FI

saattaa [saatan|saattanut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
saattaa (myös: saada, voida, taitaa)
volume_up
may [might|might] {v.} (modal verb)
Se saattaa menestyä - ja toivon, että menestyy - ja saattaa olla, ettei menesty.
It may succeed - and I hope that it does - and it may not.
Väärinkäytöksille saattaa olla poliittiset tai henkilökohtaiset motiivit.
This may be politically motivated or it may be personally motivated.
Virhekäyttö saattaa moninkertaistaa erilaiset vaaratekijät.
Use may be incorrect and therefore the sources of risk may be many and varied.
Luku saattaa valitettavasti kohota rajusti, kun kunnon etsinnät päästään aloittamaan.
This figure will, unfortunately, have to be revised when a proper search can be conducted.
Ei se eikä myöskään se, että maailma kohdisti katseensa heihin, voinut saattaa tuomioistuinta noudattamaan oikeudenkäynnin osalta oikeusvaltioperiaatetta.
Neither that, nor the fact that the eyes of the world were upon them, could induce the court to conduct a trial in accordance with the rule of law.
Haluamme muistuttaa, että tämän poliittisille puolueille tapahtuvan määrärahojen siirron edellyttämät käytännesäännöt on tarkoitus saattaa valmiiksi erittäin nopeasti.
We should remember that the code of conduct necessary for this transfer to political parties is due to be finalised very soon.
Hebronin kaltaisten kaupunkien pormestarit eivät voineet saattaa meitä paikkoihin, joihin suurlähettiläämme olivat järjestäneet tapaamisemme heidän kanssaan.
Mayors of towns like Hebron were not able to escort us to places that our ambassador had arranged for us to see.
Koska minulla ei tietenkään enää ollut mitään mukanani – ei rahaa, ei ajokorttia – minut luvattiin saattaa -autokorjaamoon, mutta apua ei kuulunut.
As I of course had nothing left on me – no money, no driving licence – I was told that I would be given an escort to , but that was not forthcoming.
Omat pohdintani saavat minut vakuuttuneeksi siitä, että olisi virhe antaa nöyrästi perustuslakihankkeen tuhoutua ja saattaa se itse asiassa hautaan.
My personal reflection leads me to the conviction that it would be a mistake to meekly allow the project of a Constitutional Treaty to perish and, in effect, to escort it to the cemetery.
May I walk/drive you home?
Ensin poliisi pysäyttää taksin, auton tai linja-auton väärään paikkaan, ja sitten saamme kuulla, että kävelymatkaa perille saattaa olla vielä 400 metriä.
First they make you get out of the taxi or the car or the bus in the wrong place, and then when the taxi has gone, they tell you that you have to walk another 400 metres.
2. Urheilu

Esimerkkejä "saattaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMeidän ei tämän vuoksi pidä saattaa itseämme näin ristiriitaiseen tilanteeseen.
We must not, therefore, put ourselves into that kind of contradictory situation.
FinnishKeksintö saattaa myös perustua jo tunnetun tekniikan uudenlaiseen soveltamiseen.
An invention might also be based on a novel application of familiar technology.
FinnishEnsimmäisen kerran historiansa aikana Euroopalla saattaa olla edessään vesipula.
For the first time in its history, Europe is facing a potential water shortage.
FinnishInvestoinneilla kehitysmaihin saattaa muuten olla tässä asiassa merkittävä osa.
In addition, investment in developing countries can play a crucial role in this.
FinnishSe, mikä saattaa olla hyvä käytäntö Pohjoismaissa, ei sovellu muualle Eurooppaan.
What may be good practice in Scandinavia is not suitable in the rest of Europe.
FinnishSe vaarantaa työntekijöiden oikeudet ja saattaa johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin.
It threatens employees’ rights and it is in danger of leading to social dumping.
FinnishSe saattaa kirjallisuuden ja oppimisen helpommin digitaalisukupolven ulottuville.
It will make literature and learning more accessible to the digital generation.
FinnishLaekenin julistuksessa asetettiin tavoitteeksi saattaa EU lähemmäs kansalaisia.
The Laeken Declaration set the task of bringing the EU closer to its citizens.
FinnishOngelmamme oli se, olisiko virkamiehemme pitänyt saattaa oikeuden eteen vai ei.
The problem was deciding whether or not we should take our officials to court.
FinnishTämä muoto tarjoaa parhaan äänenlaadun, vaikkakin tiedoston koko saattaa kasvaa.
This format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
FinnishOn tärkeää saattaa voimaan eläinten terveyteen ja hygieniaan liittyviä säännöksiä.
It is important to put in place provisions relating to animal health and hygiene.
FinnishKun vierailet jossakin sivustossa, eri sivusto saattaa antaa osan sisällöstä.
When you visit a website, some content might be provided by a different website.
FinnishMutta jos ottaa tuon asenteen, saattaa jäädä paitsi jostain hyvin ainutlaatuisesta.
But if you take that attitude, you're actually missing something rather special.
FinnishAsia voidaan saattaa pian päätökseen, itse asiassa alle kahden viikon kuluttua.
We do not have long left to reach a conclusion: less than two weeks, in fact.
FinnishHuomenna kotikaupungissani Barcelonassa se saattaa osoittaa uudelleen mieltään.
Tomorrow, in my own city of Barcelona, there may well be more demonstrations.
FinnishPerustuslain 23 pykälä saattaa kuitenkin olla aikapommi kaikkea tätä vastaan.
Article 23 of the Basic Law, however, is a potential time bomb under all of this.
FinnishLiettuassa inflaatio saattaa lievästi ylittää kriteereissä edellytetyn tason.
In Lithuania inflation may slightly exceed the amount expected in the criteria.
FinnishSe, joka unohtaa tämän seikan, saattaa olla itse sytyttämässä tuota ruutitynnyriä.
Whoever denies this might well be the one to light the fuse to the powder keg.
FinnishOn aika aloittaa alusta ja saattaa Euroopan yhdentymishanke takaisin raiteilleen.
The time has come to start afresh and get the European project back on track.
FinnishWindows saattaa pyytää laiteparikoodia (joskus nimeltään PIN- tai tunnuskoodi).
Windows might ask you to enter a pairing code (sometimes called a PIN or passcode).