"sekaantua" - Englanninkielinen käännös

FI

"sekaantua" englanniksi

FI sekaantua
volume_up
[sekaannun|sekaantunut] {verbi}

Heidän tekosyynsä oli, etteivät he halua sekaantua Zimbabwen sisäisiin asioihin.
Their excuse is that they do not want to interfere in domestic affairs.
Ympäristövaliokunta yrittää sekaantua kansallisiin asioihin.
The Environment Committee is trying to interfere with national matters.
Se, että ihminen on toisen vieraana, ei takaa hänelle oikeutta sekaantua tämän asioihin.
Being someone’s guest does not give you the right to interfere in their business.
EU:n ei pidä sekaantua tilanteeseen, sillä se vain pahentaisi jännittynyttä tilannetta.
The EU must not intervene in this situation as it will only exacerbate the tense situation.
Euroopan unionilla ei ole minkäänlaista korkeimman tason oikeutusta sekaantua näihin kysymyksiin.
The European Union has no supreme power to intervene in these matters.
Meidän tarkoituksenamme ei todellakaan ole säännellä sitä, miten metsästystä on harjoitettava - emme halua sekaantua riistanhoitoon.
It is absolutely not our intention to stipulate how hunting is to be carried out; we do not intend to intervene in game management.
EU: n ei pidä sekaantua jäsenvaltioiden taloudellisiin välineisiin.
The EU should not meddle with the economic instruments of the Member States.
Kun näin ei kuitenkaan ole, parlamentilla ei ole mitään syytä sekaantua asiaan.
In any event, if it does not have that seat, Parliament has no reason to meddle in this matter.
Niin myös kävi, että puheenjohtajakauden ansiosta aikaa sekaantua näihin asioihin oli – onneksi – vähemmän.
And so it proved to be that meddle time - happily - was at a premium.
sekaantua (myös: tuppautua)

Esimerkkejä "sekaantua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishMeidän ei pitäisi sekaantua yksipuolisten mielipiteiden levittämiseen kansalaisille.
We should not get involved in imposing a unilateral opinion on the citizens.
FinnishEU:n ei pitäisi sekaantua jäsenvaltioiden demokraattisiin prosesseihin.
The EU should avoid interfering in the democratic process in the Member States.
FinnishArvoisa puhemies, en halua sekaantua saksalaisten keskinäiseen riitelyyn.
Mr President, I have no desire to involve myself in a private German dispute.
FinnishKomission ei pitäisi tukea sitä tässä salailussa eikä sekaantua siihen.
The Commission should not aid it in this secrecy or become complicit in it.
FinnishSivumennen sanoen en halua nyt sekaantua oikeudellisten yksiköiden väliseen kiistaan.
In any event, I have no intention of interfering in the dispute between the legal services.
FinnishEn aio sekaantua Kreikassa pidettävien olympiakisojen osallistujakysymykseen.
   . I do not intend to get involved in the issue of participation in the Olympic Games in Greece.
FinnishMeidän ei pidä sekaantua yksittäisiin tapauksiin ja yrittää vaikuttaa niihin.
We should not barge in and try to influence an individual case.
FinnishTehtävänäni ei ole sekaantua tällaisiin kiistoihin ja ottaa niihin kantaa.
I do not think that it is for me to get involved in such a conflict and give my opinion on it.
FinnishKuten tavallista EU:n pitäisi sekaantua asioihin vähemmän, ei enemmän.
As with most things, we need less interference from the EU, not more.
FinnishEhkä se haluaa vain haalia itselleen valtaa voidakseen sekaantua ihmisten jokapäiväiseen elämään.
Maybe it just wants to suck the power up so it can dabble in people's everyday lives.
FinnishMiksi sekaantua Euroopan neuvoston toimivaltaan ja tehtäviin?
Why impinge upon the powers and responsibilities of the Council of Europe?
FinnishEn halua sekaantua tällaiseen jatkuvaan, hedelmättömään ahdisteluun.
I distance myself from this constant, counterproductive harassment.
FinnishEn halua sekaantua mihinkään, mikä ei ole vilpitöntä ja selkeää.
I do not want to relate to something which is not up front and clear.
FinnishSe ei ole asia, johon Brysselin eurokraattien tarvitsisi sekaantua.
It is not something for Eurocrats in Brussels to get involved in.
FinnishTarkoittiko tämä sitä, ettei julkisten viranomaisten enää pitäisi sekaantua asiaan?
When that was said, was the intention that public authorities should take no further interest in this matter?
FinnishSiksi en näe mitään syytä, miksi EU:n pitäisi sekaantua asiaan.
I certainly, therefore, see no reason for the EU to get involved.
FinnishJos tämä olisi jonkin muun elimen asia, meillä ei tietenkään olisi mitään syytä sekaantua siihen.
Certainly, if this were a matter for some other body, there would be no reason for us to get involved.
FinnishToisten mielestä EU:n toimielinten ei pitäisi sekaantua jäsenvaltioiden paikallisiin asioihin.
Some take the view that the EU institutions should not look over their shoulders into their local card games.
FinnishEuroopan parlamentilla on muunlainen vastuu eikä sen tarvitse sekaantua asioihin tällaisella foorumilla.
The European Parliament has a different responsibility, and should not get involved in such a forum.
FinnishOlemme pohjimmiltamme sitä mieltä, että EU:n ei pitäisi sekaantua eikä osallistua ulkopoliittisiin asioihin.
Our fundamental view is that the EU should not be involved or engaged in issues of foreign policy.