"saada kannatusta" - Englanninkielinen käännös

FI

"saada kannatusta" englanniksi

FI

saada kannatusta {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "saada kannatusta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLuuletteko, että tämä ajatus voi todella saada laajempaa kannatusta neuvostossa?
Do you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
FinnishTämä ei ole oikea asenne eikä myöskään keino saada Euroopan kansalaisten kannatusta.
That is not the right attitude, nor is it the way to get the European public on side.
FinnishMielestäni tämä lause voi saada täällä laajaa kannatusta:
I believe that this is a sentence which could gain broad agreement here:
FinnishVastustajat, joilla on kannatusta tai jotka ovat vaarassa saada kannatusta, suljetaan lukkojen taakse.
Opponents who have or threaten to acquire support are put behind bars.
FinnishTämän vuoksi tulee olemaan vaikeaa saada kannatusta kiintiöiden vähentämiselle.
It will therefore be very difficult to sell this.
FinnishToimenpiteiden on määrä saada suurta kannatusta maanomistajilta ja monikansallisilta elintarvikeyhtiöiltä.
These measures are intended to achieve greater support from landowners and multinational food companies.
FinnishTässä on kyse pelkästään liittovaltion kannattajien johtamasta yrityksestä saada kannatusta omille poliittisille tavoitteilleen.
This is nothing but a political hijacking exercise orchestrated by the federalists.
FinnishHän sanoo 30 ja 31 artiklasta, että hänen tavoitteenaan on saada kannatusta, jotta se, mihin tässä pyrimme, todella voi tulla toteen.
Regarding Articles 30 and 31, he states that he intends to obtain support so that what we set out to do there can actually be achieved.
FinnishSe on sääli, sillä se on merkinnyt, että tähän saakka on ollut lähes mahdotonta saavuttaa kompromisseja ja saada laajempaa kannatusta.
That was a pity, because it has meant that up to now it has been virtually impossible to arrive at compromises and to create broader support.
FinnishPyydän siksi neuvostoa pysymään lujana tässä asiassa ja toivon, ettei tarkistuksille 11 ja 20 saada huomenna määräenemmistön kannatusta.
I would ask the Council, therefore, to hold firm on this point, and I hope that no qualified majority is reached for Amendments 11 and 20 tomorrow.
FinnishPelkäänpä, että tämä on ainoa tapa saada kannatusta neuvoston ehdotukselle, josta, kuten tiedätte, on suurta erimielisyyttä.
In the same way, I fear that this will be the only way to move this proposal forward within the Council, where, as you know, there is a great divide on this issue.
FinnishSiihen asti meidän tulee käydä WTO-neuvotteluja ja ottaa keskusteluissa esille ja saada myös kannatusta eurooppalaiselle elämäntavallemme.
That is what we should say in the WTO negotiations, and we should raise the issue of our European way of life and ensure that we are able to keep it.
FinnishSen ikivanhan viisauden, että vielä milloinkaan ei ole saavutettu kestävää ratkaisua mihinkään konfliktiin sotilaallisin keinoin, pitäisi saada jälleen kannatusta.
It has long been recognised that military might never permanently resolves any conflict, and this needs to be remembered now.
FinnishTämä ehdotus voi saada kannatusta vain, jos siinä omaksutaan aidosti eurooppalainen näkökulma, se perustuu tiiviisti yhteisömenetelmään ja on taloudellisesti toteutettavissa.
This proposal can only make headway if it adopts a truly European perspective, if it is firmly anchored in the Community method and is financially viable.
FinnishJos tämän parlamentin käsittelyissä olisi oltu tarkkaavaisia 14 vuotta sitten, entisen kollegamme, tanskalaisen Niels Haagerupin, esittämät ajatukset olisivat saattaneet saada kannatusta.
If the proceedings of this House had been heeded fourteen years ago the ideas put forward by our former Danish colleague, Niels Haagerup, might have held sway.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "saada kannatusta" englanniksi

saada verbi
saada jk tauti verbi
English
saada joku tekemään verbi
English
saada etua verbi
English
saada kuoriutumaan verbi
English
saada aikaan verbi
English
saada tietoja verbi
English