"säilyttää" - Englanninkielinen käännös

FI

"säilyttää" englanniksi

FI säilyttää
volume_up
[säilytän|säilyttänyt] {verbi}

Maltilliset haluavat säilyttää nykyisen järjestelmän periaatteet.
There are the moderates, who want to retain the principles of the current system.
Kun käyttöoikeus päättyy tai umpeutuu Microsoft säilyttää tietojasi 90 päivää.
Upon expiration or termination, Microsoft will retain your data for 90 days.
Parlamentin pitäisi kuitenkin ominaislaatunsa takia säilyttää riippumattomuutensa.
In view of its nature, Parliament should retain its autonomy, however.
Parlamentin jäseninä haluamme säilyttää kaupallisen kalastuksen ja suojella sitä.
As Parliamentarians we want to conserve and protect commercial fishing.
Meidän vastuullamme on säilyttää nämä elinympäristöt kustannuksista huolimatta.
It is our responsibility to conserve this habitat regardless of the cost.
Siinä puhutaan myös tarpeesta suojella, säilyttää ja elvyttää Euroopan kulttuuriperintö.
There are also considerations on the need to protect, conserve and restore the European cultural heritage.
Voit säilyttää toiset pienoisohjelmat sivupalkissa ja sijoittaa toiset työpöydälle.
You can keep some gadgets attached to Sidebar and place some on the desktop.
Jos haluat säilyttää palautusosion tietokoneessasi, valitse Valmis.
If you want to keep the recovery partition on your PC, tap or click Finish.
Tämä on ainoa tapa säilyttää eurooppalainen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden malli.
This is the only way to keep our model, our European model of social cohesion.
Meidän vastuullamme parlamentin jäseninä on säilyttää luonnon monimuotoisuus.
Our responsibility as elected representatives is to preserve a rich biodiversity.
On tärkeää säilyttää myös parlamentin jäsenten henkilötietojen oikeussuoja.
It is important to preserve legal protection of personality for MEPs, too.
Siten voimme säilyttää työpaikkoja ja suojella työntekijöitä pitkällä aikavälillä.
This will allow us to preserve jobs and therefore protect workers in the long term.
säilyttää (myös: tallentaa, säästää)
Jos et halua säilyttää mitään asetuksiasi, tiedostojasi tai sovelluksiasi, valitse Ei mitään.
If you want to save none of your settings, files, and apps, choose Nothing.
Se on poistettava kaikkialta maailmasta, mutta se voidaan kenties säilyttää sodan aikana.
It needs to be abolished throughout the world, save possibly in time of war.
Nyt on todellakin viimeinen tilaisuutemme säilyttää jäsenvaltioiden jäljellä olevat luontoalueet.
Now it is really our last chance to save the remaining natural sites in our Member States.

Esimerkkejä "säilyttää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishVoimme säilyttää kilpailuedun vain, jos työvoimallamme on oikeanlainen koulutus.
We can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
FinnishJos yhteisrajoitussääntö voidaan säilyttää, sitä pitää varmasti hieman muuttaa.
Although the rule of co-financing can be retained, it certainly must be modified.
FinnishOn hyvin hankalaa säilyttää sekä voimakas talouskasvu että alhainen inflaatio.
It is very complex to maintain high rates of economic growth and low inflation.
FinnishVain näin toimiessamme unionin ihmisoikeuspolitiikka säilyttää uskottavuutensa.
Only if we do will Europe’s human rights policy remain credible in the future.
FinnishVain näin voidaan parantaa työllisyyttä ja säilyttää työllisyyden taso Euroopassa.
That alone will lead to new jobs and the preservation of existing jobs in Europe.
FinnishMielestäni näistä viidestä tasosta vallitsee yhteisymmärrys ja ne pitäisi säilyttää.
I think we have an 'understood' set of five levels and these should be retained.
FinnishLuuletteko, että aiempien toimien käyttäminen säilyttää epäoikeudenmukaiset...
Do you not think that using an historical factor will maintain these injustices...
FinnishMeidän on vaikea säilyttää kilpailukykymme, jos meillä ei ole työkykyistä väestöä.
It will be hard for us to compete if we do not have people suitable for work.
FinnishSe on olennaisen tärkeätä, jos aiomme säilyttää mahdollisuudet päästä sopimukseen.
This is crucial if we are to salvage the prospects of achieving an agreement.
FinnishLisäksi parlamentti haluaa säilyttää jotkut varaukset vuoden 2011 talousarviossa.
Furthermore, Parliament wanted to maintain some reserves in the 2011 budget.
FinnishToivon, että Kiina säilyttää myönteisen asemansa kansainvälisessä yhteisössä.
I hope China will continue to play a positive role in the international community.
FinnishSe on ratkaiseva kysymys, jos haluamme säilyttää sosiaalisen unionin uskottavuuden.
This issue is crucial if we hope to uphold the credibility of a social Union.
FinnishOn kuitenkin hyvin tärkeää säilyttää laivaston uudistamisen julkinen tuki.
It is crucial that public aid for the renewal of the fleet should be maintained.
FinnishMinun nähdäkseni tietoja ei pitäisi säilyttää pitempään kuin oleskelu kestää.
In my view, the period of storage should not exceed the duration of the stay.
FinnishLuuletteko, että aiempien toimien käyttäminen säilyttää epäoikeudenmukaiset kiintiöt?
Do you not think that using an historical factor would maintain these injustices?
FinnishHeidän ei myöskään tarvitsisi kaataa metsiä, jotka pitäisi ehdottomasti säilyttää.
Nor would they need to chop down forests that absolutely should not be chopped down.
FinnishMinun aikomukseni on kuitenkin säilyttää tämä määräys tarkistetussa ehdotuksessa.
However, it would be my intention to maintain this provision in the revised proposal.
FinnishOn yhä vaikeampaa säilyttää arvot, jotka meidän kaikkien mielestä ovat tärkeitä.
It is becoming harder and harder to maintain the values that we all find so important.
FinnishOn välttämätöntä, että voimme säilyttää maatalousmenot riittävällä tasolla.
It is necessary that we maintain agricultural spending at a satisfactory level.
FinnishTämän toimen ansiosta Euroopan unionin autoteollisuuden kilpailukyky voidaan säilyttää.
This step will help sustain the competitiveness of Europe's automobile industry.