FI

salata [salaan|salannut] {verbi}

volume_up
Pienemmissä yrityksissä liiketoimia on helpompi seurata ja tietoja vaikeampi salata.
In smaller companies, business developments are clearer and information harder to conceal.
Joku on ollut tietoinen skandaalista jo hyvin pitkään, ja joku on halunnut salata sen.
Someone has known about the scandal for a very long time, and someone has wished to conceal it.
En halua salata teiltä, arvoisa parlamentin jäsen, sitä, että suhtaudun hyvin pessimistisesti tähän asiaan.
Mr Collins, I will not conceal from you that I am very pessimistic about this.
Ongelma ei ollut se, että komissio oli yrittänyt salata petoksia.
The problem was not that the Commission had covered up the misappropriations.
Sitä ei saa salata, peitellä eikä hidastaa Yhdysvaltojen tai kenenkään muunkaan miellyttämiseksi.
It must not be hushed up, covered up, slowed down to please the US or anyone.
Meidän ei pidä salata asioita vaan ne on tuotava esille, ja sen pohjalta on toteutettava päättäväisesti tarvittavat toimenpiteet.
So we should not cover it up, but come forward with it, and, on that basis, take the necessary decisive action.
Tiedämme, että tämä pitää paikkansa, emme yritä salata tätä tosiasiaa.
We know that to be true, we do not disguise the fact.
Emme saa salata sitä seikkaa, että lopputulos ei ole lainkaan itsestäänselvyys: prosessi voi ajautua umpikujaan taikka jopa kariutua.
We should not disguise the fact that the final outcome is not at all a foregone conclusion: the process might reach a deadlock or even break down.
En halua salata huoltani ratkaisun löytymisestä tähän dramaattiseen ongelmaan, josta minäkin tunnen olevani vastuussa niille työttömille, jotka ovat äänestäneet minua ja muita edustajia.
I cannot disguise my concern about solving this dramatic problem, and I also feel a responsibility towards the unemployed people who voted for me and for others.
Valitse, kuinka suuren osan asemasta haluat salata, ja napauta tai napsauta Seuraava-valintaa.
Choose how much of your drive to encrypt, and then tap or click Next.
Muista myös salata tietosi, jotta tietokoneen kadotessa tietosi ovat yhä suojassa.
And be sure to encrypt your data so that if your computer does disappear, your information remains secure.
Tarvitset varmenteen myös, jos haluat salata tiedoston EFS-järjestelmän avulla.
You also need a certificate if you want to encrypt a file using Encrypting File System.
Kuitenkin, valtioiden sijoitusrahastojen osalta, aivan samoin kuin yksityisen riskipääoman osalta, voidaan salata, mistä toimijasta on kyse.
However, just like private venture capital, sovereign wealth funds can cover up exactly who the entrepreneur is.
salata (myös: vaientaa)
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, meidän ei pidä salata tai jättää huomiotta pääministeri Aznarin lisääntyvää epälojaalisuutta.
Mr President-in-Office of the Council, we should not hush up or ignore the growing disloyalty of Mr Aznar.

Esimerkkejä "salata"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEn halua kuitenkaan salata sitä, että olen hyvin huolissani tämän asian vuoksi.
I shall not hide the fact, however, that I am very concerned in this regard.
FinnishEn kuitenkaan halua salata tyytyväisyyttäni siihen, mitä olemme saavuttaneet.
I would not, however, like to hide my satisfaction at what we have achieved.
FinnishOn toteutettava toimia, joilla voidaan varmistaa, ettei oleellisia tietoja salata.
Measures are needed to safeguard against vital information being concealed.
FinnishTarvitset varmenteen myös, jos haluat salata tiedoston EFS-järjestelmän avulla.
You also need a certificate if you want to encrypt a file using Encrypting File System.
FinnishEn halua salata sitä, että asia on erittäin arkaluonteinen kotimaassani.
I do not want to hide the fact that this issue is very sensitive in my country.
FinnishPienemmissä yrityksissä liiketoimia on helpompi seurata ja tietoja vaikeampi salata.
In smaller companies, business developments are clearer and information harder to conceal.
FinnishSiksi meillä on historiallinen vastuu, jota emme voi missään olosuhteissa salata.
We therefore have an historical responsibility that we cannot, under any circumstances, conceal.
FinnishMiksi se kannattaa EU:n hanketta, mutta haluaa salata sen ihmisiltä?
Why is it in favour of an EU project but wants to keep it from the people?
FinnishOngelma ei ollut se, että komissio oli yrittänyt salata petoksia.
The problem was not that the Commission had covered up the misappropriations.
FinnishEn halua salata sitä, että ratifioinnissa tapahtui edistystä vuonna 2000.
I do not deny that in the year 2000 there was some movement in the direction of ratification.
FinnishSitä ei myöskään harjoiteta - en haluaisi salata sitä - epäitsekkäistä syistä.
Besides, and I have no intention of hiding the fact, this solidarity is not completely altruistic.
FinnishSitä ei saa salata, peitellä eikä hidastaa Yhdysvaltojen tai kenenkään muunkaan miellyttämiseksi.
It must not be hushed up, covered up, slowed down to please the US or anyone.
FinnishJoku on ollut tietoinen skandaalista jo hyvin pitkään, ja joku on halunnut salata sen.
Someone has known about the scandal for a very long time, and someone has wished to conceal it.
FinnishNäiden säännösten taloudellista näkökohtaa ei pidä myöskään salata.
The economic aspect of these provisions should not be concealed either.
FinnishNämä ihmiset ovat pelänneet leimautumista niin paljon, että heidän on täytynyt salata kärsimyksensä.
These people felt stigmatised inasmuch as they had to keep their suffering secret.
FinnishElintärkeitä infrastruktuureja ei voida salata vaikenemalla niistä.
Critical infrastructures cannot be kept secret by not mentioning them.
FinnishValitse, kuinka suuren osan asemasta haluat salata, ja napauta tai napsauta Seuraava-valintaa.
Choose how much of your drive to encrypt, and then tap or click Next.
FinnishOlisi tekopyhää olla välittämättä tästä tiedosta, joka monen mielestä kannattaisi salata.
These are facts that it would be hypocritical to ignore and that it suits many people to conceal.
FinnishMuista myös salata tietosi, jotta tietokoneen kadotessa tietosi ovat yhä suojassa.
And be sure to encrypt your data so that if your computer does disappear, your information remains secure.
FinnishEn halua salata teiltä, arvoisa parlamentin jäsen, sitä, että suhtaudun hyvin pessimistisesti tähän asiaan.
Mr Collins, I will not conceal from you that I am very pessimistic about this.