FI

sekoittaa [sekoitan|sekoittanut] {verbi}

volume_up
Rauhanomaisia mielenosoittajia ja rikollisia ei saa koskaan sekoittaa toisiinsa.
It must never be possible to confuse peaceful demonstrators with criminals.
Syyllistettävää tupakointia ei saa sekoittaa tupakan kulutukseen ja tuotantoon.
We must not confuse tobacco abuse caused by tobacco consumption with production.
Ei pidä sekoittaa yhteisen kehyksen tarpeellisuutta ja tasavertaistamista.
Let us not confuse the need for a common framework with egalitarianism.
sekoittaa (myös: miksata)
Mielestäni on virhe sekoittaa rahoitusnäkymät laajentumisen kanssa.
To mix up the financial perspectives with enlargement is a mistake, in my opinion.
Toinen virhe on sekoittaa politiikkojen uudistukset laajentumisen kanssa.
And to mix up policy reforms with enlargement is another mistake.
Suhtaudun varoen suuntaukseen sekoittaa maahanmuutto ja rikollisuus.
Lastly, I am wary of the trend to mix immigration and criminality.
Meidän ei siis pidä sekoittaa näitä kahta, eri asemassa olevia jäseniä koskevia luokkia.
The two categories of member must not be muddled.
Sekoittamalla erottamattomasti yhteen 8:nnen toukokuuta 1945 ja stalinismin rikokset häiritsemme Euroopan vapauttamisen muistelua.
By indistinctly muddling 8 May 1945 with the crimes of Stalinism, we do a disservice to the commemoration of the Liberation of Europe.
Markkinoita sekoittaa EU:n päästöoikeuskauppa, jonka tulevaisuudesta vuonna 2008, saati vuonna 2013, ei ole tietoa.
The picture of the market is further muddled by the EU's emissions rights trading scheme, and we do not know what the future holds for that in 2008, let alone 2013.
sekoittaa (myös: laahustaa)
Sekoituksen jäljitys tarkoittaa että seuraan kortteja, vaikka toinen henkilö sekoittaa niitä.
Shuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.
Voit sekoittaa koko luettelon napsauttamalla luetteloruudun yläosassa olevaa Luettelo-painiketta ja valitsemalla Sekoita luettelo nyt.
To shuffle the entire list, click the List button at the top of the List pane, and then click Shuffle List Now.
Voit muuttaa CD-levyn soittojärjestystä valitsemalla Sekoita, Tee uudelleen tai sekä Sekoita että Tee uudelleen.
To change the playback order of the CD, click Shuffle, click Repeat, or select both Shuffle and Repeat.
sekoittaa
sekoittaa (myös: hutiloida)
Tämä yritys vesittää laajentumisstrategia ja sekoittaa se Euroopan naapuruuspolitiikkaan aiheuttaa ongelmia.
This attempt to water down the enlargement strategy and blend it with the European Neighbourhood Policy poses problems.
Jos kyseessä olisi teollisuustuote, sitä voitaisiin sekoittaa kuten viiniä ja Coca Colaa.
If it is an industrial product, then it can be blended, like a wine Coca-Cola.
Eurooppalaisten ja tuotujen viinien sekoittaminen ei myöskään tule kysymykseen.
Blending European and imported wines is also out of the question.
sekoittaa (myös: sotkea)
sekoittaa (myös: sotkea)
Toinen virhe on sekoittaa politiikkojen uudistukset laajentumisen kanssa.
And to mix up policy reforms with enlargement is another mistake.
Mielestäni on virhe sekoittaa rahoitusnäkymät laajentumisen kanssa.
To mix up the financial perspectives with enlargement is a mistake, in my opinion.
Meille sanotaan, ettei kaupallisia ja ei-kaupallisia palveluja saa sekoittaa.
We are told not to mix up commercial and non-commercial services.

Esimerkkejä "sekoittaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSyyllistettävää tupakointia ei saa sekoittaa tupakan kulutukseen ja tuotantoon.
We must not confuse tobacco abuse caused by tobacco consumption with production.
FinnishRauhanomaisia mielenosoittajia ja rikollisia ei saa koskaan sekoittaa toisiinsa.
It must never be possible to confuse peaceful demonstrators with criminals.
FinnishKomissio sekoittaa taloudellisiin syihin perustuvan maahanmuuton turvapaikkaan.
The Commission lumps economically motivated immigration and asylum together.
FinnishEurooppa-neuvoston tehtäviä ei pidä sekoittaa komission puheenjohtajan tehtäviin.
Indeed, my role should not be confused with that of the President of the Commission.
FinnishTällainen sopimus sekoittaa keskenään viattomat kansalaiset ja mahdolliset syylliset.
Such an agreement mixes together innocent citizens with those who may be guilty.
FinnishTämä ero on pidettävä selkeänä, eikä sulautumia ja kartelleja pidä sekoittaa toisiinsa.
This distinction must be kept and the two must not be confused with one another.
FinnishMuut prioriteetit tai näkökohdat voisivat uskoaksemme vain sekoittaa asioita.
Other priorities or considerations could, we believe, only muddy the waters.
FinnishTodettakoon selvyyden vuoksi, että tarkoituksenamme ei ole sekoittaa asioita.
Let us be clear about things. We must not get the discussions mixed up here.
FinnishNäitä yleisiä puitteita ei pidä sekoittaa monivuotiseen toimintaohjelmaan.
This general framework should not be confused with a multiannual action programme.
FinnishTeidän ei pitäisi kuitenkaan sekoittaa muiden valtioiden ongelmia Irlannin ongelmiin.
However, you should not confuse the problems of other states with those of Ireland.
FinnishEmme saa sekoittaa yhden rikollisen tekoja ja kokonaisen valtion politiikkaa keskenään!
We must not confuse the acts of one criminal with the policy of an entire country!
FinnishEn vastusta neuvotteluratkaisua, mutta sitä ei saa sekoittaa terrorismiin.
I am not opposed to a negotiated solution, but it must not be mixed with terrorism.
FinnishOn kuitenkin sanottava heti, ettei pidä yleistää eikä sekoittaa asioita.
However, I should first like to point out that there should be no generalisations.
FinnishRuoanjätteitä ja vihannesjätteitä voitaisiin myös sekoittaa siihen sähkön tuottamiseksi.
Waste food and waste vegetables could also be mixed with it to create electricity.
FinnishJos kyseessä olisi teollisuustuote, sitä voitaisiin sekoittaa kuten viiniä ja Coca Colaa.
If it is an industrial product, then it can be blended, like a wine Coca-Cola.
FinnishAsioita ei pidä sekoittaa keskenään.
This is what today’s debate is about and we must not confuse the issues.
FinnishKielitaitoindikaattoria ei pitäisi sekoittaa kielitaitotodistukseen.
The Indicator should not be confused with the certificate of language knowledge.
FinnishKolmea eri kysymystä ei saada sekoittaa keskenään niin kuin nyt on tapahtunut.
Three different issues must not then be mixed up, as has now happened.
FinnishNäitä ei luonnollisestikaan saa sekoittaa väkivallantekoihin, joita ei voi hyväksyä.
These, of course, are not to be confused with inadmissible violent acts.
FinnishMeidän ei pitäisi sekoittaa riskejä itse asiassa jo olemassa oleviin vaaroihin.
We should not confuse risks with dangers that are actually present.