FI

saada aikaan {verbi}

volume_up
Euroopan unionin toimielimet eivät voi yksinään saada aikaan kestävää kehitystä.
The European Union institutions cannot achieve sustainable development alone.
Voimme kaikki yhdessä saada aikaan sopimuksen Kööpenhaminassa vuoden 2009 lopussa.
All of us together can achieve an agreement in Copenhagen at the end of 2009.
Tuloksia ei kuitenkaan saada aikaan ilman kahta todella elintärkeää tekijää.
However, we will not achieve these results without two absolutely vital ingredients.
Voimme näyttää maamiehillemme, että EU:n kanssa voidaan saada aikaan hyviä asioita.
It can show our fellow countrymen at home that good things can be accomplished together in the EU.
Tämä on tärkeää, jos haluamme edistää poliittista vakautta, ja sen me voimme saada aikaan parlamentteja lujittamalla.
That is important if we want to help build up political stability, which is what we accomplish by strengthening the parliaments.
Eurooppa voi saada aikaan vain suhteellisen vähän ilman alalla, jolleivät muut teollisuusvaltiot eri puolilla maailmaa tule meitä vastaan.
Where air is concerned, we in Europe can accomplish relatively little unless other industrial states around the world lend a hand.
Olemme yhteisössämme yrittäneet saada aikaan luottamuksen lisääntymistä.
In our community, we have attempted to bring about the growth of trust.
Näin olisi mahdollista saada aikaan tulitauko ja kohentaa tilannetta.
This would be a way to now bring about a ceasefire and an improvement.
Sen avulla ei saada aikaan energiapolitiikan suunnanmuutosta.
It does not allow us to bring about a change of direction in energy policy.
saada aikaan (myös: aiheuttaa)
Tulokset voivat myös aiheuttaa haitallisia reaktioita markkinoilla ja saada aikaan häiriöitä.
They can also produce counterproductive reactions in the markets and cause disruption.
Vain niin voimme saada aikaan sen, että myös nuoret osallistuvat työhön aktiivisesti.
This is the only way to ensure that young people actually commit themselves to the cause.
Nykyaikaisten tietokoneiden avulla voidaan saada aikaan melkoista vahinkoa, jos emme suojaudu sen varalta.
Modern computer equipment can be used to cause a very great deal of damage if we do not protect ourselves.
saada aikaan (myös: toteuttaa)
Nyt tätä vaikutusta ei valitettavasti saada aikaan.
Now, unfortunately, this effect is not being achieved.
It is difficult to put decisions into effect.
Pidän komission ja esittelijän yrityksiä tässä asiassa hyvinä, mutta niillä ei saada aikaan toivottua vaikutusta.
I think the efforts of the Commission and the rapporteur to that end are well-intentioned, but will not achieve the desired effect.
Armottomassa kansainvälisessä kilpailussa sillä ei saada aikaan muuta kuin työttömyyttä.
In the context of vicious global competition, that will generate nothing but unemployment.
(EN) Arvoisa puhemies, historia on osoittanut meille, että kriisit voivat saada aikaan edistystä.
Mr President, history has shown us that crises can generate progress.
Niillä voidaan saada aikaan yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta laajassa mitassa.
They are capable of generating cohesion and solidarity on a large scale.
Nämä etuudet voivat jopa saada aikaan vaarallisen ennakkotapauksen.
These preferences may even give rise to a dangerous precedent.
Arvoisa puhemies, totean lopuksi, että olen yrittänyt saada aikaan optimismia.
Mr President, I will conclude by saying that I have tried to give an optimistic message.
Meidän tulisi antaa lisää liikkumatilaa, jotta Serbia voisi toteuttaa muutoksen ja saada aikaan edistystä.
We should give some leeway to allow for Serbia to make that transition and that progress.
saada aikaan
saada aikaan (myös: aiheuttaa)
Nämä etuudet voivat jopa saada aikaan vaarallisen ennakkotapauksen.
These preferences may even give rise to a dangerous precedent.
Pääasiassa euroalueen vakauttamiseen tähtäävät toimenpiteet voivat helposti saada aikaan - ja ovat jo saaneet aikaan - rahoituksellisen tyhjiön euroalueen ulkopuolella.
The measures aimed principally at stabilising the euro area can easily give rise - and have already given rise - to a financial vacuum in the non-euro zone.
saada aikaan (myös: aiheuttaa)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "saada aikaan" englanniksi

saada verbi
oikeaan aikaan adverbi
ennen aikaan adverbi
English
mihin aikaan konjunktio
English
samaan aikaan adverbi
tähän aikaan substantiivi
English
pitkään aikaan
sattua samaan aikaan verbi

