FI

se {pronomini}

volume_up
se (myös: sen, sitä)
Se vaikuttaa ympäristöön, se vaikuttaa terveyteen, ja se vaikuttaa pohjaveteen.
It will affect the environment, it will affect health and it will affect groundwater.
Lainsäädännöllisenä tekstinä se lienee myös tehokkaampi, jos se pysyy niukkana.
As a legislative text is may also be more effective if it remains narrow in scope.
Se merkitsee poissaoloa; se merkitsee heikkoutta; se merkitsee hajaannusta.
It has not been in the right place, it has been weak, it has failed to act as a body.
se (myös: joka, mikä, tuo, jotka)
Se ei nimittäin voi tehdä tätä, se ei voi tehdä tuota eikä se voi tehdä muutakaan!
Because it cannot do this, it cannot do that and it cannot do the other!
Mietinnön saamasta vastakaiusta käy selvästi ilmi, että se hyväksytään laajalti.
It is evident from the responses to it that it enjoys very widespread approval.
Alan vastavuoroiset sopimukset huomioon ottaen se on mielestäni hyvä asia.
In view of the reciprocal agreements in the sector I think that is a good thing.
se (myös: hän)
Se on supervalta sekä taloudellisesti että sotilaallisesti, ja se on muutostilassa.
She is a superpower, both economically and militarily, and she is in transition.
Kun naaras ymmärsi, etten saisi kiinni eläviä, se toi minulle kuolleita pingviinejä.
And then so she realized I couldn't catch live ones, so she brought me dead penguins.
Se merkitsee sitä, että hän voi tarkastella tilausta oikein kaksoinapsautuksella.
It means that with the double-click, he or she will review the order correctly.
EN

Se {substantiivi}

volume_up
1. "Selenium"
Se (myös: selenium)

Esimerkkejä "se"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish(EN) Arvoisa puhemies, uskon, että monia ihmisiä kiinnostaa se, mitä aion sanoa.
Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.
FinnishIran rikkoo kyynisesti kansainvälisiä sitoumuksia, jotka se on allekirjoittanut.
Iran is cynically violating the international commitments to which it signed up.
FinnishSe on myös periaatekysymys, ei vain itävaltalaisille vaan myös eurooppalaisille.
This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.
FinnishSe, ettei näin tehdä, johtuu varmasti jonkinlaisista ideologisista patoutumista.
The fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
FinnishKuten esittelijä jo totesi, se on kriittinen mutta kuitenkin rakentava mietintö.
As the rapporteur has already stated, it is a critical, but constructive report.
FinnishEurooppa ei ole pelkästään poliittinen rakennelma, vaan se on henkinen elinalue.
Europa is not merely a political construction, but an intellectual living space.
FinnishSe on olennainen osa vapaata keskustelua demokraattisessa edustajainkokouksessa.
That is an essential part of the liberty of discussion in a democratic assembly.
FinnishOlen hyvin kiitollinen parlamentille roolista, jossa se toimii tässä yhteydessä.
I am very grateful to Parliament for the role it is adopting in this connection.
FinnishSe merkitsee talouden voittamista ja Euroopan kansalaisten sydänten voittamista.
That is winning the economy and it is winning the hearts of citizens for Europe.
FinnishSe tuhosi ihmisten moraaliarvot, perinteet, solidaarisuuden ja itseluottamuksen.
It destroyed people's moral values, traditions, solidarity, and self-confidence.
FinnishKaikki eivät pidä siitä eikä se ole täydellinen, mutta se on perin tarpeellinen.
It is not beloved of everyone, it is not perfect, but it is extremely necessary.
FinnishKäyttäjä maksaa -periaate on etusijalla, vaikka se johtaisikin hintojen nousuun.
The 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
FinnishAsiaa ei pidä kaunistella tai vähätellä, vaan se on tutkittava perinpohjaisesti.
The issue must not be simplified or trivialised; it has to be examined in depth.
FinnishUusi piirre on se, että jäsenvaltioilta vaaditaan nyt tiukempaa kurinalaisuutta.
A new feature is that Member States are being asked to exercise more discipline.
FinnishSe osoittaa, miten monimutkainen asia on, ja sen lisäksi meillä on jäsenvaltiot.
That indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
FinnishTänä vuonna parlamentin on aika näyttää, mihin se kykenee ja mihin se ei kykene.
This year is the time to demonstrate exactly what Parliament can and cannot do.
FinnishSe onkin yksi niistä keskeisistä alueista, joilla jäsenvaltioilla on ylin valta.
Indeed, it is one of the core areas of the Member States' national sovereignty.
FinnishEurooppa ei voi menestyä, jos se puuttuu ihmisten elämän kaikkiin osa-alueisiin.
Europe will not be successful if it interferes in every area of people's lives.
FinnishSe tarkoittaa myös keskittymistä perusasioihin kuten keskikokoinen yritys tekisi.
It also means focusing on the fundamentals, as a medium-sized business would do.
FinnishEnsinnäkin se on oikeudellinen kysymys: teollis- ja tekijänoikeuksien rikkominen.
First of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Se":

Se
per se