"samanlainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"samanlainen" englanniksi

FI

samanlainen {adjektiivi}

volume_up
samanlainen
Haluaisin tietää, onko neuvoston puheenjohtajan tulkinta samanlainen.
I should like to know whether the presidency agrees with that interpretation.
Sillä on samanlainen oikeus vapauteen ja demokratiaan kuin kaikilla muillakin.
Just like everyone else, they are entitled to freedom and democracy.
Tämä on ohitusleikkaus, samanlainen kuin Al Goren, mutta erilainen.
So this is a bypass operation, just like what Al Gore had, with a difference.
samanlainen (myös: sama)
Ruotsissa vallitsee aivan samanlainen tilanne, erityisesti Pohjois-Ruotsissa.
The same problems exist in Sweden, particularly in the north of the country.
Euroopan unioni ei kuitenkaan ole enää samanlainen kuin 40 vuotta sitten.
At the same time, the European Union is no longer the same as it was 40 years ago.
Samanlainen yhteinen asenne ja samanlainen kuri ovat tarpeen ja oikeutettuja työttömyyden suhteen.
The same joint preparation, the same discipline, is necessary and justified for employment too.
Samanlainen paloharjoitus järjestetään kesäkuun Brysselin minitäysistunnossa.
A similar drill will take place during the June mini-session in Brussels.
Raja-arvoista tehtiin samanlainen vetoomus vuosi sitten - kuten mainitsitte.
As regards the limit values, a similar appeal was made a year ago - as you mentioned.
Ensimmäisen Persianlahden sodan alkaessa pidettiin samanlainen istunto.
A similar sitting was held at the start of the first Gulf War.
samanlainen (myös: identtinen)
Neljällätoista jäsenvaltiolla on samanlainen sopimus Yhdysvaltojen kanssa.
Fourteen Member States have identical agreements with the US.
We face an identical problem with respect to maritime policy.
Niiden mukana tuli liite, joka oli samanlainen kuin asiakirja, jonka saimme 10. maaliskuuta.
They include an annex that is identical to the annex to the document we received on 10 March.
samanlainen (myös: samannäköinen)
Sitä koskevan lainsäädännön on oltava kaikille samanlainen, niin suurille kuin pienillekin maille.
Its legislation is to apply equally to all, to large and small countries alike.
Tämä johtuu kahdesta syystä: älyllisen työn tulosta ei voi koskaan mitata määrällisesti, eikä yksi idea ole koskaan samanlainen kuin toinen.
There are two of reasons for this: works of art are not quantifiable: no two ideas are alike.
samanlainen (myös: yhdenmukainen)
Samanlaisen tulevaisuudenvision luominen Etelä-Aasian talousyhteisölle vuoteen 2025 mennessä edellyttää valvontalinjan yli käytävän kaupan vapauttamista.
A similar future vision of a south-Asian economic community by 2025 will require free trade across the line of control.
Olen iloinen nähdessäni, että teidän tiedonantonne on hyvin paljon samanlainen, vaikka joissakin kohdin onkin eroja.
All this is in the communication from the Commission and I am very happy to see that, although the details might vary, your communication is very much in line with this.

Esimerkkejä "samanlainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVielä kolme vuotta sitten parlamentilla oli rohkeutta hylätä samanlainen mietintö.
Only three years ago Parliament had the courage to reject this very same report.
Finnish19:40 Tästä pitäisi saada samanlainen iso tiedehanke kuin Human Genome Project.
19:40 This should be a big science project equivalent to the Human Genome Project.
FinnishNyt on meneillään samanlainen pelottelukampanja, jonka koimme vuosi sitten.
We are now seeing a scare campaign of the same kind as that we heard a year ago.
FinnishSamanlainen kuva välittyy myös tuoreista, kolmen seuraavan vuoden vakausohjelmista.
The new stability programmes for the next three years paint a similar picture.
FinnishEhdotuksessani on kenties samanlainen sävy: äänestämme vähemmän, mutta paremmin.
Perhaps my proposal is in the same tenor: to vote less but to vote better.
FinnishMeidän ei pidä yrittää ratkaista yhtä ympäristökriisiä luomalla toinen samanlainen.
We should not attempt to solve one environmental crisis by creating another.
FinnishRuotsissa vallitsee aivan samanlainen tilanne, erityisesti Pohjois-Ruotsissa.
The same problems exist in Sweden, particularly in the north of the country.
FinnishKiitän teitä erityisesti siitä, että teillä on asiasta kanssamme samanlainen näkemys.
Let me express my gratitude for the way your conception of it coheres with our own.
FinnishEuroopan unioni ei kuitenkaan ole enää samanlainen kuin 40 vuotta sitten.
At the same time, the European Union is no longer the same as it was 40 years ago.
FinnishRaja-arvoista tehtiin samanlainen vetoomus vuosi sitten - kuten mainitsitte.
As regards the limit values, a similar appeal was made a year ago - as you mentioned.
FinnishJoten budjettikuri ei ole samanlainen näiden kahden toimielimen välillä.
The rigour is not, therefore, equally distributed between the two institutions.
FinnishNe eivät ole samanlaisia kuin järjestöt, joilla on samanlainen aikakäsitys kuin meillä.
They are not like other organisations that have the same sense of time as us.
FinnishKuluttajalle kuuluu samanlainen suojelu puutteellisen tuotteen lajista riippumatta.
Consumers must enjoy the same protection, whatever the nature of the defective product.
FinnishSamanlainen paloharjoitus järjestetään kesäkuun Brysselin minitäysistunnossa.
A similar drill will take place during the June mini-session in Brussels.
FinnishTänään esillä oleva direktiiviehdotus on pohjimmiltaan samanlainen kuin edellinen ehdotus.
Today's proposal for a directive is basically no different from the previous one.
FinnishTilanne on aivan samanlainen sikojen kuljetuksessa, nautojen kuljetuksessa jne.
It is exactly the same with pig transport, cattle transport, etcetera.
FinnishSamanlainen arvio esitettiin viime vuonna vuoden 2004 alustavassa talousarvioesityksessä.
The same assessment was provided last year in the preliminary draft budget for 2004.
FinnishVoisi kuvitella, että ihmisen hermoston johdotus on samanlainen kuin asuintalossa.
Well you probably imagine that the nervous system in the body is hardwired like your house.
FinnishSillä on samanlainen oikeus vapauteen ja demokratiaan kuin kaikilla muillakin.
Just like everyone else, they are entitled to freedom and democracy.
FinnishSilti on syytä pelätä, että samanlainen julmuus vielä toistuu, eikä vain Venäjällä.
Even so, it is to be feared that such an atrocity will be repeated, and not only in Russia.