"saattaa tietoon" - Englanninkielinen käännös

FI

"saattaa tietoon" englanniksi

FI

saattaa tietoon {verbi}

volume_up
1. Oikeustiede
saattaa tietoon (myös: toimia)

Esimerkkejä "saattaa tietoon"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä viesti tulee saattaa komission tietoon, ja komission on kuunneltava sitä.
That message must be taken back from here today. The Commission must listen to it.
Finnish   – Arvoisa puhemies, haluan saattaa täysistunnon tietoon erittäin vakavan asian.
   – Mr President, I should like to apprise plenary of a very serious matter.
FinnishKansalaiset voivat vastedes saattaa Euroopan unionin tietoon mielipiteensä sen työskentelystä.
Citizens will be able to let the European Union know what they think of its work.
FinnishMielestäni tämä on erittäin tärkeä tieto, joka pitää aina saattaa kuluttajien tietoon.
In my opinion, this is essential information that must always be communicated to the consumer.
FinnishHalusin vain saattaa tämän asian kollegojeni tietoon.
I simply wished to inform my fellow Members of this matter.
FinnishKomissio on kiitollinen jäsen Riis-Jørgensenille, mikäli hän saattaa kyseiset olosuhteet komission tietoon.
The Commission will be grateful to Mrs Riis-Jørgensen for bringing those circumstances to its notice.
FinnishVoiko komissio saattaa asian Kreikan hallituksen tietoon?
FinnishOn syytä saattaa ne parlamentin tietoon.
It is well worth bringing them to the attention of the House.
FinnishOsa-aikatyöllä on myös muita huomattavia vaikutuksia, jotka tulisi saattaa komission tietoon.
There are a number of other serious implications arising from parttime work which should be brought to the attention of the Commission.
Finnish   Voin saattaa jäsen Dell’Alban tietoon, että neuvosto ei ole saanut asiaa koskevaa ehdotusta eikä lainsäädäntöaloitetta.
   I can inform Mr Dell’Alba that the Council has received neither a proposal nor a legislative initiative on this matter.
FinnishTällä tavoin olisi mahdollista saattaa asia yleiseen tietoon ja välttää toisistaan poikkeavat käytännöt eri jäsenvaltioissa.
Such a measure will enable us to inform the public but also to avoid different approaches from one Member State to another.
FinnishMitä tulee ihmisten huolestumiseen, olen sitä mieltä, että asianomaisten jäsenvaltioiden pitäisi saattaa tämä huolestuminen neuvoston tietoon.
As for the concern of the citizens, I believe that the Member States concerned should make these concerns known to the Council.
FinnishSen konkreettista toteuttamista varten tarvitaan aikataulu, ja siinä saavutetut edistysaskeleet pitää saattaa Euroopan parlamentin tietoon, kuten esittelijä sanoi.
There must be a timetable for specific achievements, and Parliament must take account of the progress made, as the rapporteur has said.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, koska puhumme maitokiintiöistä, haluan saattaa komission jäsenen tietoon vakavan tilanteen.
on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, since we are on the subject of milk quotas, I want to bring a serious situation to the Commissioner's attention.
FinnishLisäksi hyödynnämme jokaisen tarjoutuvan tilaisuuden saattaa Venäjän viranomaisten tietoon kaikki täytäntöönpanossa havaittavat huolestuttavat seikat.
And we shall also be taking every available opportunity to make the Russian authorities aware of any concerns that arise with regard to that implementation.
FinnishSolidaarisuusrahaston avulla Euroopan unionilla on merkittävä mahdollisuus saattaa olemassaolonsa kansalaisten tietoon kaikille ymmärrettävällä tavalla.
The Solidarity Fund represents a significant opportunity for the European Union to make its citizens aware of its existence in a manner that can be understood by all.
FinnishTämän vuoksi komissio seuraa tilannetta tarkasti ja saattaa kumppanimme tietoon välittömästi ongelmat, joita voi ilmetä esimerkiksi kilpailupolitiikan alalla.
For this reason, the Commission will follow the situation closely and inform our partners immediately of any problems that may crop up, for example, in the area of competition policy.
FinnishArvoisa puhemies, voinko saattaa parlamentin tietoon hyvin tärkeän raportin, jonka komissio julkaisi eilen, yli miljoonan laitoksessa elävän eurooppalaisen elämästä?
Mr President, could I bring to the attention of the House a very important report published yesterday by the Commission about the lives of over a million European people who live in institutions?
FinnishNyt haluan saattaa parlamenttimme tietoon, että eläkeläisten puolue ja minä henkilökohtaisesti emme luovuta, ennen kuin olemme saavuttaneet sen, että eläke vastaa sataprosenttisesti palkkaa.
Now, I would like to inform Parliament that the Pensioners' Party and I personally will not be satisfied until we ensure that pensioners receive a pension which is 100% equal to their salary.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "saattaa tietoon" englanniksi

saattaa verbi
saattaa huonoon valoon verbi
saattaa voimaan verbi
saattaa näkyviin verbi
English
saattaa ymmälle verbi
saattaa tunnekuohun valtaan verbi
tulla tietoon verbi
saattaa hämille verbi
English
saattaa jk. ymmälleen verbi
saattaa hämilleen verbi