"saastuttava" - Englanninkielinen käännös

FI

"saastuttava" englanniksi

FI

saastuttava {adjektiivi}

volume_up
saastuttava

Esimerkkejä "saastuttava"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEdullisin, vähiten saastuttava ja vaarattomin energia on käyttämätöntä energiaa.
The least expensive, least polluting and least dangerous energy is unconsumed energy.
FinnishTällä hetkellä maailmaa eniten saastuttava maa on kommunistinen Kiina.
At the moment, the country that is polluting the world most is communist China.
FinnishMutta ilmaliikenne on eniten ympäristöä saastuttava liikenteen muoto.
But air transport is the least friendly form of transport for the environment.
FinnishMyönteistä siinä on, että siitä voidaan kehittää puhtaampi ja vähemmän saastuttava energianlähde.
It is positive in the sense that it can be harnessed to provide a cleaner and less polluting energy source.
FinnishPitää tietenkin paikkansa, että tämä uusi polttoaine on hieman kalliimpaa kuin vanha, saastuttava polttoaine.
It is, of course, true that this new fuel will be somewhat more expensive than the old, polluting fuel.
FinnishSe on muita vähemmän saastuttava energiamuoto.
This energy source does not cause pollution, unlike others.
FinnishSisävesiliikenne on turvallinen, vähän saastuttava ja energiatehokas liikennemuoto, ja sillä on varalla suuri kapasiteetti.
Inland waterway transport is safe, low-polluting and energy efficient, and offers great reserve capacities.
FinnishYmpäristöä vähiten saastuttava maanosa, Afrikka, joutuu kärsimään ilmastonmuutoksesta eniten.
The continent that contributes least to the pollution of our environment - Africa - is the one that suffers most as a result of climate change.
FinnishMielestäni hiili, saastuttava energialähde, otetaan seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa jo tarpeeksi huomioon.
In my opinion sufficient provision has already been made for coal, a dirty energy source, in the Seventh Framework Research Programme.
FinnishMikään ei olisi pahempaa kuin sysätä saastuttava liikenne naapurin niskoille tilanteessa, jossa yksipuolisista toimista olisi ylitarjontaa.
We could do nothing worse than to cast all the polluting traffic back at our neighbours by increasingly adopting unilateral measures.
FinnishKaikkein eniten saastuttava maa eli Yhdysvallat ei suostu harkitsemaan maailmanlaajuista tarvetta ja ratifioimaan Kioton pöytäkirjaa.
The country with the highest levels of pollution– the United States- refuses to consider the global need for their ratification of the Kyoto Protocol.
FinnishEn tiedä, pystymmekö pääsemään eroon menneisyydestä, jota hallitsee suuryritysten laajaan etulyöntiasemaan ja monopoleihin perustuva raskas ja saastuttava teollisuus.
I do not know whether we will be able to leave behind a past dominated by a heavy and dirty industry, based on big interests and monopolies of big companies.
FinnishVaikka moottori olisi vanha ja saastuttava tai siitä vuotaisi öljyä veteen, se olisi täysin laillinen, kunhan se olisi valmistettu ennen kuin rajoitukset otettiin käyttöön.
The engine could be old, polluting or spilling oil into the water but, as long as it was in existence at the time the limits were introduced, it would be perfectly legal.
FinnishSamaan aikaan edellytetään innovaatiota ja tutkimusta uusista tekniikoista, millä poistetaan saastuttava vaikutus, joka tavanomaisella energiantuotannolla on ympäristöön.
At the same time, innovation and research are required into new technologies which will eliminate the polluting effect conventional energy production has on the environment.
FinnishTiedoistanne ja kartoistanne ilmenee, että Pohjois-Ranskassa, joka on yhtä saastuttava ja saastunut kuin Belgia, asioita voidaan toteuttaa alemmalla tasolla.
I shall give you an example. From your statistics and maps, it appears that in northern France, which is just as polluting and polluted as Belgium, matters can be processed at a lower level.
FinnishJos näihin keskeisiin haasteisiin voidaan vastata, voimme odottaa vähähiilistä, vähän saastuttava liikennettä ja kaikkia siihen liittyviä hyötyjä ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
If these key challenges can be overcome, we can look forward to low-carbon, low-pollutant transport and all the associated benefits to the environment and human health.