Esimerkkejä "saada aikaan"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishKulttuurivaliokunta on yrittänyt saada aikaan tasapainon näiden etujen välille.
The Committee on Culture has tried to strike a balance between these interests.
FinnishTäytyy saada aikaan lähentymisohjelma, eräänlaiset sosiaaliturvan suuntaviivat.
There should be a convergence programme, a kind of guideline for social security.
FinnishUskon, että voimme siten saada aikaan yhdessä järkevää ja kunnollista politiikkaa.
Then I think we should between us be able to produce a fair and sensible policy.
FinnishTämä on ainoa tapa, joilla voimme saada aikaan todella tehokkaat sisämarkkinat.
This is the only way of enabling us to have a really effective internal market.
FinnishEuroopan unionin toimielimet eivät voi yksinään saada aikaan kestävää kehitystä.
The European Union institutions cannot achieve sustainable development alone.
FinnishNe voivat olla EU:lle keino saada aikaan se liikennemuotosiirtymä, jota toivotaan.
They can be a way for Europe to achieve the modal shift that we would like to see.
FinnishAion saada asiasta aikaan poliittisen yksimielisyyden neuvostossa tällä viikolla.
It is my intention to achieve a political agreement in the Council this week.
FinnishNe myös viittaavat siihen, millaista kehitystä voimme saada lähivuosina aikaan.
They are also a reference for the progress we can make in the next few years.
FinnishHyvä aluepolitiikka voidaan saada aikaan vain alueiden tiiviillä yhteistyöllä.
Good regional policy can be achieved only with close cooperation from the regions.
FinnishVoimme kaikki yhdessä saada aikaan sopimuksen Kööpenhaminassa vuoden 2009 lopussa.
All of us together can achieve an agreement in Copenhagen at the end of 2009.
FinnishTämä on esimerkki siitä, mitä rauhanomaisilla neuvotteluilla voidaan saada aikaan.
It serves as an example of what can be achieved through peaceful negotiation.
FinnishEU:n tuella voidaan saada aikaan rauhanomaisia, vakaita ja vauraita yhteiskuntia.
Support from the EU will help bring about peaceful, stable and prosperous societies.
FinnishSe on ollut nyt tarpeeksi kauan toimessaan, se olisi voinut saada aikaan parannuksia.
It has been in office long enough to have brought in the necessary improvements.
FinnishSe ei ole liikaa, mutta meidän on oltava selvillä siitä, mitä sillä voi saada aikaan.
It is not a huge amount, but we must be clear about what we can achieve with it.
FinnishMe voimme auttaa, ja siten voimme saada yhdessä aikaan todellisen EU:n demokratian.
We can help, and that way we can establish together a real European democracy.
FinnishKäykäämme nyt neuvottelupöytään, jotta voimme saada aikaan hyvän työaikadirektiivin.
Let us now come to the table so that we can produce a good Working Time Directive.
FinnishKoheesiota ei kuitenkaan saada aikaan pelkästään yhteisten toimielinten avulla.
Cohesion cannot, however, be achieved entirely through common institutions.
FinnishJos yritämme, meillä on ainakin mahdollisuus saada aikaan myönteinen vaikutus.
If we try, at least there is the possibility of us making a positive impact.
FinnishSe olisi voinut olla ihanteellinen mahdollisuus saada aikaan kattava sopimus.
That could have been an ideal opportunity to reach a comprehensive agreement.
FinnishSe, mitä haluaisin tuode esiin, on se, minkä eron yksi vuosi voi saada aikaan!
The points I would like to raise really is, what a difference a year makes!