FI

ryhmä {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Valitse nimettävä ruutujen ryhmä ja napauta tai valitse Nimeä ryhmä.
Select the group of tiles you want to name, and then tap or click Name Group.
Verotusta käsittelevä Montin ryhmä ja myös Veilin ryhmä ovat tehneet hyvää työtä.
The Monti Group on tax coordination and the Veil Group have done excellent work.
B4-0831/98 ELDR-ryhmä; -B4-0836/98 PSE-ryhmä; -B4-0843/98 PPE-ryhmä.
B4-0831/98 by the ELDR Group-B4-0836/98 by the PSE Group-B4-0843/98 by the PPE Group
Näillä edellytyksin liberaalipuolueen ryhmä kannattaa komission asettamaa aikataulua.
Subject to that, the Liberal Group supports the timetable set out by the Commission.
Tällainen tarkistusten ryhmä voi koskea alkuperäisen tekstin eri osia.
Such a set of amendments may relate to different parts of the original text.
Jokaisessa tietokoneessa on ryhmä käyttäjätilejä.
Each computer has a set of user accounts.
Ryhmä on neuvoa-antava elin ja hyvä tiedon- ja kokemustenvaihtofoorumi kansallisille sääntelijöille.
The ERG is an advisory body and a good forum for national regulators to exchange views and experiences.
Luottaisitteko te kuljettajaan, jonka olisi kouluttanut ties mikä pätevä ryhmä, tai joka olisi itse kouluttanut itsensä?
Would you trust a pilot who had been trained by any old qualification body, or who had taught himself?
Euroopan parlamentin mittakaavassa pieni ryhmä voi hyvinkin edustaa suurta mielipideryhmää jäsenvaltioissa.
A small group in the European Parliament here may well represent a large body of opinion in Member States.
Me olemme 25-jäseninen ryhmä, eikä koko luokalle voi antaa samaa arvosanaa.
We are a group of twenty-five and we cannot just give one mark for the whole of the class
Euroopan yhdentymistä ajaa pieni poliittinen ryhmä, eikä se todellakaan ole "tulosta ihmisten vapaasta tahdosta tekemästä päätöksestä".
The process of European integration is driven by a small political class and is certainly not ‘the result of a free decision by the people’.
Kreikan kommunistisen puolueen ryhmä parlamentissa äänesti tätä äärimmäisen luokkaperusteista talousarviota sekä pääoman ja EU:n imperialistisia suunnitelmia vastaan.
The parliamentary group of the Communist Party of Greece voted against this deeply class-based budget and the imperialist plans of capital and of the EU.
Ciampin ryhmä mainitsee tässä yhteydessä myös erään eurooppalaisen osakeyhtiön yhtiösäännöstön.
In this context the Ciampi Group also mentions the European company statute.
Nyt toinen sellaisten ehdotusten ryhmä, jotka koskevat yritysten sisäistä mukautumiskykyä.
The second area involves proposals which affect the internal adaptability of the company.
Ryhmä suosittelee edelleen lisääntyvää liikkuvuutta palveluyrityksissä työskenteleville kolmansien maiden kansalaisille.
The High Level Panel also recommends more mobility for citizens of third countries who work in service companies.
ryhmä (myös: joukko, lauma)
ryhmä (myös: solu, tyrmä, kenno, soppi, kammio, selli, lokero)
ryhmä (myös: joukko)
Lumimyrskyissä ryhmä vetää naruja telttojen väliin, jotta ihmiset voivat tunnustella tiensä turvallisesti lähimpään jäätaloon tai ulkohuussiin.
In blizzard winds, the crew sling ropes between the tents so that people can feel their way safely to the nearest ice house and to the nearest outhouse.
(EN) Äskettäin romanialainen tv-ryhmä kysyi minulta, väitänkö vakavissani, että romanialaisten lapsista huolehtivien laitosten tila voisi vaarantaa Romanian hakemuksen EU:n jäseneksi.
