FI

satelliitit {monikko}

volume_up
satelliitit
Myöskään rahaa tuovat satelliitit, käyttösatelliitit, eivät ole arvottomia.
There is nothing wrong with satellites that bring in money, with satellite applications.
Emme voi enää kuvitella, mitä tapahtuisi, jos satelliitit lakkaisivat toimimasta.
We can no longer imagine what would happen if satellites stopped working.
Valokuituverkko ei ole aina oikea vastaus, vaan satelliitit voivat olla joskus tehokkaampia.
Fibre is not always the answer; sometimes satellites can be more efficient.

Esimerkkejä "satelliitit"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEmme voi enää kuvitella, mitä tapahtuisi, jos satelliitit lakkaisivat toimimasta.
We can no longer imagine what would happen if satellites stopped working.
FinnishMyöskään rahaa tuovat satelliitit, käyttösatelliitit, eivät ole arvottomia.
There is nothing wrong with satellites that bring in money, with satellite applications.
FinnishValokuituverkko ei ole aina oikea vastaus, vaan satelliitit voivat olla joskus tehokkaampia.
Fibre is not always the answer; sometimes satellites can be more efficient.
FinnishErityisesti pienille Euroopan maille olisi tärkeää, että satelliitit eivät ole liian suuria.
It is especially important for the small European countries that satellites are not too large.
FinnishTämä tapahtuu vuoden 2010 lopussa, kun ensimmäiset Galileo-satelliitit alkavat lähettää signaaliaan.
That will be at the end of 2010, when the first Galileo satellites will start transmitting their signals.
FinnishMeillä on Helios-tiedustelusatelliitit, saksalaiset SAR Lupe -satelliitit ja italialaiset Cosmo-Skymed-satelliitit.
We have the Helios reconnaissance satellites, the German SAR Lupe ones and the Italian Cosmo-Skymed.
FinnishSatelliitit ovat tärkeitä, käytämme niitä sitten viestintään, navigointiin tai maan havainnointiin.
Whether the systems we are working with are for communication, navigation, or observation, satellites play a decisive role.
FinnishAla on kasvanut valtavasti siitä, kun Yhdysvaltojen satelliitit ensimmäistä kertaa vuonna 2000 tarjosivat GPS-palveluja.
The sector as a whole has experienced enormous expansion since the first provision of GPS services from American satellite facilities in 2000.
FinnishLissabon ja sen satelliitit tukevat tiukasti unionin yrityskeskeistä ajatusmallia, ja sosiaalipolitiikka jää toisarvoiseksi.
Lisbon and its satellites insist on supporting the Union's business-centred philosophy, while social policies continue to play second fiddle.
FinnishEutelsat on todennut myös, että sen satelliitit välittävät lähetyksiä kaikille kanaville kulttuurista ja poliittisista näkemyksistä riippumatta.
Eutelsat also pointed out that their satellites carried channels representing all channels, cultures and political viewpoints.
FinnishJuuri tämä aihe, satelliitit tietoyhteiskunnassa, on monien kilpakumppaniemme ohjelmassa, ja sitä käsitellään erittäin nopeasti.
But the use of satellite technology in the information society is on the agenda of many of our competitors and there it is being treated with real urgency.
FinnishNäin siksi, että satelliitit välittävät tulevaisuudessa yhä enemmän liikesalaisuuksia, joiden turvaamisesta yritysmaailma on kiinnostunut.
Obviously, satellites will be transmitting even more industrial secrets in the future, and the business world is keen to safeguard these secrets.
FinnishESAn satelliitit havainnoivat sen sijaan tärkeätä ympäristön tilaa, auttavat liikenteessä ja kartoittavat maapallon lähiavaruutta.
The European Space Agency’s satellites will instead observe the important matter of the state of the environment, help in issues of transport and map the Earth’s inner space.
FinnishDigitaalitekniikka, laajakaistaiset valokuidut ja muut tiedonsiirtomahdollisuudet, joihin myös satelliitit kuuluvat, tekevät lopun voimavarojen niukkuudesta!
With digital technology and broad-band fibres and other transmission facilities, which will include satellites, a shortage of resources is a thing of the past!
FinnishJos kantoraketti olisi ollut kunnossa, ensimmäiset satelliitit olisivat jo toiminnassa.
Because what Karsten Hoppenstedt said was right: if that booster rocket hadn't come a cropper, the first satellites would already be in place.
FinnishSillä - tämä on myös tärkeä huomautus - nämä satelliitit tulevat mahdollistamaan ensimmäistä kertaa täydellisen kilpailun myös erilaisten infrastruktuurien sisällä.
After all - and this is important too - these satellites will, for the first time, make full competition possible even within the various infrastructures.
FinnishAla on kasvanut valtavasti siitä, kun Yhdysvaltojen satelliitit ensimmäistä kertaa vuonna 2000 tarjosivat maailmanlaajuisen paikannusjärjestelmän (GPS) palveluja.
This sector as a whole has experienced enormous expansion since the first provision of Global Positioning System (GPS) services from US satellite facilities in 2000.
FinnishNe osoittivat minulle uudestaan, mikä merkitys tieteellä, tutkimuksella ja taloudella on avaruuden hyödyntämiselle, ja kuinka tärkeitä ovat satelliitit ja niiden laukaisualustat.
But what it also showed me anew was the relevance to science, to research and to the economy of the use of space, and the importance of the satellites and their launchers.
FinnishMaailmassa on suuri määrä maita, joissa on jopa ministeriö luonnonkatastrofeja varten, oma kuljetuskalusto, lentokoneet ja kenties myös satelliitit luonnonkatastrofien ennakoimiseksi.
A number of countries in the world actually have a special ministry for disasters, with its own transport capacity, aircraft and perhaps even satellites for predicting natural disasters.