FI

saada kiinni {verbi}

volume_up
saada kiinni
volume_up
to get onto {intransitiiviverbi}
saada kiinni (myös: etsiä)
saada kiinni (myös: napata)
saada kiinni (myös: ottaa kiinni)

Esimerkkejä "saada kiinni"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä on ainoa tapa saada rikolliset kiinni ja näyttää heille punaista korttia.
This is the only way that we will be able to catch the perpetrators out and show them the red card.
FinnishMinusta meidän on aivan erityisen tärkeää saada kiinni amerikkalaisten etumatka Internetin käytössä.
I think it is particularly important that we catch up with the Americans.
FinnishLopuksi totean, että voimme saada kiinni menettämämme ajan, mutta tässä asiassa olemme pahasti jäljessä.
To conclude, we can make up for lost time, but on this topic we are a long way behind.
FinnishTodellisia rikollisia, jotka tulevat kaikista väestöryhmistä, ei saada kiinni tällä menetelmällä.
We are not going to catch true criminals, who come from every population group, by this method.
FinnishSillä ei saada kiinni terroristeja; sillä ei saada kiinni rikollisia.
It does not catch terrorists; it does not catch criminals.
FinnishYritäpä saada ne kiinni merkittäväksi ja seurata niitä.
You try and catch them; you try and tag them; you try and follow them.
FinnishNe olivat myös, vuosisadan loppuun tultaessa, tervehtymässä, ja Japani alkoi saada niitä kiinni.
And they were also, by the end of the century, getting healthy, and Japan was starting to catch up.
FinnishTämä on tarpeen yrityksissä saada allekirjoittaneet osapuolet pitämään kiinni velvoitteistaan.
That is necessary in order to try to maintain the commitment of the signatories to respect their obligations.
FinnishMe olemme tukeneet tätä nopeuttamista ja tehostamista, koska siten suurempi määrä rikollisia voidaan saada kiinni.
We have supported the latter because, then, more criminals get caught.
FinnishEnsimmäinen huomioni on, että kaudella 2000-2006 toteutettavien ohjelmien avulla voidaan todella saada kiinni menetettyä aikaa.
My first point is that the 2000-2006 programmes are honestly making up lost time.
FinnishVenäjä on pitänyt kiinni toivomuksestaan saada oikeus viisumittomaan kauttakulkuun junateitse Liettuan halki.
Russia has pressed home its desire to obtain the right to visa-free transit by train through Lithuania.
FinnishVain rikolliset halutaan saada kiinni.
These are delinquents and criminals who are prosecuted as such.
FinnishKeitä ovat ne ihmiset, jotka ovat aitauksen ulkopuolella, ja miten voimme saada heidät kiinni ja tehdä lopun heidän toimistaan?
Who are the people who are outside the box, and how can we catch them and put them out of business?
FinnishToivon myös, että töissä kasautuneet viiveet voidaan saada kiinni ja että työt saadaan päätökseen sovitussa ajassa.
I also hope that they are able to catch up on accrued delays and finish work by the end of the agreed time period.
FinnishTerroristien ei pidä kuitenkaan erehtyä: heidät yritetään saada kiinni kaikin voimin, nimittäin rotuun ja uskontoon katsomatta.
But the terrorists must be in no doubt: they will be pursued with rigour, with no regard to race and religion.
FinnishLisäksi meidän on kaikkialla EU:ssa huolehdittava siitä, että ammattimaiset väärentäjät voidaan saada nopeasti kiinni.
In addition, we must also see to it that it is possible to catch professional counterfeiters quickly anywhere in the EU.
FinnishUNMIK:n on huolehdittava oikeuskehyksestä, jotta syylliset voidaan saada kiinni, vangita ja jotta heitä voidaan rangaista.
UNMIK must ensure that there is a legal framework, so that the culprits can be caught, put behind bars and punished.
FinnishSe on ainoa tapa saada bin Laden kiinni.
FinnishUhrien ja asiakkaiden nimettöminä antamat lausunnot on myös hyväksyttävä, jos rikoksen tekijät halutaan saada kiinni.
Anonymous statements by victims and clients also need to be accepted if the perpetrators of these crimes are to be hunted down.
FinnishLopuksi koheesiopolitiikka on yhteisvastuun ja uudelleenjaon politiikka, jonka avulla alueet voivat päästä vauhtiin ja saada muut kiinni.
Finally, cohesion policy is one of solidarity and redistribution, to enable regions to get up to speed and to catch up.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "saada kiinni" englanniksi

kiinni adjektiivi
English
saada verbi
saada jk tauti verbi
English
saada joku tekemään verbi
English
ottaa kiinni verbi
English
ottaa jk kiinni verbi
English
panna kiinni verbi
English