FI

selvä {adjektiivi}

volume_up
Arvoisa komission jäsen, tämä asia voi olla teille selvä, mutta se on selvä myös meille.
Commissioner, the issue may be clear to you, but it is also clear to us.
Alueen valtioiden selvä voittaja, jonka tulokset olivat myönteisiä, oli Puola.
The clear leader of countries in the region with favourable results is Poland.
Tämä on selvä merkki siitä, ettei oikeudellisten velvoitteiden rikkomista hyväksytä.
This is a clear signal that a breach of legal obligations cannot be accepted.
Arvoisa puhemies, syy tähän kiireelliseen päätöslauselmaan on itsestään selvä.
Mr President, the reason for this urgent resolution is self-evident.
Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan komissiolle ei ole lähestulkoonkaan itsestään selvä asia.
(NL) Granting the European Commission discharge is anything but self-evident.
Arvoisa puhemies, hyväksyn tämän tarkistuksen, koska se on itsestään selvä.
Madam President, I can accept this amendment because it is self-evident.
Ihmisoikeusongelma on hyvin selvä Hodorovskin tapauksessa.
The human rights problem is most apparent in the Khodorkovsky case.
A conflict of interests is apparent here.
Kokemuksen myötä on tullut selväksi, että sääntöjä on yksinkertaistettava.
A need for simplification has become apparent in the light of experience.
Katson esimerkiksi, että kulttuurin ja teollisuuden välinen suhde ei ole selvä.
For example, I believe that the relationship between culture and industry is not clear-cut.
For the Council, it was not at all so clear cut.
Keskustelu ei ole selvä; se kannustaa meitä kehittämään yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa ajatteluamme ja sovittamaan yhteen kaksi keskustelua.
This debate is not clear cut; it encourages us to develop our thinking with regard to corporate governance and to reconcile the two debates.
selvä (myös: ehdoton, varma)
Kyseessä on ollut selvä kansainvälisen oikeuden periaatteiden loukkaus.
There has been a definite violation of the principles of international law.
Tämä on selvä myönnytys, joka vastaa väitteitämme, ja suhtaudun tähän myönteisesti.
This is a definite concession that echoes our arguments, which I welcome.
Irlannin äänestystulos on selvä ääni Euroopan puolesta.
The Irish vote is a definite vote in favour of Europe.
Tämän tapauksen merkittävä - ja mielestäni valaiseva - opetus on selvä.
The important - and I think the instructive - outcome of the case is plain.
That, in plain English, is surely an agreement.
It is absolutely as plain as a pikestaff.
Tämä selvä äänestystulos tarjoaa erityisesti meille romanialaisille suuren palveluksen.
This outright vote will do us Romanians, in particular, a big favour.
Haluan tehdä kuitenkin yhden asian hyvin selväksi: en halua huolestuttaa teitä pyytämällä suoraan, että ottaisitte Georgian Euroopan unionin jäseneksi.
But here let me be very clear: I do not want to alarm you by requesting outright that Georgia be admitted to the European Union.

Esimerkkejä "selvä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn selvää, että siellä missä on selvä kapasiteetin puute, täytyy tehdä valintoja.
Clearly where there is an absolute shortage of capacity choices have to be made.
FinnishNyt kyse onkin siitä, että verkoston ja Eurojustin välille on tehtävä selvä ero.
It is now a matter of making a clear distinction between the Network and Eurojust.
FinnishOn kuitenkin selvä, että haluamme nähdä konkreettisempia tuloksia paikan päällä.
We are clearly concerned, however, to see more tangible results on the ground.
FinnishKomissio ei ole samaa mieltä siitä, että tämä direktiivi ei olisi riittävän selvä.
The Commission does not agree that there is a lack of clarity in this directive.
FinnishMe tarvitsemme yhteisen vaalioikeuden, joka on selvä ja jokaisen ymmärrettävissä.
We need a system of universal suffrage which is clearly intelligible to everyone.
FinnishSe on selvä todiste siitä, että tätä mietintöä kannattaa hyvin laaja enemmistö.
On the subject of the amendments, it is true that two were declared inadmissible.
FinnishTelevisiokuvaa seuraavasta selostuksesta paljastuu selvä vahingoittamistarkoitus.
The commentaries accompanying the pictures clearly show their malicious intent.
FinnishEhdotusten taustalla voi olla järkeä, mutta asia ei ole meille lainkaan selvä.
There may be some sense behind the suggestions, but it is not at all clear to us.
FinnishSen tarkoitus on selvä: sillä korjataan jokin huomattavan vaarallinen tilanne.
Its aim is clear: it provides an antidote to a significantly dangerous situation.
FinnishSuhteellisuuden taas on oltava kaikissa tapauksissa itsestään selvä edellytys.
As regards proportionality, it must, in all cases, be an inalienable requirement.
FinnishMietinnön 12 kohdassa annetaan selvä toimintasuunnitelma tulevaisuutta varten.
The 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
Finnish(PL) Selvä vastaus on, että tässä äänestyksessä otetaan huomioon vain puoltoäänet.
The clear answer is that in this vote, we are reacting only to votes in favour.
FinnishMeillä on tänään ja huomisessa äänestyksessä tilaisuus antaa hyvin selvä signaali.
We have a chance today, and in the vote tomorrow, to give a very clear signal.
FinnishEKP:n ensisijainen tavoite on kuitenkin hyvin selvä: euroalueen hintavakauden
euro area, in other words, safeguarding the value of the euro banknotes and coins
FinnishTämä mietintö jätetään käsiteltäväksi myöhemmin, kun oikeusperusta on selvä.
This report will be submitted at a later date under a legal basis that is clear.
FinnishAlueen valtioiden selvä voittaja, jonka tulokset olivat myönteisiä, oli Puola.
The clear leader of countries in the region with favourable results is Poland.
FinnishSe mihin esittelijä viittasi varovaisin sanakääntein, on toki selvä ongelma.
The difficulty to which the rapporteur referred so diplomatically is a real one.
FinnishKuten sanoin, komissiolle annettu viesti on selvä, ja olen ymmärtänyt sen täysin.
As I said, the message to the Commission is a clear one, and I understood it fully.
FinnishAsia on selvä: Euroopan nykyinen tilanne ei ole tyydyttävä, ja sitä on muutettava.
Clearly, the current situation in Europe is unsatisfactory and it must change.
FinnishKaikkien ACTA-osapuolten 16. huhtikuuta antama yhteinen julkilausuma on varsin selvä.
The joint declaration of 16 April issued by all the ACTA parties is quite clear.