Recently a TV crew from Romania asked me, was I seriously suggesting that the condition of children' s institutions in Romania could jeopardise their application for membership of the EU.
ryhmä (myös: yhteys, keskus)
ryhmä (myös: joukkue)
2. Kuvainnollinen
ryhmä (myös: ryhmittymä, joukko)

Esimerkkejä "ryhmä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishPPE-ryhmä on valmis sitoutumaan rakentavaan yhteistyöhön muiden ryhmien kanssa.
The PPE is prepared to engage in constructive cooperation with the other groups.
FinnishVerotusta käsittelevä Montin ryhmä ja myös Veilin ryhmä ovat tehneet hyvää työtä.
The Monti Group on tax coordination and the Veil Group have done excellent work.
FinnishUEN-ryhmä kannattaa niin parlamentin kuin neuvostonkin asiaa koskevia suosituksia.
I commend the recommendations from both Parliament and Council on these aspects.
FinnishELDR-ryhmä ei saa olla liian empaattinen tuomitessaan itsemurhaiskujen tekijät.
The ELDR Group cannot be too emphatic in its condemnation of the suicide bombers.
FinnishLiberaalien ryhmä pitää erittäin tärkeänä pyrkimystä elävöittää täysistuntoja.
The Liberal Group puts great stress on trying to make plenary sessions livelier.
FinnishEnsinnäkin, parlamentin ELDR-ryhmä on täällä eurooppalaisen kutsumuksensa vuoksi.
Firstly, the ELDR Group in this House comes here in terms of a European vocation.
FinnishOnko liberaalipuolueen ryhmä valmis perumaan pyyntönsä nimenhuutoäänestyksestä?
Would the Liberal Group be prepared to withdraw its request for a roll-call vote?
FinnishSosialistinen ryhmä kannattaa täysin YK:n päätöslauselmaa, joka on hyvin selkeä.
The Socialist Group gives the UN resolution, which is very clear, its 100% backing.
FinnishTämä tarkoittaisi EU:n vallan lisäämistä, jota Kesäkuun lista -ryhmä vastustaa.
That means more power for the EU, something to which the June List is opposed.
FinnishTänään edessänne seisova ryhmä on valmis vastaamaan edessään oleviin haasteisiin.
The team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
FinnishPPE-ryhmä aikoo näin ollen enimmäkseen seurata Kindermannin mietinnön linjausta.
The majority of the PPE Group will be supporting the line of the Kindermann report.
FinnishEU:n pelastuspalvelumekanismin kuuden asiantuntijan ryhmä on nyt myös Chilessä.
An EU civil protection mechanism, a team of six experts, is also now in Chile.
FinnishPSE-ryhmä haluaa myös saavuttaa asettamamme kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.
We also all want to meet the ambitious climate targets that we have set ourselves.
FinnishRyhmä pyrkii herättämään kostonhimoa, joka ennakoi vain vaikeuksia kansoillemme.
It revives a spirit of vindictiveness which only presages hardships for our peoples.
Finnish(Napauta tai valitse valikosta Yhteystiedot ja napauta tai valitse Luo uusi ryhmä.
(From the menu, tap or click Contacts, and then tap or click Create New Group.
FinnishKertomuksessaan korkean tason ryhmä suositteli seurantakeskuksen perustamista.
In its report the high level group recommended the creation of an observatory.
FinnishELDR-ryhmä äänestää myös 22 kohtaa vastaan, koska se on suorastaan virheellinen.
The ELDR Group will also vote against paragraph 22, which is quite simply incorrect.
FinnishTästä syystä PPE-ryhmä äänestää kaikkia rouva Roth-Behrendtin tarkistuksia vastaan.
This is why the PPE Group will vote against all Mrs Roth-Behrendt's amendments.
FinnishRyhmä voi siis pyytää tämän tulkinnan hylkäämistä esittämällä siitä vastalauseen.
By contesting the interpretation, therefore, a group can ask for it to be rejected.
FinnishRyhmä kannattaa mietintöä, mutta viimeisestä kohdasta olemme vähän eri mieltä.
My group supports the report; we take a slightly different view on the last point.