"samaistua" - Englanninkielinen käännös

FI

"samaistua" englanniksi

FI

samaistua [samaistun|samaistunut] {verbi}

volume_up
Ei ole yllättävää, että uudet tulokkaat eivät löydä oikein mitään, mihin samaistua.
Not surprisingly, newcomers then see little with which to identify.
Mikäli mahdollista, kielivaihtoehtoja pitäisi olla useita, jotta voimme kaikki samaistua lukemaamme.
And if possible in several, so that we can all identify with what we are going to read.
Kun naiset nyt katselevat "perhekuvaa", heidän on vaikea samaistua EU:hun, jonka he kuvassa näkevät.
When women now look at the ‘family photo’, it is difficult for them to identify with the EU they see there.

Esimerkkejä "samaistua"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEi ole yllättävää, että uudet tulokkaat eivät löydä oikein mitään, mihin samaistua.
Not surprisingly, newcomers then see little with which to identify.
FinnishMikäli mahdollista, kielivaihtoehtoja pitäisi olla useita, jotta voimme kaikki samaistua lukemaamme.
And if possible in several, so that we can all identify with what we are going to read.
FinnishKun naiset nyt katselevat "perhekuvaa", heidän on vaikea samaistua EU:hun, jonka he kuvassa näkevät.
When women now look at the ‘family photo’, it is difficult for them to identify with the EU they see there.
FinnishKaikki eurooppalaiset, niin miehet kuin naisetkin, voivat samaistua tähän 2 500 vuotta sitten esitettyyn puheeseen.
Indeed, all Europeans, both men and women, could identify with this speech made 2 500 years ago.
FinnishTällaisen kokonaispaketin avulla kansalaiset voivat samaistua uusiin Euroopan kotimarkkinoihin ja euroon.
Given a complete package like this, our citizens will identify with the new domestic European market and with the euro.
FinnishMinusta myös tämä pettävän yksinkertainen sanavalinta tekee viestistä sellaisen, että jokainen kansalainen voi siihen samaistua.
I also think this beguilingly simple form of words strikes a note to which every citizen can relate.
FinnishMonet eivät voi samaistua tähän.
Party lists are an abstract concept, and seats are allocated to particular parties, and many people cannot identify with that.
FinnishJos me pidämme tämän turvallisuuden lisäämisen selkeänä mielessämme, kansalaisemmekin voivat helpommin samaistua laajentumisprosessiin.
If we focus clearly on this objective of exporting security, our citizens will find it easier to identify with the process of enlargement.
FinnishEuroopan kansalaiset, joita me edustamme täällä parlamentissa, voivat myös helpommin samaistua yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
The people of Europe, whom we represent here in Parliament, will also find it easier to identify with a common foreign and security policy.
Finnish(NL) Arvoisa puhemies, en voi samaistua jäsen Riera Madurellin mietintöön, mikä ei johdu siitä, että vastustaisin sukupuolten tasa-arvon periaatetta.
(NL) Mr President, I cannot identify with Mrs Riera Madurell's report, and not because I am opposed to the principle of gender equality.
FinnishSe on sellaista Euroopan unionin yhteisvastuullisuutta, johon EU:n kansalaiset, jäsenvaltiot ja maahanmuuttajat voisivat todella samaistua ja jota ne voisivat arvostaa.
This is the kind of EU solidarity that EU citizens, Member States and immigrants would really relate to and appreciate.
FinnishJos halutaan, että hallintavalta on kansalla, tarvitaan kansa, johon jokainen voi samaistua ja jota kohtaan se voi tuntea jonkinasteista uskollisuutta.
If you want government for and by the people, you have to have a people that everyone recognises some identity with, some allegiance to.
Finnish. - (PT) Nizzassa vuonna 2000 hyväksytty perusoikeuskirja on luettelo yhteisistä eurooppalaisista arvoista, joihin jokainen kansalainen voi samaistua.
in writing. - (PT) The Charter of Fundamental Rights approved in Nice in 2000 is a list of common European values with which all citizens can identify.
FinnishHaluamme erityisesti kiittää ehdotuksen laatijoita siitä, että he muotoilivat sen niin, että myös uudet jäsenvaltiot voivat samaistua siihen.
We wish to express particular thanks to the authors of the proposal for having formulated the statement in such a way that the new Member States can also identify with it.
FinnishTämä on oiva tilaisuus puhua Euroopan kansalaisille aiheesta, johon he voivat samaistua helposti etenkin nyt, kun Euroopan parlamentin kesäkuiset vaalit lähestyvät.
It is a chance to speak to European citizens about a topic they can easily relate to, especially with the June elections to the European Parliament looming.
FinnishMeidän pitäisi asettaa tavoitteeksemme eurooppalaisten yhdistäminen sellaisten yhteisten hankkeiden avulla, joihin he voivat samaistua ja jotka he ovat luonnostelleet.
We should set ourselves the objective of uniting the Europeans by means of common projects, with which they identify themselves and which they have crafted.
FinnishParlamentti, jolla on valitettavasti vähäinen valta, on kansalaisille ainoa edustuksellinen elin, jonka toimintaa he voivat avoimesti seurata ja johon samaistua.
The Parliament, which unfortunately has little power, is for ordinary citizens the only representative body whose activities they can pubicly follow and identify with.
FinnishYmmärrän neuvoston varovaisen asenteen, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden väliset erimielisyydet ja toimivaltajako EU:ssa, ja voin hyvin pitkälti samaistua siihen.
I can understand the Council's cautious attitude, given the differences among Member States and the division of powers within Europe, and can, to a large extent, identify with it.
FinnishHeistä tuli suuri vähemmistöryhmä, mutta heille ei tarjottu mitään sopeutumis- tai rinnakkaiselomallia, jonka avulla he olisivat voineet samaistua uuteen kotimaahansa.
They became a major group of our continent’s inhabitants, yet they were not offered a model of integration and coexistence that would have allowed them to identify with their new homeland.
FinnishSen sijaan, että alkuaikojen innostusta heräteltäisiin uudelleen niiden kansalaisten kanssa, joiden pitäisi samaistua hankkeeseen, komissio ja parlamentti omaksuvat tuomarin roolin.
Instead of rebuilding the initial enthusiasm, with citizens who were supposed to identify with the project, the Commission and Parliament are setting themselves up as judges.