"selitettävä" - Englanninkielinen käännös

FI

"selitettävä" englanniksi

FI

selitettävä {adjektiivi}

volume_up
selitettävä (myös: tulkinnallinen)

Esimerkkejä "selitettävä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlen vakuuttunut siitä, että tämä asia on selitettävä eurooppalaisille kuluttajille.
I am convinced that European consumers need to have this matter explained to them.
FinnishMeidän on selitettävä kansalaisille, mitä teemme ja miksi sillä on heille merkitystä.
We need to explain to the people what we are doing and why it matters to them.
FinnishTeidän on ensin selitettävä minulle, mitä tekemistä tällä on eläkemaksujen kanssa.
What this has to do with pension payments, you will first need to explain to me again.
FinnishTiedän hyvin, että tämä tilanne on ollut melko vaikea selitettävä Ruotsissa.
I am well aware that this situation has been difficult to explain in Sweden.
FinnishArvoisa puhemies, minun on selitettävä, miksi en voi antaa äänestysselityksiä.
I must explain, Mr President, why I cannot present explanations of vote.
FinnishMeille on selitettävä ymmärrettävästi sen kokoonpano, oikeudellinen asema ja toimivalta.
We must be given a clear understanding of its composition, legal status and powers.
FinnishMeidän on tehtävä jotakin, meidän on selitettävä kansalaisille, mitä teemme.
We will have to do something; we will have to explain to the citizens what we are doing.
FinnishMeidän on nyt selitettävä omissa jäsenvaltioissamme mikä tulee muuttumaan.
It is now up to us, in each of our Member States, to explain the changes.
FinnishMeidän on myös selitettävä aiempaa paremmin, miten unioni toimii ja mitä tavoitteita se ajaa.
We must also better explain how the Union operates and the objectives it pursues.
FinnishSiksi minun on selvennettävä niitä välittömästi sekä selitettävä ja perusteltava toimiani.
I therefore have to clarify them immediately and explain and justify what I am doing.
FinnishMeidän on selitettävä tämä niille maille, joita tämän päivän keskustelussa käsitellään.
We must explain this to the countries which are obviously the subject of today's debate.
FinnishMonet yhteiskunnan jäsenet eivät tunne tätä tehtävää, ja se olisi selitettävä heille.
A significant sector of society is unaware of this role and it should be explained to them.
FinnishArvoisa komission jäsen, teidän on selitettävä, miten rahat aiotaan käyttää.
Commissioner, you must explain how you are going to spend the money.
FinnishMeidän on nyt selitettävä kansalaisille, miten voimme parhaiten turvata heidän tulevaisuutensa.
We will now have to explain to the citizens how best to protect their future.
FinnishMeidän on selitettävä tämä kansalaisille ja ehdokasvaltioille.
And we have to explain this to our public and to that of the candidate countries.
FinnishHeidän on selitettävä Lissabonissa tehty päätös kansalaisille ja saatava heidät sen taakse.
They have to explain the decision taken in Lisbon to the citizens and win them over to it.
FinnishAsioita on siis selvennettävä ja tarkasti selitettävä, kuten mietinnössä ehdotetaan.
These points therefore need to be clarified and, as proposed in the report, explicitly elucidated.
FinnishKumppaneina toimimalla meidän on selitettävä, mitä Euroopan unioni tekee ja mikä se on.
Acting in partnership, we will all have to explain what the European Union does and what it is.
FinnishNäitä asioita ei verrata samalla mittarilla; meille on selitettävä, miksi ei.
A case of double standards that requires an explanation.
FinnishMeidän on selitettävä yhdentymisen välttämättömyys kansalaisillemme.
We need to explain the necessity of integration to our citizens.