"samanarvoinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"samanarvoinen" englanniksi

FI

samanarvoinen {adjektiivi}

volume_up
Onhan nainen samanarvoinen kuin mies ja ansaitsee kunnioitusta lahjojensa vuoksi.
After all, women are equal to men and deserve respect for their talents.
. - (HU) Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa vahvistetaan, että jokainen unionin kansalainen on samanarvoinen.
The Treaty on the European Union states that every citizen of the Union is equal.
Prosessin, jossa EU:sta tehdään entistä demokraattisempi, on oltava samanarvoinen kaikille jäsenvaltioille.
The process of making the EU more democratic must be of equal value to all its Member States.
Parlamentin ratifiointi on samanarvoinen kuin ratifiointi kansanäänestyksellä.
Ratification by Parliament is the equivalent of ratification by referendum.
Meillä on oltava oikeudenmukainen, tehokas ja johdonmukainen järjestelmä, joka on samanarvoinen kaikissa jäsenvaltioissa.
We must have a fair, efficient and coherent system that is equivalent in all Member States.
Yleinen johtopäätös on kuitenkin se, että toistaiseksi jäsenvaltioista puuttuu täysin riippumaton ja samanarvoinen valvontajärjestelmä.
But the general conclusion is that so far there is no system at all of independent and equivalent scrutiny at Member State level.

Esimerkkejä "samanarvoinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishParlamentin ratifiointi on samanarvoinen kuin ratifiointi kansanäänestyksellä.
Ratification by Parliament is the equivalent of ratification by referendum.
FinnishOnhan nainen samanarvoinen kuin mies ja ansaitsee kunnioitusta lahjojensa vuoksi.
After all, women are equal to men and deserve respect for their talents.
Finnish"Kyllä" on samanarvoinen kuin "ei", sanotaan se sitten kansanäänestyksessä tai kansallisen parlamentin toimesta.
A ‘yes’ is worth the same as a ‘no’, whether expressed by referendum or by a parliament.
FinnishProsessin, jossa EU:sta tehdään entistä demokraattisempi, on oltava samanarvoinen kaikille jäsenvaltioille.
The process of making the EU more democratic must be of equal value to all its Member States.
FinnishJokainen ylimääräinen ecu, joka tulee talousarvioon, on samanarvoinen kuin ecu, joka säästyy menopuolella.
Each extra ECU coming into the budget is worth as much as an ECU saved on the expenditure side.
Finnish. - (HU) Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa vahvistetaan, että jokainen unionin kansalainen on samanarvoinen.
The Treaty on the European Union states that every citizen of the Union is equal.
FinnishMeillä on oltava oikeudenmukainen, tehokas ja johdonmukainen järjestelmä, joka on samanarvoinen kaikissa jäsenvaltioissa.
We must have a fair, efficient and coherent system that is equivalent in all Member States.
Finnisheenin elämä on aivan samanarvoinen kuin Yhdysvaltojen tai Euroopan unionin kansalaisenkin elämä?
Our group believes that a Chechen life is of equal value to the life of a citizen of the United States or a citizen of the European Union ...
FinnishParlamentin jäsen Gebhardt, perjantain istunto - niin kauan kuin ei toisin määrätä - on samanarvoinen kuin muutkin istunnot.
Mrs Gebhardt, Fridays are as valid as any other day of the part-session and as long as this is the case you should not assume the contrary.
FinnishAsianomaisten alojen reaktiot osoittavat minulle sen, että kaikkien juomaryhmien samanarvoinen käsittely ei ole teoreettista ajatusleikkiä.
The response of the industries concerned has shown me that equal treatment of all beverage categories is no mere pipe dream.
FinnishYleinen johtopäätös on kuitenkin se, että toistaiseksi jäsenvaltioista puuttuu täysin riippumaton ja samanarvoinen valvontajärjestelmä.
But the general conclusion is that so far there is no system at all of independent and equivalent scrutiny at Member State level.
Finnish   Arvostan sitä, mutta neuvoston kokoontuessa Irlannin hallituksen on yritettävä tehdä iiristä englannin kanssa samanarvoinen työkieli.
   I appreciate that, but at Council meetings the Irish Government will have to try to make Irish a working language, alongside English.
FinnishSanoin, että meidän on saatava aikaan tietosuojan riittävä taso, ja se on tulkittava siten, ettei se aina ole samanarvoinen tai identtinen.
I said we need to achieve an adequate level of data protection, and this must be interpreted as not always being an equivalent or identical one.
FinnishSilloin nainen on perheessä ja lasten silmissä samanarvoinen kuin mies ja hänellä on samat oikeudet tehdä päätöksiä ja toimia.
In the eyes of a child, a woman will then appear to be a man's equal within the family unit, enjoying the same rights when making decisions and taking action.
FinnishEsittelijä korostaa, että koheesiopolitiikka on samanarvoinen kuin - ja olen samaa mieltä hänen kanssaan - eurooppalaisten yhtenäismarkkinoiden ja talous- ja rahaliiton toteuttaminen.
The rapporteur stresses the equal value - and I agree with him - of cohesion policy alongside achieving the single European market and economic and monetary union.
FinnishHän sanoi myös, että Puolalla on vastassaan suuri kysymys: pitäisikö sen olla samanarvoinen kuin muut suurvallat vai pikkuvaltio, joka tarvitsee mahtivaltioiden suojelua?
He also said that Poland was faced with a big question: should it stand on equal terms with other great world powers, or should it be a minor state that needed the protection of the powerful?
FinnishSiksi ryhmämme on erittäin ilahtunut siitä, että Helmut Kohl on päätetty nimittää Euroopan kunniakansalaiseksi ja myöntää hänelle samanarvoinen historiallinen rooli kuin Jean Monnet'lle.
Consequently our group is particularly pleased by the decision to confer on Helmut Kohl the title of 'Honorary Citizen of Europe' and acknowledge his place in history as equal to that of Jean Monnet.