopiosi väärennös.
The How to Tell webpage on the Microsoft website can help you figure out if your copy of Windows is counterfeit.

Esimerkkejä "selvittää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKolme kertaa olen yrittänyt selvittää asiaa puhelimitse, taas ilman vastausta.
Three times I have followed up with telephone calls and again received no reply.
FinnishArvoisa komission jäsen, yksikkömme voi tällä välin yrittää selvittää tilannetta.
In the meantime, Commissioner, our services can attempt to clarify the situation.
FinnishArvoisa puhemies, haluan istuntopalvelun kunnian pelastamiseksi selvittää asian.
Mr President, to save the honour of the Sittings service, I shall explain matters.
FinnishTässä yhteydessä on tärkeää selvittää euroon liittymisen muodolliset vaatimukset.
Here it would be valuable to clarify the formal criteria for adopting the euro.
FinnishAnnetaan Euroopan selvittää ensin omat toimensa ja hoitaa nämä valedemokraatit.
Let's see Europe clean up its own act first and deal with these sham democrats.
FinnishEvättyjen vientilupien osalta pitäisi selvittää perusteellisemmin eväämisen syytä.
For permits refused, the reason for refusal should be explained in more detail.
FinnishTästä johtuen olisin kiitollinen, jos voisitte selvittää meille seuraavaa vaihetta.
Consequently, I would be grateful if you could also explain the next steps to us.
FinnishLopuksi, voisitteko selvittää hieman tarkemmin ihmisoikeusloukkauksia ylipäänsä?
Finally, could you say little more about human rights violations as a whole?
FinnishTämä täytyy tietenkin selvittää, ja vastuulliset on asetettava vastaamaan teoistaan.
These must of course be investigated, and the people responsible held to account.
FinnishVoisiko komission puheenjohtaja selvittää meille, mitä tämä lause tarkoittaa?
Could the President of the Commission clarify for us what this sentence means?
FinnishBrok selvittää mietinnössään, että transatlanttisia suhteita on vahvistettava.
In his report, Mr Brok, explains that transatlantic relations must be strengthened.
FinnishEi, tehtävänämme on tänään selvittää, onko Italian luovutettava herra Öcalan vai ei.
What we are being asked today is whether or not Italy should extradite Mr Öcalan.
FinnishEhkä voidaan selvittää, mitä direktiiviä kyseisessä tarkistuksessa tarkoitetaan.
Perhaps we can check which directive is in fact being referred to in Amendment No 18.
FinnishAiomme selvittää, mitä tapahtui, sekä suorittaa tarkemmat tutkimukset ja analyysit.
We will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.
FinnishHaluaisin kuitenkin vielä kerran selvittää kantaamme mietinnön 42-44 kohdista.
However, I wish to reiterate our position on paragraphs 42-44 of the report.
FinnishEn tiedä tällä hetkellä, miten tällainen kriisi voitaisiin selvittää nopeasti.
I do not at present see how we could quickly extricate ourselves from such a crisis.
FinnishSaanen selvittää vielä uudelleen, missä yhteydessä käymme tätä keskustelua.
Perhaps I can just re-establish the context in which we are having this debate.
FinnishKuitenkin haluaisin selvittää teille, miksi direktiiviehdotusta ei harkita.
But I would like to explain why no proposal for a directive is being presented.
FinnishÄänestämme esitettyjä tarkistuksia vastaan syistä, jotka aion selvittää teille.
We shall be voting against the amendments tabled, for the reasons I am about to give.
FinnishTämä ei ole oikea tapa selvittää ongelmia, erityisesti jätteitä koskevaa ongelmaa.
That is not the way to solve the problem, particularly with regard to waste.