FI

salainen {adjektiivi}

volume_up
salainen
Mitä tapahtuu, jos asiakirja on salainen Brysselissä mutta julkinen Tukholmassa?
What happens if a document is secret in Brussels but in the public domain in Stockholm?
Komission sisäinen puhelinluettelo ei ole enää salainen asiakirja.
The Commission's internal telephone book is no longer a secret document.
Aihe: Volvon Uumajan tehdasta koskeva salainen konsulttiselvitys
Subject: Secret consultants' report on the Volvo works at Umeå
Tämä on ikään kuin perustuslakia koskevan sopimusehdotuksen salainen puoli.
That is, as it were, the hidden face of the draft Constitution.
Airbus does not benefit from any hidden aid.
En siis usko, että olisi olemassa jokin turvapaikkaa ja maahanmuuttoa ja kaikkia Sevillan Eurooppa-neuvostossa käsiteltäviä asioita koskeva salainen asialista.
I do not therefore believe that there are any hidden agendas in relation to asylum and immigration and all the issues to be dealt with at the Seville European Council.
salainen (myös: yksityinen)
salainen (myös: rajoitettu, rajattu)
salainen (myös: vakoilu-)

Esimerkkejä "salainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishÄänestys toimitetaan kuitenkin nyt sellaisella tavalla, ettei se ole salainen.
However, because of the way it works, it is impossible to hold a secret ballot.
FinnishMitä tapahtuu, jos asiakirja on salainen Brysselissä mutta julkinen Tukholmassa?
What happens if a document is secret in Brussels but in the public domain in Stockholm?
FinnishAvoimesta koordinointimenettelystä on tullut salainen yhteistyö ja avoin nöyryytys.
The method of open coordination has turned into a closed collusion and open humiliation.
FinnishNämä huhut panivat liikkeelle Venäjän salainen tiedustelupalvelu ja Venäjän vakoilupalvelu.
This rumour was put about by the FSB and the Russian counter-intelligence service.
Finnish   Voin vakuuttaa jäsen Theaton tavoin, että mietinnöstä toimitetaan salainen koneäänestys.
   I can confirm, as Mrs Theato outlined, that it will be an electronic secret ballot.
FinnishTutkinta on salainen ja kuuluu Belgian tuomioistuinten toimialaan.
That investigation is secret and falls within the competence of the Belgian Courts.
FinnishTiedän, että se oli salainen äänestys, mutta emme tiedä, kenen puolesta olemme äänestäneet.
I know it was a secret ballot, but we do not know for whom we have voted.
Finnish   Arvoisa puhemies, salainen palvelu CIA on jatkuvasti uutisissa.
   Mr President, for a secret service, the CIA is in the news an awful lot.
FinnishJoulukuussa Yhdysvaltain salainen palvelu päätti, ettei Iran ole välitön uhka.
In December the American secret service decided that Iran does not represent an immediate threat.
FinnishÄänestys ei ole salainen.
Otherwise we all know how everyone else has voted and it is impossible to hold a secret ballot.
FinnishTämä on ikään kuin perustuslakia koskevan sopimusehdotuksen salainen puoli.
That is, as it were, the hidden face of the draft Constitution.
FinnishTämän vuoksi onkin väärin, että niiden tekoprosessi on niin salainen.
That is another reason why the process of reaching them should be shrouded in such secrecy.
FinnishKomission sisäinen puhelinluettelo ei ole enää salainen asiakirja.
The Commission's internal telephone book is no longer a secret document.
FinnishSe ei ole niin salainen - useimmilla parlamentin jäsenillä, myös minulla, on siitä kopio.
It is not so secret - most Members, including myself, have a copy.
FinnishMutta äänestys oli varmasti salainen eikä teidän puoleltanne ollut minkäänlaisia muita aikomuksia.
But the vote was of course taken in secret, and there was no ill intent on your part.
FinnishSalainen äänestys ei ole sama kuin solmion vaihtaminen.
One does not vote by secret ballot in the same way as one would change one's tie.
FinnishAivan viime aikoihin asti osa turvallisuuslainsäädäntöä oli salainen.
Until very recently, part of the Security Regulation was secret.
FinnishPyydän teitä selvittämään meille, miten tämä voi olla salainen äänestys!
I should be grateful if you could explain to us how, under the circumstances, we are to vote in secret.
FinnishSe on salainen tiedusteluraportti jonka Kenian hallitus tilasi vuoden 2004 vaalien jälkeen.
This was a secret intelligence report commissioned by the Kenyan government after its election in 2004.
FinnishAihe: Volvon Uumajan tehdasta koskeva salainen konsulttiselvitys
Subject: Secret consultants' report on the Volvo works at Umeå