"selonteko" - Englanninkielinen käännös

FI

"selonteko" englanniksi

EN
FI

selonteko {substantiivi}

volume_up
Laatikaa parlamentille vuosittain selonteko viranomaisen toiminnasta.
Account to Parliament annually for the stewardship of the remit.
Komission jäsenellä Michelillä on hyvät mahdollisuudet esittää teille siitä täydellinen selonteko ja oma arvionsa.
Commissioner Michel is well placed to give you a full account and his assessment.
Tarkistus 29 peruutetaan, mutta oikaisunne oli tarkoituksenmukainen, ja koko asiasta tehdään selonteko parlamentille.
Amendment 29 falls, but your correction was relevant and an account of the whole matter will be given to the House.
selonteko (myös: kuvaus)
selonteko (myös: kertomus, sooloesitys)

Esimerkkejä "selonteko"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEsityslistalla on seuraavana komission selonteko Kioton konferenssin tuloksista.
The next item is the Commission statement on the outcome of the Kyoto Conference.
FinnishSelonteko sisälsi joitakin uudistuksia, jotka olisi voitu toteuttaa jo silloin.
That contained a number of reforms which could have been put into place even then.
FinnishLykkääminenhän johtuu siitä, että Veilin selonteko on saatavilla vain ranskaksi.
Of course, the delay arose because the High Level Panel's report was only in French.
FinnishValitettavasti selonteko keskinäisestä arvioinnista vahvistaa nämä pelot.
Unfortunately, a reading of the report on mutual evaluation confirms these fears.
FinnishSelonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla joulukuun 2009 puoliväliin mennessä.
The review will be published on the ECB’s website by mid-December 2009.
FinnishYK:n turvallisuusneuvostolle esitettiin viime keskiviikkona selonteko maan tapahtumista.
The UN Security Council was briefed last Wednesday on the situation in the country.
FinnishSelonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla joulukuun 2010 puoliväliin mennessä.
It is due to be published on the ECB’s website by mid-December 2010.
FinnishSelonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla joulukuun 2011 puoliväliin mennessä.
It is due to be published on the ECB’s website by mid-December 2011.
FinnishKotimaassani Puolassa julkaistiin viime viikolla selonteko vuonna 2007 annetusta avusta.
In my country, Poland, a report was published last week on aid in 2007.
FinnishSilloin laadittiin hyödyllinen selonteko, jossa käsitellään muun muassa työtyytyväisyyttä.
That was a useful report, not only with regard to a simple category like job satisfaction.
FinnishKyseessä voi olla polittiinen selonteko, komission tekemä suositus tai lakialoite.
It may be a political statement, a recommendation from the Commission or an actual law initiative.
FinnishEsityslistalla on seuraavana komission selonteko taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta.
The next item is the Commission communication on economic and social cohesion.
FinnishKorkean tason työryhmän henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva selonteko
Report of the High Level Panel on the free movement of persons
FinnishAlivaliokunnan velvollisuus on antaa selonteko päävaliokunnalle.
The purpose of a subcommittee is to report back to the main committee.
FinnishKomission selonteko - Päivällä pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset
Commission communication - Decisions taken at that day' s meeting
FinnishLaatikaa parlamentille vuosittain selonteko viranomaisen toiminnasta.
Account to Parliament annually for the stewardship of the remit.
FinnishMutta haluaisin, että erityisvalituksista laadittaisiin ainakin selonteko ja että niitä kommentoitaisiin.
But I would like specific complaints at least to be reported and commented on.
FinnishSitten oli vuorossa jäsen Barnier'n selonteko, jossa korostettiin yhteenkuuluvuuden korostamisen tarvetta.
Then there was the Barnier report, which stressed the need to show solidarity.
FinnishBrittihallituksen tehtävä on antaa tästä asiasta selonteko.
It is up to the British government to make a statement on these matters.
FinnishSelonteko, jota Schaffnerin mietinnössä käsiteltiin, on todellakin saatavana vain ranskan kielellä.
It is true that the document to which Mrs Schaffner's report relates exists only in French.