"saattaa voimaan" - Englanninkielinen käännös

FI

"saattaa voimaan" englanniksi

FI

saattaa voimaan {verbi}

volume_up
1. Oikeustiede
saattaa voimaan (myös: toimeenpanna)
2. "laki tai asetus"
Tämän hallinnon tehtävänä on saattaa voimaan uusi Irakin perustuslaki ja käsitellä muita pitkän aikavälin hallituskysymyksiä.
This administration will then work to promulgate a new constitution for the people of Iraq and deal with other long-term government issues.

Esimerkkejä "saattaa voimaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOn tärkeää saattaa voimaan eläinten terveyteen ja hygieniaan liittyviä säännöksiä.
It is important to put in place provisions relating to animal health and hygiene.
FinnishTietosuojalaki on pitänyt saattaa voimaan jäsenvaltioissa nyt lokakuussa.
The Data Protection Act should have entered into force in the Member States in October.
FinnishOlemme nyt lopultakin saaneet säännön, joka voidaan saattaa voimaan ja joka toimii.
Today, we finally have one that can come into effect and that works.
FinnishMääräyksiä ei voi saattaa voimaan, ellei näitä ehtoja voida täyttää.
If these conditions are incapable of being fulfilled, regulations cannot be enforced.
FinnishMeidän kaikkien ensisijainen tavoite on saattaa perustuslaki voimaan.
It is a priority for us all that the Constitution should enter into force.
FinnishTämä on äärimmäisen tärkeää, jos haluamme saattaa asetuksen voimaan.
This is extremely important if we are to bring this regulation into force.
FinnishPoliittisesti tarve saattaa se voimaan on suurempi kuin koskaan.
Politically, the need to bring it into force is even more urgent than ever before.
FinnishSuomi luottaa siihen, että pöytäkirjat voidaan saattaa voimaan tämän vuoden loppuun mennessä.
Finland trusts that the Protocol will enter into force by the end of the current year.
FinnishMitä pikemmin me voimme saattaa nämä välitoimenpiteet voimaan, sitä parempi.
The sooner we can implement these interim measures the better.
FinnishPerustuslakisopimus ei ole kuollut: on perustava tavoitteemme saattaa se voimaan.
The Constitution is not dead: having it enter into force is a fundamental objective for us to pursue.
FinnishTarvitsemme komissiota, joka saattaa voimaan yleisen lain ja järjestyksen.
We need a Commission that will introduce general law and order.
FinnishPyydän, että asia tarkistetaan, ja haluan saattaa pöytäkirjaa koskevan varauksen voimaan!
I therefore ask that this be looked into, and wish to put on record my reservations about the Minutes.
FinnishEU aikoo saattaa avustuksensa voimaan mahdollisimman pian.
The EU intends to make its contribution effective as soon as possible.
FinnishVain kansat ovat voittamattomia, kun ne päättävät vuorostaan vaatia oikeuksiaan ja saattaa ne voimaan.
Only the peoples are unvanquished when they decide to claim and impose their rights in return.
FinnishHaluan korostaa, että tämä yleissopimus on äärimmäisen tärkeää saattaa voimaan mahdollisimman pian.
I wish to highlight the vital importance of this Convention entering into force as quickly as possible.
FinnishLopuksi voin todeta, että olemme tyytyväisiä Kroatian parantuneeseen kykyyn saattaa voimaan yhteisön säännöstö.
Finally, we note with satisfaction that Croatia has become better able to implement the acquis.
FinnishMeidän velvollisuutemme on huolehtia heidän oikeudestaan liikkuvuuteen ja viime kädessä myös saattaa tämä oikeus voimaan.
It is our duty to take care of and ultimately also to enforce their right to mobility.
FinnishArvoisa puhemies, pidän tärkeänä tätä avausta saattaa voimaan ympäristöverot Euroopan laajuisesti.
Madam President, I think this move towards imposing environmental taxes throughout Europe is an important one.
FinnishSiksi säädöstä ei voitu saattaa voimaan siinä määriteltyjen ehtojen ja tavoitteiden mukaisesti.
Consequently, the regulation could not be applied under the conditions and for the purposes laid down in the text.
FinnishTavoitteemme parlamentissa on ollut se, että asetus on syytä saattaa voimaan niin nopeasti kuin mahdollista.
Our objective in Parliament has been that this regulation should enter into force as quickly as possible.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "saattaa voimaan" englanniksi

saattaa verbi
saattaa tietoon verbi
English
saattaa huonoon valoon verbi
saattaa näkyviin verbi
English
saattaa ymmälle verbi
saattaa tunnekuohun valtaan verbi
saattaa hämille verbi
English
saattaa jk. ymmälleen verbi
saattaa hämilleen verbi
saattaa vaaraan verbi
saattaa päivänvaloon verbi