Esimerkkejä "selitä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishViimeinen kohta on käytännesäännöt sekä ”noudata tai selitä” -menettely.
My last point is about the code of conduct and the 'comply-or-explain' procedure.
FinnishVaikka maanjäristys olikin hyvin voimakas, se ei yksinään selitä vahinkojen laajuutta.
However violent the earthquake was, it alone does not explain the extent of the damage.
FinnishMinä en ymmärrä sitä, eikä kukaan muukaan ymmärrä sitä, koska neuvosto ei selitä asiaa.
I do not understand it, and nor does anybody else, because no explanation has been given.
FinnishTätä taustaa vasten "mukaudu tai selitä" -periaate on oikea lähtökohta.
Against this background, the principle of 'comply or explain' is the right point to start from.
FinnishLevottomuuksien uhka ei oikeuta tai selitä tällaista sensuuria.
That is no justification or explanation for this kind of censorship.
FinnishEn selitä asiaa sen tarkemmin, mutta aion itse asiassa äänestää vastuuvapauden myöntämisen puolesta.
I myself, and I will not explain the detail of it, shall actually vote to grant the discharge.
FinnishKummallista kyllä, emme kuitenkaan selitä emmekä myy niitä.
Curiously though, we do not explain them and we do not sell them.
FinnishKuuntele paremmin, selitä paremmin ja mene paikan päälle. Tätä hoen jatkuvasti puhuessani viestinnästä.
Listen better, explain better and go local: that is what I repeat with regard to communication.
FinnishNeuvottelujen nopeaa tahtia ei selitä pelkästään hallituksen tehokkuus.
The high speed with which the negotiations have taken place is not merely a reflection of an energetic government.
FinnishÄkillinen sademäärä ei selitä tämän tuhon tasoa.
The sudden rainfall does not explain this level of destruction.
FinnishMutta tiedonpuute ei selitä kaikkea vaan unionin on myös pystyttävä parantamaan toimintaansa.
Lack of information, however, does not explain everything: the Union has also to be able to improve the way it does things.
FinnishTämä ei silti selitä kaikkia havaitsemiamme seikkoja.
That cannot excuse everything that we came across.
FinnishEmme tule saamaan Euroopan kansalaisia hyväksymään tätä uutta prosessia, tätä uutta kehitystä, jos emme selitä sitä.
Public opinion in Europe will not accept the new process, the new events, if it is not explained to them.
FinnishNeuvoston viime joulukuussa laatima lausunto ja komission uusi ehdotus eivät selitä oikeusperustan muuttumista.
Council's statement last December and the Commission's new proposal do not explain the change in the legal base.
FinnishSe ei siis selitä nykytilannetta.
It is not this that forms the background to the situation.
FinnishSe ei kuitenkaan selitä ympäristökatastrofien syntyä, eikä varsinkaan, jos samat ilmiöt toistuvat muutaman vuoden välein.
It does not, however, explain environmental disasters, especially if the same phenomena recur every few years.
FinnishSelitä käyttämäsi lyhenteet.
Explain abbreviations that you use in what you say.
FinnishSe ei selitä mitään.
FinnishVaikka nämä saattavat joissakin tapauksissa tarjota osittaisen selityksen asialle, ne eivät kuitenkaan selitä läheskään koko tuhoa.
While these may sometimes carry some of the responsibility, however, they are far from accounting for the full scale of the disaster.
FinnishKahdenkymmenenviiden jäsenmaan EU ei voi edetä, jos emme selitä kansalaisillemme, ettei EU:ssa kukaan voi saada haluamaansa sataprosenttisesti.
We will not make any progress in a Europe of 25 if we do not explain to our citizens that, in Europe, no one can achieve 100% of what they want.