FI

sekaantuminen {substantiivi}

volume_up
YK-joukkojen sekaantuminen seksuaalisiin väärinkäytöksiin Liberiassa ja Haitissa
Implication of the UN forces in sexual abuses in Liberia and in Haiti
YK-joukkojen sekaantuminen seksuaalisiin väärinkäytöksiin Liberiassa ja Haitissa (äänestys)
Implication of the UN forces in sexual abuses in Liberia and in Haiti (vote)

Esimerkkejä "sekaantuminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishYK-joukkojen sekaantuminen seksuaalisiin väärinkäytöksiin Liberiassa ja Haitissa
Implication of the UN forces in sexual abuses in Liberia and in Haiti
FinnishYK-joukkojen sekaantuminen seksuaalisiin väärinkäytöksiin Liberiassa ja Haitissa (äänestys)
Implication of the UN forces in sexual abuses in Liberia and in Haiti (vote)
FinnishUlkopuolisten sekaantuminen sotiin on osaltaan vaikuttanut tähän tilanteeseen.
External interference in wars has contributed to this.
FinnishSiihen ei varmasti kuulu voimakas, keskusvaltainen sekaantuminen kunnalliseen ja alueelliseen politiikkaan.
Far-reaching, centralistic intervention in municipal and regional policy certainly forms no part of this.
FinnishSellainen on myös maiden keskinäinen sekaantuminen toistensa asioihin.
This was appropriately described a few weeks ago as the First World War of Africa, given the involvement of certain countries in others.
FinnishToisin sanoen Euroopan unionin sekaantuminen asiaan saattaa vahingoittaa tehokkaasti toimivia järjestelmiä, kuten apteekkeja.
In other words, the European Union's meddling could damage what is working effectively, as in the case of pharmacies.
FinnishZbigniew Ziobron väitteen osalta totean, että Strasbourgin tuomioistuimen sekaantuminen unionin toimivaltaan ei ole ongelma.
With regard to Mr Ziobro's argument, there is no problem with the Strasbourg Court interfering in the Union's competences.
FinnishTämä hävytön sekaantuminen on sitäkin merkittävämpää, kun ajatellaan, että Kiina isännöi ensi vuonna hyväntahtoisesti olympialaisia.
That shameless interference is all the more remarkable when we remember that next year China wants to play the gracious host of the Olympic Games.
FinnishSiksi Euroopan nykyinen sekaantuminen kolmannen maailman maiden asioihin voidaan kokea epärehellisenä, ylimielisenä ja uuskolonialistisena.
This is why interference by Europe can now be experienced in the countries of the developing world as disingenuous, arrogant and neo-colonialist.
FinnishMeidän on joka tapauksessa yhdessä ja ehdottomasti hylättävä kaikenlainen tahallinen ulkoinen sekaantuminen Moldovan tasavallan sisäisiin asioihin.
In any case, we must jointly and emphatically reject any form of deliberate external meddling in the internal affairs of the Moldovan Republic.
FinnishMoniin näihin kysymyksiin vaikuttavat asiat ovat kuitenkin hyvin erilaisia ja luulen, että EU: n sekaantuminen niihin saisi aikaan monimutkaisen tilanteen.
However, there are widely differing reasons for the problems that exist, and EU involvement would only serve to complicate the situation.
FinnishTämä ylikansallisten elinten sekaantuminen kansallisiin asioihin kuten kysymykseen samanarvoisen aseman myöntämisestä islamilaisuudelle on hylättävä.
This interference of a supra-national body in national affairs, such as the question of giving equal status to the Muslim faith, must be rejected.
FinnishAlueellisten suurvaltojen, Australian ja Indonesian, sekaantuminen ulkopuolelta asioihin on tuomittava, sillä se on vain pahentanut tilannetta.
The dynamics of foreign interference by the regional powers of Australia and Indonesia must also be rejected, as this has only served to worsen the situation.
FinnishSe olisi vakava sekaantuminen kansallisten parlamenttien etuoikeuksiin ja kansalaisten oikeuteen muokata maansa veropolitiikkaa vaalien avulla.
It would be a serious encroachment on the prerogative of national parliaments and the rights of the citizens to shape their country's tax policy through elections.
FinnishMikä olisikaan parempi esimerkki osoittamaan, että EU:n pakotteiden tavoite on sekaantuminen, jota on mahdotonta hyväksyä ja jota mitä ilmeisimmin toteutetaan kaksinaismoralistisesti.
What better example is there to show that the aim of EU sanctions is unacceptable interference, obviously applied with 'double standards'.
FinnishKaikki uhat ja boikotit, sekaantuminen muiden maiden sisäisiin asioihin sekä energiahuollon katkaisemisuhan käyttäminen painostuskeinona tuntuvat unohtuneen.
All the threats and boycotts, the interference in other countries' internal affairs and the blackmail involving withheld energy supplies appear to have been forgotten.
Finnish– avoimuuteen ja standardointiin (tullimenettelyt) liittyvien toimenpiteiden tietynasteiden sekaantuminen ja kansallisten etujen jättäminen vähemmälle huomiolle
- some confusion between measures for transparency and measures for standardisation (customs) with less attention being paid to the interests of peoples and nations;
FinnishMietintöä leimaa interventionistinen lähestymistapa ja sekaantuminen laajalti erilaisiin kysymyksiin, joiden suhteen Syyrian kansalla pitäisi olla itsemääräämisoikeus.
The report is marked by an approach based on interventionism and meddling on a broad range of issues over which sovereignty should rest with the Syrian people.
FinnishEurolla päinvastoin suojellaan meitä entiseltä sosiaalidemokraattien politiikalta, johon kuului devalvoinnit, alijäämät ja keskuspankin päätöksiin sekaantuminen.
On the contrary, the euro is what protects us against old-fashioned social democratic policies of devaluation, deficit and interference in the operation of central banks.
FinnishHaiti pystyy saavuttamaan tarvitsemansa poliittisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen vakauden vain, jos maan vapautta suojellaan ja estetään ulkopuolisten sekaantuminen sen asioihin.
Haiti will only be able to achieve the political, economic and social stability it needs if its country's freedom is protected from foreign interference.