FI

selkeä {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
Meillä on selkeä vastuu ja selkeä tehtävä, erityisesti Euroopan kansalaisten antama.
We have a clear responsibility and a clear task, not least from the citizens of Europe.
Meidän on otettava ehdottoman selkeä kanta tässä ja laadittava sitten myös selkeä menettely.
We must take an absolutely clear position on this and then also have a clear procedure.
Samanaikaisesti paljastuu selkeä halu sovittaa veropolitiikkojamme yhteen.
At the same time, there are clear signs of a wish to coordinate our fiscal policies.
Yksinkertainen, selkeä tullilainsäädäntö näyttää yhtäkkiä saaneen alleen kolme paksua kirjaa määräyksiä.
A simple and clear-cut customs act suddenly appears to be backed by legislation which fills three thick volumes.
Mielestäni tämä on äärimmäisen selkeä poliittinen suunnitelma, mutta meillä menee vuosikymmeniä sen toteuttamiseen.
I think this is an extremely clear-cut political doctrine, but it will take us decades to achieve.
EU:lla on oltava selkeä kanta siihen, mitä näillä mailla on odotettavissa niiden täytettyä perusteet.
The Union's position as regards what these countries should expect once they meet the criteria set must be clear cut.
The second Convention is very explicit.
The Union should be quite explicit.
Komission esitys CARDS-ohjelmaksi on selkeä, ja ryhmämme tukee sitä.
The Commission' s proposal for the CARDS programme is explicit and our group supports it.
Kertomus on suosituksiensa puolesta yksiselitteinen ja selkeä.
The report is lucid and clear in its recommendations.
Tukholman Eurooppa-neuvoston selkeä julkilausuma näyttää olevan ristiriidassa tämän kielteisen tulkinnan kanssa.
The European Council' s lucid explanation in Stockholm seems to contradict this negative interpretation.
Selkeä poliittinen päätös voi ainoastaan vahvistaa tätä kaikkien opetusasteiden opiskelijoiden ja opettajien välistä vaihto-ohjelmaa.
The only lucid policy decision must be to strengthen this scheme for student and teacher exchanges at all levels of education.
Jotta näyttö olisi selkeä, valikot tulevat näkyviin vasta, kun napsautat niiden otsikoita valikkorivillä, joka on otsikkorivin alla.
To keep the screen uncluttered, menus are hidden until you click their titles in the menu bar, located just underneath the title bar.
2. "sää"
Olkaa oikeudenmukainen, avoin ja selkeä ja tehkää loppu tämänkaltaisesta toiminnasta, joka on vastoin EU:n säädösten henkeä.
Be fair, be open, be transparent and stop violations of this kind of the spirit of European laws.
Tämä lisäaika perustuu vaikutusten arvioinneista saatuihin tuloksiin, ja se on selkeä, oikeudenmukainen perusta kaikkien valmistajien laskelmille.
This period is based on the results of the impact study and is a clear, fair basis for calculation for all manufacturers.
Uskon, että on oikein pyrkiä määrittelemään selkeä, avoin ja lojaali Kiinan politiikka, jossa ilmoitetaan ja tuetaan halua yhteistyöhön.
I believe it is right to create a clear, open and fair policy on China, in which a will to cooperate is announced and sustained.

Esimerkkejä "selkeä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJuuri tämä selkeä kiintymys sortotoimiin tekee Hamasista epäkelvon hallitukseen.
It is this undiluted attachment to terror that makes Hamas so unfit to govern.
FinnishArvoisa puhemies, komission jäsenellä on mielestäni selkeä käsitys ongelmista.
Mr President, I believe the Commissioner has a clear perception of the problems.
FinnishOlisimme voineet tehdä sen paljon nopeammin, koska kanta on ollut täysin selkeä.
We could have done it much more quickly because the position has been quite clear.
FinnishSosialistinen ryhmä kannattaa täysin YK:n päätöslauselmaa, joka on hyvin selkeä.
The Socialist Group gives the UN resolution, which is very clear, its 100% backing.
FinnishKuten sanoin, yksi selkeä tavoite on näiden kahden politiikan riippumattomuus.
One clear objective, as I said, is that these two policies should be independent.
FinnishMielestäni siinä tapauksessa on tärkeää, että YK: lta saadaan selkeä valtuutus.
What I think is important in that case is that there should be a clear UN mandate.
FinnishNäiden työntekijöiden sukupuolijakauma on selkeä: naiset ovat yliedustettuina.
There is a large gender divide among these workers: women are over-represented.
FinnishTämä on ehdottoman selkeä kanta, ja haluaisin jakaa kanssanne tämän tavoitteen.
This is an absolutely clear position, and I would like to share this aim with you.
FinnishArvoisa puhemies, kuvittelin kyllä, että esitykseni oli siltä osin erittäin selkeä.
Mr President, I really thought that my explanation on that point was very clear.
FinnishHuomautukseni sekä komissiolle että esittelijälle on hyvin selkeä ja myönteinen.
My point to both the Commissioner and rapporteur is very clear and positive.
FinnishMeillä on koko Euroopan unionia koskeva selkeä pitkän aikavälin energiastrategia.
We have a very clear long-term energy strategy for the whole of the European Union.
FinnishNämä ovat täysin eri asioita, ja meidän on tehtävä niiden välillä selkeä ero.
That is something completely different and we need to distinguish very carefully.
FinnishRyhmäni sanoma on erittäin selkeä: on jatkettava saman tiekartan seuraamista.
The message from my group is very clear, we must keep following that road map.
FinnishPäätöslauselmamme on mielestäni selkeä, ja toivon, että se saa ansaitsemansa tuen.
I believe our resolution is clear and I hope it gets the support it deserves.
FinnishMinun mielestäni matkustajien oikeuksille pitää antaa selkeä asema direktiivissä.
In my opinion, passengers' rights must also be given a clear place in the directive.
FinnishMarset Camposin analyysi on hyvin selkeä ja siihen sisältyy monia varoituksia.
Mr Marset Campos' analysis is a very clear one and it contains many warnings.
FinnishNykyiset negatiiviset uutiset Euroopan parlamentista ovat selkeä esimerkki tästä.
The recent negative report on the European Parliament is an obvious example.
FinnishViime viikolla puheenjohtajakokouksessa tehtiin selkeä Venäjää koskeva päätös.
We made a clear decision on Russia at the Conference of Presidents last week.
FinnishSe on selkeä, hyvin laadittu ja hyvin dokumentoitu ja sisältää hyvän ehdotuksen.
It is clear, well written, well documented and comes with a good proposal.
FinnishDoverissa tai Andalusian rannikolla sattuneet tapaukset ovat siitä selkeä esimerkki.
The cases in Dover and on our own Andalusian coast are clear examples of this.