FI

sekava {adjektiivi}

volume_up
Tällainen järjestelmä olisi mutkikas ja sekava sekä mahdoton hallita.
It would be a complicated, confused system, and impossible to operate.
Äänestyslistan rakenne on hieman sekava, koska teksti on monimutkainen, ja se, mitä nyt ehdotan, liittyy tekstiluonnoksen kohtiin.
The pattern of the voting list is slightly convoluted because the text is complicated and what is proposed deals with drafting points.
Arvoisa puhemies, tilanne on hyvin sekava, koska mietinnön rakenne muuttui koko prosessin aikana melko monimutkaiseksi, mitä pahoittelen.
Mr President, it is very complicated because during the whole process the structure of the report became rather complicated.
Siis kaiken tämän tuloksena oli sekava tilanne ja myös työttömyyttä.
The result of all this is a confused situation, not to mention unemployment.
Tarkistuksemme ensimmäinen osa on teknisten ongelmien takia erittäin sekava.
The first part of our amendment is very confused because of technical hitches.
Tilanne Libyassa ja kansainvälisessä yhteisössä on sekava.
The situation in Libya and within the international community is confused.
sekava (myös: sotkuinen)
Tämän tekstin avulla voimme vihdoinkin selventää ja yksinkertaistaa yhteisön nykyistä lainsäädäntöä, joka on sekava ja vaikeaselkoinen.
This text will clarify and simplify the existing Community legislation, which is fragmented and labyrinthine.
On sanottava, että järjestelmä on erittäin sekava ja vaikeaselkoinen, eikä sitä voida pitää hyvänä perustana tämänkaltaisen parlamentin erioikeuksille ja vapauksille.
It must be said that it is an extremely labyrinthine and arcane system and not a satisfactory basis for the privileges and immunities of a House of this kind.
Siitä tulee sekava olo, alkaa kihelmöidä. Keho puhdistuu hiilidioksidista.
You do that, you get lightheaded, you get tingling. And you're really ridding your body of CO2.

Esimerkkejä "sekava"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSen 13 kohta on kuitenkin hämmentävä ja sekava eikä oikeastaan tarkoita mitään.
However, paragraph 13 is confusing and muddled and does not actually mean anything.
FinnishTarkistuksemme ensimmäinen osa on teknisten ongelmien takia erittäin sekava.
The first part of our amendment is very confused because of technical hitches.
FinnishEilen meillä oli jälleen kerran sekava keskustelu komission kanssa tästä aiheesta.
Yesterday we had a vague discussion with the Commission on the subject.
FinnishTarkistuslista, jota viljelijöiden on noudatettava, on pitkä ja sekava.
The checklist with which farmers are required to comply is very long and confusing.
FinnishYhteiskunnallinen tilanne on sekava ja demokratiakehitys tuskallisen hidasta.
The social situation is chaotic and democratic progress painfully slow.
FinnishOikeudellisesti tarkasteltuna tilanne onkin lievästi sanottuna melko sekava.
From a legal point of view, the situation is therefore quite confusing, to put it mildly.
FinnishMietinnöstäkin käy ilmi, että nykytilanne on sekava ja ristiriitainen.
The report, too, shows that the current situation is mixed and contradictory.
FinnishLyhyesti sanottuna tilintarkastustuomioistuimen antamien tietojen tämä osuus on sekava.
In summary, this section of the information provided by the Court of Auditors is mixed.
FinnishTuloksena on sekava mietintö, jossa yhdistetään yleisesti tunnettuja yleiskäsityksiä.
The outcome is a hotchpotch report which strings together universally known generalities.
FinnishKuten tiedätte, kuolemanrangaistuksen käytön tilanne maailmalla on edelleen sekava.
As you know, the picture of the use of the death penalty in the world is still a mixed one.
FinnishKoska tämä koko väline on kaikesta huolimatta edelleen erittäin sekava.
Because, in spite of everything, this whole instrument is still remarkably ambiguous.
FinnishMietintö on hyvin sekava. Siitä on hyvin vaikea löytää punaista lankaa.
It is a very confused report and it is very difficult to make sense of it.
FinnishSiis kaiken tämän tuloksena oli sekava tilanne ja myös työttömyyttä.
The result of all this is a confused situation, not to mention unemployment.
FinnishKuva on siis sekava, mutta meidän on tarkasteltava sekä myönteistä että kielteistä puolta.
So there is a mixed picture, but we have to see both the positive and the negative sides.
FinnishTilanne on nyt todella sekava ja pitkällä aikavälillä myös äärimmäisen vaarallinen.
It is a huge mess and, in the longer term, extremely dangerous.
FinnishTällainen järjestelmä olisi mutkikas ja sekava sekä mahdoton hallita.
It would be a complicated, confused system, and impossible to operate.
FinnishTämä jo osoittaa selvästi, kuinka vaikea ja sekava koko keskustelu PVC:stä on.
This is an early indicator of how difficult and confusing the entire discussion surrounding PVC is.
FinnishOlenko siis vain sekava liberaali, joka on huolissaan vain sananvapaudesta?
So am I just a woolly liberal, concerned only with free speech?
FinnishTätä koskeva ilmoitus tuli mielestäni myöhään, ja se oli arka ja sekava.
The announcement about this was, I think, late, timid and woolly.
FinnishNykyinen järjestelmä on käyttökelvoton, epäoikeudenmukainen, sekava ja kestämätön.
The one we have at present is unworkable, unfair, lacking in transparency and is no longer sustainable.