FI

seitsemän {numeraali}

volume_up
seitsemän
Vertailkaamme lukuja: seitsemän vuotta menneisyydessä, seitsemän vuotta nyt.
Let us compare the numbers: seven years in the past, seven years now.
Kyseessä on enemmän kuin seitsemän vastaan kahdeksan tai kahdeksan vastaan seitsemän.
So it is more than seven against eight or eight again seven.
Euroopan komission toimien seitsemän painopistealuetta muodostuvat seitsemästä osatekijästä.
There are seven elements to the seven priorities of the European Commission intervention.

Esimerkkejä "seitsemän"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSen seurauksena Venezuelan kaapeliverkot lopettivat seitsemän kanavan lähetykset.
As a result, the country's cable providers stopped broadcasting seven channels.
FinnishMinun laskujeni mukaan vuonna 2011 on seitsemän kuukautta, joissa on 31 päivää.
As far as I can see, there are seven months in 2011 which have 31 days in them.
FinnishOn hyvä tarkistaa asetusta nyt, kun siitä on seitsemän vuoden käytännön kokemusta.
It is good to revisit this regulation after seven years of practical experience.
FinnishTänä vuonna ei ole käytetty euroakaan, vaikka on kulunut jo seitsemän kuukautta.
This year, not a single euro has been entered and seven months have already passed.
FinnishOn ironista, että istunnossa tarkastellaan seitsemän yksittäisen valtion tilannetta.
It is ironic that this session will address seven individual country situations.
FinnishOn arvioitu, että yli seitsemän miljoonaa irakilaista hyötyy ECHO:n antamasta avusta.
It is estimated that over 7 million Iraqi people benefit from ECHO's assistance.
FinnishNäiden näkökohtien pitäisi näkyä myös seuraavan seitsemän vuoden talousarviossa.
These points of view should also be reflected in the budget for the next seven years.
FinnishAidossa rahoituskehyksessä on nähtävä vielä pidemmälle kuin seitsemän vuoden päähän.
A true financial perspective has to look even further forward than seven years.
FinnishOlemme nyt antaneet kuluttajille seitsemän arkipäivää aikaa muuttaa mielensä.
We have now given consumers seven working days in which to change their minds.
FinnishMiksi komissio esimerkiksi neuvotteli ainoastaan seitsemän maan pk-yritysten kanssa?
Why, for instance, did the Commission consult SMEs from only seven Member States?
FinnishSeuraavat seitsemän tarkistusta voidaan hyväksyä osittain: 1, 15, 16, 26, 27, 33, 35.
The following seven amendments are acceptable in part: 1, 15, 16, 26, 27, 33, 35.
FinnishSWIFT-tapaus on hyvä esimerkki: 27 jäsenvaltiosta vain seitsemän vastasi minulle.
The SWIFT case is typical: out of 27 Member States, only seven have given me a reply.
FinnishNiille varattiin seitsemän miljoonaa euroa, ja kävi ilmi, että kysyntä oli suunnaton.
EUR 7 million were made available. It became clear that there was huge demand.
FinnishKomission esityksessä lähdetään seitsemän prosentin leikkauksista peltotukiin.
In the Commission proposals we start out with a 7 % reduction in agricultural premia.
FinnishTähän mennessä vain seitsemän jäsenvaltiota on vastannut selvityspyyntööni.
Only seven Member States have so far replied to my request for clarification.
FinnishNyt seuraa seitsemän vuotta, jona aikana Belgian hallitus ei enää ole puheenjohtaja.
We now face seven years in which the Belgian Government will not be President again.
FinnishOopiumikaupan sanotaan nyt työllistävän seitsemän prosenttia Afganistanin väestöstä.
The opium trade is now said to provide work for 7% of the Afghan population.
FinnishSeitsemän päivän harkinta-aika alkaa siitä päivästä, jolloin vastaanotat ostoksesi.
This seven-day “cooling off” period begins on the day when you receive your purchase.
FinnishMiltei kaikkien seitsemän ryhmän 27 valtuuskunnan näkemykset ovat erilaisia.
The opinions of nearly all of the 27 delegations in the seven groups differ.
FinnishMe vaadimme juuri näitä asioita Bettinin mietinnössä seitsemän vuotta sitten.
This is precisely what we called for in the Bettini Report seven years ago.