"satamat" - Englanninkielinen käännös

FI

"satamat" englanniksi

EN
FI

satamat {monikko}

volume_up
Nämä satamat ovat suuressa vaarassa muuttua mukavuuslippusatamiksi.
There is a considerable risk of these ports turning into ports of convenience.
Mietinnössä korostetaan, että satamat ovat olennaista infrastruktuuria.
The report emphasizes that ports are an essential infrastructure.
Satamat ovat strategisesti merkittäviä talouskehityksessä ja kansallisessa puolustuksessa.
Ports are of strategic importance to economic development and national defence.

Esimerkkejä "satamat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHeidän mielestään on vain väärin, että satamat voivat komennella laivanvarustajia.
They just feel that it is wrong that ports should dictate to owners of ships.
FinnishEmme saaneet ratkaistua sitä, kuinka satamat olisi voitu liittää suunnitelmaan.
We did not get as far as how ports should be included in the master plan.
FinnishEi ole kuitenkaan hyvä, jos Euroopan eri satamat saavat eriarvoista kohtelua.
It is not a good thing if ports inside Europe are given unequal treatment.
FinnishSatamat kilpailevat keskenään, ja meidän täytyy antaa markkinoiden hoitaa tehtävänsä.
Ports compete with one another and we must allow the market to do its work.
FinnishSatamat ovat strategisesti merkittäviä talouskehityksessä ja kansallisessa puolustuksessa.
Ports are of strategic importance to economic development and national defence.
Finnish2000-luvun satamat eivät voi välttyä tämän uuden liikkuvuuden vaikutuksilta.
The 21st century port is not escaping the impact of this new mobility.
FinnishSatamat ja niiden käyttäjät ansaitsevat vankan, hyvin perustellun lainsäädännön.
Ports and their users deserve solid, well-thought-out legislation.
FinnishNämä satamat ovat suuressa vaarassa muuttua mukavuuslippusatamiksi.
There is a considerable risk of these ports turning into ports of convenience.
FinnishJotkin satamat ovat avoinna, ja kaiken humanitaarisen avun pitäisi tulla Itä-Libyan kautta.
Some ports are open, and all the humanitarian aid should come via the east of Libya.
FinnishArvoisa puhemies, vaalipiirini alueella sijaitsevat Harwichin, Felixstowen ja Tilburyn satamat.
Mr President, the ports of Harwich, Felixstowe and Tilbury are in my constituency.
FinnishMaailma muuttui vuonna 1976, mistä voidaan esittää todisteena Hullin ja Grimsbyn tyhjät satamat.
The world changed in 1976, as the empty ports of Hull and Grimsby can testify.
FinnishOn tiedettävä, että jotkut satamat on kirjaimellisesti saatettu todella kurjaan tilaan.
In fact, some ports have been literally reduced to their bare bones.
FinnishRautatiet ja satamat on myös liitettävä maantieverkostoihin tehokkailla liikennekeskuksilla.
These must also be linked to road networks in effective transport hubs.
FinnishSatamat kehittyvät koko ajan, ja on olemassa monia joustavia ratkaisuja.
Ports are being developed, and there are many flexible solutions.
FinnishSatamat, ammattiyhdistykset ja muut elimet Skotlannissa ovat torjuneet jyrkästi tämän paketin.
This package has been roundly rejected by ports, unions and other bodies across Scotland.
FinnishSatamat on saatava mukaan Euroopan laajuisiin verkkoihin osana liikenteen perusrakennetta.
Ports must be included in the Trans-European Network as part of the transport infrastructure.
FinnishMietinnössä korostetaan, että satamat ovat olennaista infrastruktuuria.
The report emphasizes that ports are an essential infrastructure.
FinnishTällaisten alusten käyttämät satamat kuuluvat myös asetuksen soveltamisalaan.
The port facilities used by these ships are also covered.
FinnishTämänkaltaisessa kilpailutilanteessa samalla alueella toimivat satamat tuhoavat toisensa.
In a competitive battle of this kind, ports that service a common hinterland will destroy each other.
FinnishLaivanvarustajat valikoivat hyvin nopeasti ne satamat, joiden käytössä ei ole toimilupajärjestelmää.
Shipowners will very quickly seek out those ports that do not have an authorisation system.