FI

saavuttaminen {substantiivi}

volume_up
saavuttaminen (myös: saavutus, pääseminen)
Näiden tavoitteiden saavuttaminen edistää ongelmallisiin väestöryhmiin kuuluvien lasten integroitumista yhteiskuntaan.
The attainment of these targets will facilitate the social integration of children from problematic population groups.
Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin yhteistä lähestymistapaa koko Euroopan unionissa.
However, attainment of this objective requires a common approach throughout the entire European Union, unified both within the Union and towards the outside.
EU on kuitenkin nyt köyhyyden torjunnan teemavuonna taantumassa, meillä on työttömyyttä, yrityksemme lopettavat ja siten tämän tavoitteen saavuttaminen on edelleen kaukana.
However, today, in the year for combating poverty, Europe is in recession, we have unemployment, we have businesses closing and, therefore, the attainment of this objective hangs in the balance.

Esimerkkejä "saavuttaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishViidentoista hallituksen päämiehen tehtäväksi jää nyt menestyksen saavuttaminen.
It will now be up to the fifteen heads of government to come up with the goods.
FinnishYhdysvaltojen tai Japanin saavuttaminen on yhä kunnianhimoinen tavoite, unelma.
Catching up with the United States or Japan still remains an ambition, a dream.
FinnishMaailman terveysjärjestön tavoitearvojen saavuttaminen on vasta ensimmäinen askel.
Attaining the World Health Organisation' s target values is only the first step.
FinnishEdellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen ei ole kuitenkaan ennalta varmaa.
However, the achievement of the above objectives is not a foregone conclusion.
FinnishVaikka tämän tavoitteen saavuttaminen onkin hyvin tärkeää, se ei sellaisenaan riitä.
Nevertheless, however important it may be to make this effort, it is not enough.
FinnishTavoitteen saavuttaminen edellyttää kuitenkin kahden ennakkoehdon täyttymistä.
However, in order to achieve this objective, two preconditions need to be met.
FinnishRauhan saavuttaminen vaikuttaisi merkittävästi myös moneen muuhun kysymykseen.
Achieving such a peace will also make a substantial impact on other issues.
FinnishTämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää Euroopan unionilta riittävää rahoitusta.
To do that, we in the European Union need the necessary funding to be made available.
FinnishTämän vuoksi toivottujen sääntelytavoitteiden saavuttaminen ei ole ollut mahdollista.
As a consequence, it has not been possible to achieve the desired regulatory aims.
FinnishUskon, että näiden varojen avulla ohjelman tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.
In believe that these resources will allow the programme to achieve its aims.
FinnishVakuutusmatemaattisen tasapainon saavuttaminen ja säilyttäminen on hieman eri asia.
Achieving and maintaining an actuarial balance is clearly a somewhat different issue.
FinnishEuroopan ikääntymisen vuoksi tämän saavuttaminen saattaa kuitenkin olla vaikeaa.
However, due to ageing Europe, it seems that it will be quite difficult to achieve this.
FinnishSuosituin vastaus oli: tasavertaisten elinolojen saavuttaminen kaikkialla unionissa.
The most popular answer: to achieve comparable living standards throughout the Union.
FinnishYksi niistä on myös naisten ja miesten välisen tasa-arvon saavuttaminen.
One of these is also the achievement of equal opportunities for women and men.
FinnishLissabonin tavoitteiden saavuttaminen estetään jälleen, ja minkä vuoksi?
A further impediment to the achievement of the Lisbon objectives, and all for what?
FinnishJo sen saavuttaminen merkitsee erittäin tärkeää askelta, ja sitä me yritämme parhaillaan.
Achieving this would represent a major step forward, and we are working on it.
FinnishNäiden molempien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että löydämme herkän tasapainon.
Fulfilling both of these objectives requires a delicate balance to be struck.
FinnishAsianmukaisen kustannus-hyötysuhteen saavuttaminen edellyttää kustannusten vähentämistä.
Establishment of an appropriate cost-benefit balance requires a reduction in costs.
FinnishTavoitteeksi on asetettu "ympäristön hyvän tilan" saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä.
Its aim is the achievement of 'good environmental status' by the year 2021.
FinnishTiedämme, että Lissabonin tavoitteiden saavuttaminen on valtava haaste.
We are all aware that we face a huge challenge in achieving the Lisbon goals.