FI

sanoa [sanon|sanonut] {verbi}

volume_up
Aion sanoa, mitä halusin sanoa, ja te voitte sanoa, mitä haluatte.
I shall say what I wish to say, and you may say what you wish to say.
On hyvin vaikea sanoa kaikki, mitä haluaa sanoa, ja tehdä kaikki, mitä haluaa tehdä.
It is very difficult to say all you want to say or do all you want to do.
Haluaisin vielä sanoa muutaman sanan eurooppalaisesta kielitaitoindikaattorista.
Let me now say a few words on the European indicator for language competence.
Nyt pitäisi sanoa erittäin selvästi, että asioiden tila on sietämätön.
Today, it should be very clearly stated that this state of affairs is untenable.
Voin sanoa, että komissio suhtautuu myönteisesti päätöslauselmaan, josta keskustelette tänään.
I can state that the Commission welcomes the resolution that you are debating today.
Minusta meidän pitäisi sanoa mielipiteemme selvästi tässäkin tapauksessa.
I think that we should state our views in no uncertain terms in this case too.
Lohdutukseksi haluaisin sanoa, että olen komissiossa vastuussa suhteistamme Sveitsiin.
But the comforting phrase I wanted to utter is that this Commissioner is responsible within the Commission for the relations with Switzerland.
Toivon 25 johtajalla olevan rohkeutta sanoa presidentti Putinille sen, minkä tämä nainen uskalsi sanoa.
I hope that the 25 will have the courage to say to Mr Putin what that woman alone had the courage to say and that they will not merely utter a few fine words about the investigation ...
Niin kauan kuin tätä yhä pidetään kirosanana tai jonakin, mitä ei pitäisi koskaan sanoa ääneen, juuri mainitsemiamme Tšetšenian tai Tiibetin kaltaisia kysymyksiä ei voida ratkaista.
Whilst this is still considered blasphemy, or something that should never be uttered, it will not be possible to resolve issues such as those of Chechnya or Tibet that we have just raised.
Mutta kuten te aikaisemmin sanoitte, siellä esiintyy suu- ja sorkkatautia.
But, as you said, they have foot-and-mouth disease.
Bono sanoisi sen näin: "Put your money where your mouth is; make poverty history" ("Seiso sanojesi takana, tee loppu köyhyydestä").
As Bono would say: ‘Put your money where your mouth is; make poverty history’.
Haluan sanoa vielä pikaisesti jotakin suu- ja sorkkatautikysymyksestä, koska jotkut kollegat ottivat sen aivan oikeutetusti esille.
Let me conclude with a few words about foot-and-mouth disease, which has rightly been mentioned by several Members of this House.

Esimerkkejä "sanoa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish(EN) Arvoisa puhemies, uskon, että monia ihmisiä kiinnostaa se, mitä aion sanoa.
Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.
FinnishVoidaan sanoa, että alkuperäinen kunnianhimoinen tavoite on saavutettu osittain.
One could say that the original ambitious objective has been partially achieved.
FinnishYritän sanoa, että emme voi pelastaa kasvu- ja vakaussopimusta tekemättä mitään.
My point is that we cannot save the Growth and Stability Pact by doing nothing.
FinnishVoidaan sanoa, että laajentunut EU pääsee toiminnassaan vakiintuneisiin uomiin.
We might say that the enlarged EU is starting to work to an established routine.
FinnishOn hienoa sanoa, että meidän on tunnustettava Yhdistyneiden Kansakuntien asema.
It is all very well to say that we must announce the role of the United Nations.
FinnishArvoisa puhemies, en aio sanoa enempää, jotta kolleganikin saisivat puheenvuoron.
I will not say any more, Mr President, in order to allow my colleagues to speak.
FinnishOn hyvin tärkeää sanoa heti aluksi, mitä parlamentti voi ja mitä se ei voi tehdä.
It is very important to say, from the outset, what Parliament can and cannot do.
FinnishSilloin voimme sen päättyessä sanoa, että saavutitte ensisijaiset tavoitteenne.
Then we will be able to say at the end of it that you fulfilled your priorities.
Finnish(GA) Olin siten iloinen päätöslauselman hyväksymisestä, ja tämän halusin sanoa.
(GA) Therefore, I was delighted that it was adopted - that is what I had to say.
FinnishMonet voivat tietenkin sanoa, että tällainen valvonta oli oikeastaan jo olemassa.
Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
FinnishOlette sanoneet hallitusten välisestä konferenssista kaiken, mitä siitä voi sanoa.
You have said everything there is to say about the Intergovernmental Conference.
FinnishArvoisa puhemies, haluan sanoa muutaman sanan markkinoiden sääntelyvälineistä.
I would like to say a word, Mr President, on instruments to regulate the market.
FinnishHaluan voimakkaasti painottaa ja sanoa, että äänestimme tämän mietinnön puolesta.
I cannot stress this enough and I would like to say that we voted for the text.
FinnishJäsen Van den Burgille haluan sanoa, että ymmärrän hänen näkemyksensä sisällöstä.
To Mrs van den Burg, I can say that I understand her views regarding the content.
FinnishTäytyy sanoa, että minusta on hämmästyttävää, ettei neuvosto ole tänään paikalla.
I have to say that I am amazed the Council is not represented in the House today.
FinnishHaluan kuitenkin sanoa puheenjohtajavaltio Itävallalle, että te pystytte tähän.
However, I would say this to the Austrian Presidency: you can make this happen.
FinnishHaluan kuitenkin sanoa suoraan, ettei meidän pidä puuttua liittymiskriteereihin.
I want to say quite frankly, though, that we must not interfere with the criteria.
FinnishHaluan sanoa vielä muutaman sanan toimielinten välisistä sopimuksista yleensä.
I should just like to add a word about interinstitutional agreements in general.
FinnishHaluan vielä sanoa joitakin asioita, mutta palaan niihin käsittelyn päätteeksi.
I have other things to say, but I shall return to these at the end of the debate.
FinnishYmmärtääkseni puhemiehistö yrittää sanoa, että puhemieskonferenssi on vastuussa.
The Bureau, I understand, is trying to say it is the Conference of Presidents.